Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Geological and economic evaluation of mineral deposits
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-2-305-GP-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Economic Geology
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Sermet Edyta (sermet@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Sermet Edyta (sermet@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę ochrony złóż i racjonalnej gospodarki złożami dla zapewnienia bezpieczeństwa surowcowego kraju GG2A_K03, GG2A_K02 Activity during classes,
Presentation,
Scientific paper
Skills
M_U001 Umie korzystać z krajowego bilansu zasobów złóż GG2A_U04, GG2A_U01, GG2A_U02 Activity during classes,
Presentation,
Scientific paper
M_U002 Potrafi praktycznie ocenić atrakcyjność złóż GG2A_U04, GG2A_U01, GG2A_U13, GG2A_U10 Activity during classes,
Presentation,
Scientific paper
Knowledge
M_W001 Zna metody i formy oceny atrakcyjności złóż GG2A_W11, GG2A_W10 Activity during classes,
Scientific paper
M_W002 Ma wiedzę w zakresie możliwości racjonalizacji eksportu i importu surowców mineralnych oraz bezpieczeństwa surowcowego kraju. GG2A_W05, GG2A_W11, GG2A_W01 Activity during classes,
Presentation
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę ochrony złóż i racjonalnej gospodarki złożami dla zapewnienia bezpieczeństwa surowcowego kraju - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Umie korzystać z krajowego bilansu zasobów złóż - - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi praktycznie ocenić atrakcyjność złóż - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna metody i formy oceny atrakcyjności złóż - - - - - + - - - - -
M_W002 Ma wiedzę w zakresie możliwości racjonalizacji eksportu i importu surowców mineralnych oraz bezpieczeństwa surowcowego kraju. - - - - - + - - - - -
Module content
Seminar classes:

Atrakcyjność techniczna (geologiczno-górnicza) złóż – zasady oceny. Czynności naturalne (geologiczne) i górniczo – techniczne (określane w projektach zagospodarowania złóż) decydujące o sposobie i bezpieczeństwie eksploatacji oraz efektywności ekonomicznej. Różne aspekty waloryzacji złóż z uwzględnieniem środowiskowych warunków eksploatacji oraz efektywności ekonomicznej. Krajowy bilans zasobów jako źródło informacji o złożach dla organów administracji rządowej, jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorców działających w sferze poszukiwań, rozpoznania i wydobywania kopalin. Bezpieczeństwo surowcowe kraju. Możliwości racjonalizacji eksportu i importu surowców mineralnych.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in seminar classes 30 h
Preparation for classes 10 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 25 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia ocen z referatów, obecność i aktywność na zajęciach

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Bilanse zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce, PIG, Warszawa
Bilanse gospodarki surowcami mineralnymi. MŚ, IGSMiE PAN, Kraków
Bromowicz J. [red.], 2005 – Waloryzacja polskich złóż kamieni budowlanych i drogowych na tle przepisów UE. Ucz. Wyd. Nauk.-Dydaktyczne, Kraków
Stryszewski M. [red.] , 2006 – Programowanie eksploatacji i zagospodarowania terenów pogórniczych złóż kruszywa naturalnego w dolinach rzek karpackich na przykładzie Karpat Zachodnich. Ucz. Wyd. Nauk.-Dydaktyczne, Kraków
Hausner J. [red.] – Polityka surowcowa Polski. Rzecz o tym, czego nie ma, a jest bardzo potrzebne. Fundacja Gosp. i Admin. Publ., Kraków 2015.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None