Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Geohazards
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-2-109-GI-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Engineering Geology and Geotechnics
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Sokołowski Tadeusz (tsokol@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Olchowy Piotr (piotrolch@geol.agh.edu.pl)
dr inż. Sokołowski Tadeusz (tsokol@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student ma świadomość i rozumie społeczne, materialne i środowiskowe skutki geozagrożeń GG2A_K03, GG2A_K02 Test
Skills
M_U001 Student potrafi rozpoznawać główne geozagrożenia oraz dokumentować je na mapach i w sposób opisowy GG2A_U03, GG2A_U01 Project
M_U002 Student ma umiejętność uzupełniania swojej wiedzy z zakresu geozagrożeń GG2A_U04, GG2A_U13 Project
Knowledge
M_W001 Student ma ogólną wiedzę w zakresie geozagrożeń GG2A_W05, GG2A_W08, GG2A_W01 Test
M_W002 Student ma podstawy wiedzy w zakresie wpływu człowieka na przebieg procesów geodynamicznych GG2A_W05, GG2A_W08 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student ma świadomość i rozumie społeczne, materialne i środowiskowe skutki geozagrożeń + - - - - - + - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi rozpoznawać główne geozagrożenia oraz dokumentować je na mapach i w sposób opisowy - - - - - - + - - - -
M_U002 Student ma umiejętność uzupełniania swojej wiedzy z zakresu geozagrożeń + - - - - - + - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma ogólną wiedzę w zakresie geozagrożeń + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma podstawy wiedzy w zakresie wpływu człowieka na przebieg procesów geodynamicznych + - - - - - + - - - -
Module content
Lectures:

Geozagrożenia jako procesy geodynamiczne w litosferze, atmosferze i hydrosferze, mogące powodować szkody w środowisku i zniszczenia infrastruktury. Przejawy geozagrożeń: impakty, grawitacyjne ruchy masowe, powodzie i podtopienia, erozja, abrazja i inne procesy liotaralne, krasowienie, erozja, sufozja i działalność wody na stoku, neotektonika i wstrząsy sejsmiczne. Inne geozgrożenia – m. in. wichury, pożary, rola człowieka w generowaniu i intensyfikacji geozagrożeń (budownictwo, eksploatacja kopalin, magazynowanie). Prognozowanie, rozpoznawanie (geoindykatory), monitorowanie i zapobieganie skutkom procesów geodynamicznych. Archiwizacja (bazy danych, kartografia) geozagrożeń. Regionalizacja na obszarze Polski. Zagadnienia prawne ochrony litosfery.

Practical classes:

Dokumentowanie geozagrożeń na przykładzie Kart i map geozagrożeń.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 90 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 30 h
Participation in practical classes 30 h
Contact hours 10 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 15 h
Examination or Final test 5 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

ocena końcowa=0,6 oceny z egzaminu + 0,4 oceny projektu

Prerequisites and additional requirements:

• Znajomość podstaw geologii ogólnej, regionalnej, geomorfologii, ochrony środowiska, kartografii geologicznej

Recommended literature and teaching resources:

Grabowski, D., Marciniec, P., Mrozek, T., Nescieruk, P., Rączkowski, W., Wójcik, A. & Zimnal, Z., 2008. Instrukcja opracowania mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi w skali 1:10.000. PIG-PIB. Warszawa.
Graniczny, M. & Mizerski, W., 2009. Katastrofy przyrodnicze. Wyd. Nauk. PWN. Warszawa.
Klimaszewski, M., 1978. Geomorfologia. PWN. Warszawa.
Kowalski, W. C., Geologia inżynierska. Wyd. Geol. Warszawa.
Migoń, P., 2006. Geomorfologia. Wyd. Nauk. PWN. Warszawa.
Mycielska-Dowgiałło, E., Korotaj-Kokoszczyńska, M., Smolska, E. & Rutkowski, J., 2001. Geomorfologia dynamiczna i stosowana. Wydz. Geogr. i Studiów Regionalnych UW. Warszawa.
Wyrzykowski, T., 1989. Mapa gradientów prędkości współczesnych pionowych ruchów powierzchni skorupy ziemskiej na obszarze Polski, 1: 2 500 000. Inst. Geod. i Kartogr., Warszawa.
Zuchiewicz W., 2000. Mapy 1:5 000 000: Współczesne ruchy tektoniczne, Ruchy tektoniczne w czwartorzędzie I, Ruchy tekto-toniczne w czwartorzędzie II, Jednostki neotektoniczno-strukturalne. W: Atlas Polski. Encyklopedia geograficzna świata , XI. Wyd. Opres, Kraków.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None