Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Komputerowe wspomaganie w geologii inżynierskiej i geotechnice
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-2-103-GI-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Engineering Geology and Geotechnics
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Krokoszyński Piotr (krokosz@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Krokoszyński Piotr (krokosz@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Ma świadomość odpowiedzialności za rzetelność i wiarygodność wykonanych opracowań oraz rozumie możliwe konsekwencje decyzji podejmowanych na ich podstawie. GG2A_K02 Activity during classes
Skills
M_U001 Potrafi zastosować funkcje oprogramowania do oceny stateczności zboczy metodą równowagi granicznej GG2A_W11, GG2A_U14 Activity during classes
M_U002 Potrafi zastosować funkcje programu do kompleksowej obsługi badań geologicznych i geofizycznych GG2A_W11, GG2A_U14 Activity during classes
M_U003 Potrafi zastosować funkcje programu CAD do prostych obliczeń geotechnicznych GG2A_W11, GG2A_U14 Activity during classes
Knowledge
M_W001 Zna zasady obsługi i zastosowań w geologii inżynierskiej programów do obróbki grafiki wektorowej oraz bitowej GG2A_W11, GG2A_U14 Activity during classes
M_W002 Zna sposoby wykorzystania w geologii inżynierskiej i geotechnice arkusza kalkulacyjnego (przeliczenia i generowanie grafiki) GG2A_W11, GG2A_U14 Activity during classes
M_W003 Zna zasady korzystania z oprogramowania do generowania grafiki inżynierskiej (wykresy) oraz grafiki XYZ GG2A_W11, GG2A_U14 Activity during classes
M_W004 Zna zasady korzystania z oprogramowania do oceny powierzchni trendu oraz doboru równań empirycznych GG2A_W11, GG2A_U14 Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Ma świadomość odpowiedzialności za rzetelność i wiarygodność wykonanych opracowań oraz rozumie możliwe konsekwencje decyzji podejmowanych na ich podstawie. - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi zastosować funkcje oprogramowania do oceny stateczności zboczy metodą równowagi granicznej - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi zastosować funkcje programu do kompleksowej obsługi badań geologicznych i geofizycznych - - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi zastosować funkcje programu CAD do prostych obliczeń geotechnicznych - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna zasady obsługi i zastosowań w geologii inżynierskiej programów do obróbki grafiki wektorowej oraz bitowej - - + - - - - - - - -
M_W002 Zna sposoby wykorzystania w geologii inżynierskiej i geotechnice arkusza kalkulacyjnego (przeliczenia i generowanie grafiki) - - + - - - - - - - -
M_W003 Zna zasady korzystania z oprogramowania do generowania grafiki inżynierskiej (wykresy) oraz grafiki XYZ - - + - - - - - - - -
M_W004 Zna zasady korzystania z oprogramowania do oceny powierzchni trendu oraz doboru równań empirycznych - - + - - - - - - - -
Module content
Laboratory classes:

Oprogramowanie graficzme grafiki wektorowej i bitmapowej (CorelDraw, Stoik Panorama Maker)
Arkusze kalkulacyjne, sposoby przeliczeń oraz generowania grafiki.
Oprogramowanie do grafiki inżynierskiej (Grapher, Surfer).
Oprogramowanie do kompleksowej obsługi badań geologicznych (Rock Works).
Oprogramowanie do przeliczeń inżynierskich w geotechnice (GEO 5).
Oprogramowanie do określania równań empirycznych (Table Curve 3D).
Oprogramowanie do oceny stateczności zboczy (Slope/W)

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in laboratory classes 30 h
Preparation for classes 20 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = średnia z ocen za aktywność uzyskanych w trakcie ćwiczeń

Prerequisites and additional requirements:

Wpis na semestr I

Recommended literature and teaching resources:

Bielski J. – “Wprowadzenie do inżynierskich zastosowań MES”. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej – pomoc dydaktyczna. Kraków 2010.
Fumagali E. “Statical and Geomechanical models”. Springer Verlag. Wien, New York 1973.
Niezgodziński T. – „Elastooptyka i metoda elementów skończonych w mechanice pękania – wybrane problemy”. Monografie, Politechnika Łódzka. Łódź 2007
Około 100 publikacji z monografii, czasopism i materiałów konferencyjnych, z zakresu różnych metod modelowania zagadnień geologii inżynierskiej, budownictwa i geotechniki z okresu od 1960 do 2011.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Zachowanie się przypowierzchniowej strefy gruntu nad obszarem podziemnej eksploatacji górniczej. S.Rybicki , P.Krokoszyński. Prace Głównego Instytutu Górnictwa – seria dodatkowa III Konferencja nt. “Postęp naukowy i techniczny w geologii górniczej węgla kamiennego”. GIG Katowice 1990r.

Nadzór naukowo-techniczny nad eksploatacją górniczą w filarze ochronnym dla miasta Jastrzębie w aspekcie profilaktyki przeciwosuwiskowej. S.Rybicki, P.Krokoszyński, E.Kołeczko Materiały konferencyjne „Ochrona terenów górniczych kopalń Rybnickiej i Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.” Wiadomości Górnicze Sp. z o. o. Katowice 1997

Odkształcenia krytyczne ośrodka gruntowego poddanego wpływom eksploatacji górniczej. P.Krokoszyński. Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa – VII konferencja nt.’ „Problemy Geologii i Ekologii w Górnictwie Podziemnym” Ustroń 7-9 X 1998. Katowice 1998r.

Rozrywanie próbek gruntowych jako symulacja dodatnich odkształceń poziomych terenu górniczego. P.Krokoszyński. Materiałay XXIX Zimowej Szkoły Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii 13-18.03.2006 Krynica.

Deformacje podłoża i przedpola składowiska odpadów górniczych „Pochwacie” – przyczyny, przebieg i skutki. P. Krokoszyński, S.Rybicki. Przegląd Górniczy 5/2010

Sondowania statyczne i dynamiczne w badaniach podłoża gruntowego budowli drogowych. S.Rybicki, P. Krokoszyński. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego / Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa ; 2011 nr 446 (2)

Additional information:

Brak