Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Zajęcia terenowe z geotechniki
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-2-110-GI-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Engineering Geology and Geotechnics
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Kaczmarczyk Robert (rkaczmar@op.pl)
Academic teachers:
dr inż. Kaczmarczyk Robert (rkaczmar@op.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Ma świadomość pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżyniera oraz wpływu prac geologicznych i geologiczno-inżynierskich na środowisko GG2A_K02 Test
Skills
M_U001 Potrafi przygotować i przedstawić prezentację na temat realizacji zadania projektowego z geitechniki oraz poprowadzić dyskusję dotyczącą przedstawionej prezentacji GG2A_U04 Test
M_U002 Potrafi zaprojektować i zorganizować prace geologiczne oraz przygotować projekt (dokumentację) badań geologicznych GG2A_U15, GG2A_U08, GG2A_U13 Test
M_U003 Stosuje zaawansowane techniki i narzędzia badawcze w zakresie geotechniki i potrafi zastosować je w praktyce inżynierskiej GG2A_U12, GG2A_U08, GG2A_U07 Test
M_U004 Potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi służących do rozwiązywania zadań inżynierskich z zakresu geotechniki, a także wybrać oraz zastosować właściwą metodę i narzędzia GG2A_U18 Test
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę o trendach rozwojowych oraz najistotniejszych nowych osiągnięciach w zakresie wiedzy, techniki, technologii oraz metodyki rozwiązywania zagadnień związanych z geitechniką GG2A_W05, GG2A_W07 Test
M_W002 Ma wiedzę w zakresie zasad i metod planowania badań geotechnicznych z wykorzystaniem odpowiednich technik i narzędzi badawczych GG2A_W02 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Ma świadomość pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżyniera oraz wpływu prac geologicznych i geologiczno-inżynierskich na środowisko - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi przygotować i przedstawić prezentację na temat realizacji zadania projektowego z geitechniki oraz poprowadzić dyskusję dotyczącą przedstawionej prezentacji - - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi zaprojektować i zorganizować prace geologiczne oraz przygotować projekt (dokumentację) badań geologicznych - - - - - - - - - - -
M_U003 Stosuje zaawansowane techniki i narzędzia badawcze w zakresie geotechniki i potrafi zastosować je w praktyce inżynierskiej - - - - - - - - - - -
M_U004 Potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi służących do rozwiązywania zadań inżynierskich z zakresu geotechniki, a także wybrać oraz zastosować właściwą metodę i narzędzia - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę o trendach rozwojowych oraz najistotniejszych nowych osiągnięciach w zakresie wiedzy, techniki, technologii oraz metodyki rozwiązywania zagadnień związanych z geitechniką - - - - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę w zakresie zasad i metod planowania badań geotechnicznych z wykorzystaniem odpowiednich technik i narzędzi badawczych - - - - - - - - - - -
Module content
Fieldwork classes:
-
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in fieldworks 30 h
Realization of independently performed tasks 5 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena z prezentacji i dyskusji (40%) + oceny z kolokwiów (60%)

Prerequisites and additional requirements:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych

Recommended literature and teaching resources:

Wiłun Z. Zarys Geotechniki.
Polska norma PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie
Eurokod 7, Projektowanie geotechniczne PN – EN 1997-1:2008
Pisarczyk S. Mechanika Gruntów. Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2005
Pisarczyk S. Geoinżynieria Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2005
Puła O. Projektowanie fundamentów bezpośrednich wg. Eurokodu 7. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne. Wrocław 2011

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Brak