Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Statistical methods in engineering geology and geotechnics
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-2-202-GI-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Engineering Geology and Geotechnics
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Krokoszyński Piotr (krokosz@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Krokoszyński Piotr (krokosz@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Potrafi stosować regresję liniową, sprawdzać powierzchnię trendu oraz korelację z wykorzystaniem dostępnego oprogramowania. GG2A_U01 Activity during classes
M_U002 Zna praktyczne zasady doboru równań empirycznych do opisu związków między wynikami pomiarów w geologii inżynierskiej i geotechnice. GG2A_U01 Activity during classes
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe mierniki statystyczne stosowane w geologii inżynierskiej i geotechnice GG2A_W01 Activity during classes
M_W002 Zna zasady konstrukcji i oceny rozkładu zmiennej GG2A_W01 Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Potrafi stosować regresję liniową, sprawdzać powierzchnię trendu oraz korelację z wykorzystaniem dostępnego oprogramowania. - + - - - - - - - - -
M_U002 Zna praktyczne zasady doboru równań empirycznych do opisu związków między wynikami pomiarów w geologii inżynierskiej i geotechnice. - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe mierniki statystyczne stosowane w geologii inżynierskiej i geotechnice - + - - - - - - - - -
M_W002 Zna zasady konstrukcji i oceny rozkładu zmiennej - + - - - - - - - - -
Module content
Auditorium classes:

Zastosowanie statystyki w badaniach geologiczno-inżynierskich i geotechnice.
Rodzaje danych i ich opracowanie.
Zastosowanie i ograniczenia średniej
Rozkład zmiennej – podstawy
Histogram i rozkład zmiennej. Ocena odchyleń od rozkładu normalnego.
Odchylenie standardowe i jego zastosowanie, błąd standardowy.
Współczynnik zmienności. Zastosowanie przy wydzielaniu warstw geotechnicznych, ocenie wyników badań.
Statystyka dwóch zmiennych Regresja liniowa, przedział ufności, współczynnik korelacji, współczynnik determinacji. Eliminacja wyników błędnych.
Analiza trzech zmiennych  powierzchnia trendu.
Analiza trzech zmiennych – równania empiryczne.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Preparation for classes 20 h
Participation in auditorium classes 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = średnia z ocen za aktywność

Prerequisites and additional requirements:

Wpis na semestr II

Recommended literature and teaching resources:

Barańska A. – „Elementy probabilistyki i statystyki matematycznej w inżynierii środowiska”. Uczelniane wydawnictwa naukowo-dydaktyczne AGH, Kraków 2008
Biernatowski K. – „Metody statystyczne w geotechnice”. Prace naukowe Instytutu Geotechniki Politechniki Wrocławskiej Nr 34. Seria: Monografie, Nr 11. Wrocław 1982.
Draper N.R., Smith H. – „Analiza regresji stosowana”. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa 1973.
Kahn M. – „Statistical analysis in the geological sciences”. John Wiley and Sons inc. New York, London 1962
Krawczyk A., Słomka T. – „Podstawowe metody matematyczne w geologii”. Skrypty Uczelniane Akademii Górniczo Hutniczej Nr 1026. Wydawnictwo AGH. Kraków 1986.
Mucha J. – „Wybrane metody matematyczne w geologii górniczej”. Skrypty Uczelniane Akademii Górniczo Hutniczej Nr 1215. Wydawnictwo AGH. Kraków 1991
Norcliffe G.B. – „Statystyka dla geografów”. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa 1986.
Telejko T. – „Wstęp do metod opracowania wyników pomiarów z przykładami”. Skrypty Uczelniane Akademii Górniczo Hutniczej Nr 1600. Wydawnictwo AGH. Kraków 1999
Volk W. – „Statystyka stosowana dla inżynierów” Wydawnictwa naukowo-techniczne, Warszawa 1973

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Odkształcenia krytyczne ośrodka gruntowego poddanego wpływom eksploatacji górniczej. P.Krokoszyński. Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa – VII konferencja nt.’ „Problemy Geologii i Ekologii w Górnictwie Podziemnym” Ustroń 7-9 X 1998. Katowice 1998r.

Rozrywanie próbek gruntowych jako symulacja dodatnich odkształceń poziomych terenu górniczego. P.Krokoszyński. Materiałay XXIX Zimowej Szkoły Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii 13-18.03.2006 Krynica.

Sondowania statyczne i dynamiczne w badaniach podłoża gruntowego budowli drogowych. S.Rybicki, P. Krokoszyński. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego / Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa ; 2011 nr 446 (2)

Additional information:

Brak