Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Mining impact on soils and water environment
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-2-201-GI-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Engineering Geology and Geotechnics
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. d'Obyrn Kajetan (dobyrn@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. d'Obyrn Kajetan (dobyrn@agh.edu.pl)
Module summary

tu krótki opis na max 200 znaków

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi pracować indywidualnie i w zespole przyjmując w nim różne role i podejmując różne zadania GG2A_K01, GG2A_K02, GG2A_U01 Scientific paper
M_K002 Ma świadomość pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżyniera oraz wpływu prac geologicznych i górniczych na środowisk GG2A_K01, GG2A_K02, GG2A_U04 Scientific paper
Skills
M_U001 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie GG2A_U09 Scientific paper
M_U002 Potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą wynikom realizacji zadania inżynierskiego GG2A_U18 Scientific paper
Knowledge
M_W001 Ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych w zakresie wiedzy, techniki, technologii oraz metodyki rozwiązywania zagadnień związanych z działalnością geologiczno-górniczą GG2A_W08 Scientific paper
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi pracować indywidualnie i w zespole przyjmując w nim różne role i podejmując różne zadania - - - - - - - - - - -
M_K002 Ma świadomość pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżyniera oraz wpływu prac geologicznych i górniczych na środowisk - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie - + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą wynikom realizacji zadania inżynierskiego - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych w zakresie wiedzy, techniki, technologii oraz metodyki rozwiązywania zagadnień związanych z działalnością geologiczno-górniczą + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
-
Auditorium classes:
-
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 78 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 14 h
Preparation for classes 25 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 25 h
Participation in auditorium classes 14 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = średnia z ocen za referaty

Prerequisites and additional requirements:

Wpis na semestr II

Recommended literature and teaching resources:

