Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Oddziaływanie przedsięwzięć na środowisko i planowanie przestrzenne
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-2-105-GI-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Engineering Geology and Geotechnics
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Gałaś Andrzej (pollux@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Gałaś Andrzej (pollux@geol.agh.edu.pl)
dr inż. Gałaś Slavka (sgalas@geol.agh.edu.pl)
dr hab. inż. Krzak Mariusz (krzak@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Potrafi ocenić stan środowiska, m.in. na podstawie informacji pozyskanej z różnych źródeł i jej integracji. GG2A_U01 Execution of a project
Knowledge
M_W001 Ma szczegółową wiedzę o metodach oceny stanu środowiska oraz metodach oceny wpływu przedsięwzięcia na środowisko. Ma wiedze o potencjalnych oddziaływaniach przedsięwzięć (głównie górniczych) na środowisko GG2A_W08 Test
M_W002 ma podstawową wiedzę o OOS w kontekście transgranicznym i obszarów NATURA 2000, a także o strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko GG2A_W08 Test
M_W003 Zna szczegółowo procedurę oceny oddziaływania na środowisko (OOS), organy które w uczestniczą w tej procedurze, rolę OOS w systemie zarządzania środowiskiem. Ma wiedzę o możliwości udziału społeczeństwa oraz organizacji ekologicznych procedurze OOS GG2A_W08 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Potrafi ocenić stan środowiska, m.in. na podstawie informacji pozyskanej z różnych źródeł i jej integracji. - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma szczegółową wiedzę o metodach oceny stanu środowiska oraz metodach oceny wpływu przedsięwzięcia na środowisko. Ma wiedze o potencjalnych oddziaływaniach przedsięwzięć (głównie górniczych) na środowisko + + - - - - - - - - -
M_W002 ma podstawową wiedzę o OOS w kontekście transgranicznym i obszarów NATURA 2000, a także o strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna szczegółowo procedurę oceny oddziaływania na środowisko (OOS), organy które w uczestniczą w tej procedurze, rolę OOS w systemie zarządzania środowiskiem. Ma wiedzę o możliwości udziału społeczeństwa oraz organizacji ekologicznych procedurze OOS + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Przemiany procedur OOS od momentu ich powstania. Cele wykonywania OOS
Zasady wykonywania OOS. Kompleksowa ocena skutków wybranych inwestycji górniczych
Metody wykonywania OOS. Analiza wybranych metod z uwzględnieniem możliwości ich stosowania w wybranych rodzajach inwestycji
Zakres informacji przyrodniczych na potrzeby OOS
Ocena hałasu przemysłowego
OOS w systemie prawnym. Procedura OOS, raport oddziaływania na środowisko, definicja przedsięwzięcia.
Strategiczne oceny oddziaływania na środowisko planów zagospodarowania przestrzennego, programów, strategii, i planów rozwoju regionalnego OOS w kontekście transgranicznym i obszarów Natura 2000
1. Podstawy i zasady planowania przestrzennego. Komponenty przestrzenni. Struktura przestrzenna.
2. Waloryzacja potencjału środowiska oraz oceny krajobrazu i jego przekształcenia.
3. Polityka przestrzenna państwa i jej instrumenty prawne.
4. Bazy danych dotyczące informacji środowiskowej, w tym geologicznej, w planowaniu przestrzennym.
5. Uwarunkowania geologiczne gospodarki przestrzennej.
6. Przykładowe studia zagospodarowania przestrzennego (studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego)– zajęcia kameralne, zapoznanie się z opracowaniami, analiza treści, zakresu oraz celu sporządzanych studiów, analiza uwarunkowań środowiska przyrodniczego.
7. Instrumenty wzmacniające proces planowania przestrzennego: opracowania ekofizjograficke oraz strategiczne oceny oddziaływania: – zajęcia kameralne, zapoznanie się z opracowaniami, analiza treści, zakresu oraz celu sporządzanych opracowań.

Auditorium classes:

Projekt (tematy ćwiczeń dla małych zespołów, projekty realizowane etapami w ciągu dwóch miesięcy):
• opis przedsięwzięcia
• aktualny stan środowiska
• przewidywany wpływ na środowisko
• rozwiązania alternatywne
• monitoring środowiska wokół przedsięwzięcia
Przygotowanie pracy dotyczącej stanu zagospodarowania przestrzennego wybranej gminy.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 59 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in auditorium classes 14 h
Participation in lectures 14 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Completion of a project 20 h
Examination or Final test 1 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena z projektu 60% + praca pisemna 40%

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Instrukcja sporządzania Mapy warunków geologiczno-inżynierskiej w skali 1:10000 i większej dla potrzeb planowania przestrzennego w gminach, PIG Warszawa, 1999.
Bazy danych geośrodowiskowych oraz geologicznych
Bródka S.: Praktyczne aspekty ocen środowiska przyrodniczego, BWN, Poznań 2010.
Projekty dokumentów planistycznych, opracowań ekofizjograficznych oraz prognoz oddziaływania na środowisko.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None