Batkiewicz W. – „Obliczanie wskaźników poeksploatacyjnych deformacji terenu”. Wydawnictwo Śląsk 1968.
Błaszczyk M. – „Wpływ zagęszczenia wywołanego eksploatacją górniczą na zmiany właściwości mechanicznych gruntów sypkich”. Rozprawa doktorska, Główny Instytut Górnictwa. Katowice 1987.
Błaszczyk M., Kwiatek J. – „Wpływ działalności górniczej na zmiany własności mechanicznych gruntów”. Rybnicko – Jastrzębskie Gwarectwo Węglowe, SITG Oddział Rybnik. Materiały konferencji naukowo – technicznej nt. „Problemy i doświadczenia z eksploatacji górniczej pod miastem Jastrzębie”. Jastrzębie Zdrój październik 1984.
Błaszczyk M., Kwiatek J. – „Nośność poziomo rozluźnionego podłoża budowli na terenach górniczych”. Ochrona Terenów Górniczych Nr 77, 1986.
Chudek M., Arkuszewski J. – „Metoda prognozowania deformacji w postaci zapadlisk”. Przegląd Górniczy Nr 6, 1980.
Chudek M., Arkuszewski J. – „Wpływ warunków naturalno-górniczych oraz czasu na proces tworzenia się deformacji zapadliskowych”. Ochrona Terenów Górniczych Nr 53, 1980,
Chudek M., Klebanow Ł.F. (red) – „Ochrona środowiska w Górnośląskim i Donieckim Zagłębiu Węglowym”. Wydawnictwo Śląsk, 1984.
Chudek M., Sapicki K.F (red). – „Ochrona środowiska w Górnośląskim i Donieckim Zagłębiu Węglowym”. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. Gliwice 2004.
Conover D., Hanna K., Muldoon T. – „Mine wide monitoring applications in ground control research”. 9th International Conference on Ground Control in Mining – West Virginia University. USA, Morgantown WV, june 1990.
Drągowski A., Kaczyński R., Pinińska J. – „The influence of an underground vein or mine on engineering geological conditions of urbanized areas”. Bulletin of the International Association of Engineering Geology No 28. Paris 1983.
Fajklewicz Z., Radomiński J. – „Prognozowanie metodą mikrograwimetryczną nieciągłych deformacji powierzchni terenu wywołanych pustkami poeksploatacyjnymi w kopalni Mysłowice”. Materiały III konferencji nt. „Postęp naukowy i techniczny w geologii górniczej węgla kamiennego”. Seria Prace GIG. Szczyrk 1990.
Frolik A. – „Określenie wielkości modułów poziomego odkształcenia gruntów spoistych w warunkach ich zagęszczania na terenach górniczych”. Rozprawa doktorska, Główny Instytut Górnictwa. Katowice 1991.
Glazer Z., Kaczyński R. – „Osiadanie powierzchni wskutek głębokiego odwodnienia”. Międzynarodowa Asocjacja Geologii Inżynierskiej – sekcja polska.. Materiały Sympozjum nt. „Zmiany środowiska geologicznego pod wpływem działalności człowieka, Inżyniersko-Geologiczna Ocena i Prognoza” Tom II. Kraków, Sandomierz, Bełchatów, Płock, Warszawa czerwiec 1979.
Glinko H. – „Doświadczalne określenie wpływu poziomego rozpełzania podłoża gruntowego na zmianę jego własności”. Ochrona Terenów Górniczych Nr 21, 1972.
Glinko H. – „Wpływ poziomego rozluźniania gruntu na stateczność ziemnych budowli piętrzących”. PAN O/Katowice Komisja Ochrony Terenów Górniczych. Materiały konferencji naukowo technicznej nt. „Budownictwo na terenach o dużych deformacjach powierzchni”. Katowice lipiec 1976.
Glinko H. – „Opis procesu rozluźnienie gruntów spoistych na terenach górniczych”. Prace Naukowe Politechniki Lubelskiej 226, Budownictwo Nr 41. Lublin 1992.
Glinko H., Kwiatek J. – „Charakterystyka podłoża górniczego”. PAN O/Kraków, Śląska Komisja Górniczo Geodezyjna w Katowicach, SIiTG Zarząd Oddziału w Katowicach, Komisje Budownictwa i Miernictwa Górniczego, Główny Instytut Górnictwa w Katowicach. Materiały konferencji naukowo technicznej nt. „Wybrane zagadnienia budownictwa na terenach górniczych”. Katowice-Jaszowiec, listopad 1974.
Janusz W., Jarosz A., Ugas A., Szkup K. – „Prognozowanie występowania deformacji terenu wskutek eksploatacji złóż cynkowo-ołowiowych w rejonie Olkusko-Bolesławskim”. Zarząd Główny SIiTG. Zbiór referatów na IV Krajowy Zjazd Górnictwa Rud. maj 1976.
Kaczyński R. – „Badania nad zachowaniem się spoistych gruntów zwałowych podczas drgań”. Komitet Nauk Geologicznych PAN – Komisja Geologii Inżynierskiej, Międzynarodowa Asocjacja Geologii Inżynierskiej – sekcja polska. Materiały sesji naukowej nt. „Badania geologiczno-inżynierskie w górnictwie”. Kraków wrzesień 1982.
Kiczan W. – „Problemy ochrony powierzchni w Rybnickim Okręgu Węglowym”. Ochrona Terenów Górniczych Nr 4, 1968.
Kowalczyk Z. – „Metodyka prognozowania wpływu uskoku na deformacje powierzchni terenu”. Zarząd Główny SITG, Główna Komisja Miernictwa Górniczego i Szkód Górniczych, Komisja d/s Ochrony Powierzchni przed Szkodami Górniczymi przy WUG w Katowicach. Materiały II Krajowego Sympozjum nt. „Ochrona powierzchni przed szkodami górniczymi”. Katowice, marzec 1985.
Krokoszyński P., Rybicki S. – "Influence of underground mining on properties of subsurface soils and on stability of slopes”. Proceedings of the International Mining Tech ‘95 Symposium. Beijing, Chiny, październik 1995.
Kwiatek J. – „Wybrane problemy geotechniki terenów górniczych”. PAN O/Katowice – Komisja Górnictwa. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź, Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo PAN, 1982.
Kwiatek J. – „Obiekty budowlane na terenach górniczych”. Główny Instytut Górnictwa. Katowice 2007.
Mikuła E. – „Tworzenie się deformacji zapadliskowych w luźnym nadkładzie jako przypowierzchniowej warstwie górotworu”. Ochrona Terenów Górniczych, Nr 79, 1987
Rogoż M. – „Osiadanie powierzchni terenu związane z odwadnianiem górotworu”. Ochrona Terenów Górniczych Nr 27, 1974.
Rogoż M, Rylko L. – „Hydrogeologiczne szkody i ich powstanie”. Przegląd Górniczy Nr 7-8, 1970
Rosikoń A. – „Budownictwo komunikacyjne na terenach objętych szkodami górniczymi”. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności. Warszawa 1979.
Rybicki S., Krokoszyński P. – „Wpływ podziemnej eksploatacji górniczej na własności gruntów i stateczność zboczy”. Materiały II Konferencji nt. „Postęp naukowy i techniczny w geologii górniczej węgla kamiennego”. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Górnictwo, Z. 172, 1988.
Rybicki S., Krokoszyński P. – „Deformations of the subsurface layer of soil over a mining area according to on-site measurements”. Proceedings of the International Mining Tech ‘95 Symposium. Beijing, Chiny, październik 1995.
Stewarski E. (red) – “Monografia AGH- Badania zmian deformacyjnych w górotworze w celu odtwarzania wartości budowlanej terenów pogórniczych”. Wydawnictwo Art.-Tekst. Kraków 2004.
„Wpływ poziomych odkształceń gruntu na zmianę jego własności”. Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Komisja Ochrony Terenów Górniczych PAN O/Katowice. Materiały konferencji naukowej nt. „Podstawy teoretyczne i eksperymentalne budownictwa na terenach górniczych”. Katowice 1979.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Brak