Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Rocks mechanics
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-2-203-GI-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Engineering Geology and Geotechnics
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Woźniak Henryk (hwozniak@geolog.geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Woźniak Henryk (hwozniak@geolog.geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Ma świadomość pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje GG2A_K03 Test
Skills
M_U001 Potrafi zaprogramować badania mechanicznych właściwości skał i zinterpretować ich wyniki GG2A_U10, GG2A_U15, GG2A_U12 Test
M_U002 Posiada umiejętność geomechanicznej oceny jakości masywu skalnego GG2A_U18 Test
Knowledge
M_W001 Posiada podstawową wiedzę z zakresu mechanicznych właściwości skał i zna metody ich oznaczania GG2A_W04 Test
M_W002 Zna podstawowe teorie zniszczenia skał i masywów skalnych GG2A_W04 Test
M_W003 Posiada szczegółową wiedzę z zakresu zależności naprężeniowo-odkształceniowych skał poddanych różnym stanom naprężeń GG2A_W04 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Ma świadomość pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi zaprogramować badania mechanicznych właściwości skał i zinterpretować ich wyniki - + - - - - - - - - -
M_U002 Posiada umiejętność geomechanicznej oceny jakości masywu skalnego + + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada podstawową wiedzę z zakresu mechanicznych właściwości skał i zna metody ich oznaczania - + - - - - - - - - -
M_W002 Zna podstawowe teorie zniszczenia skał i masywów skalnych + - - - - - - - - - -
M_W003 Posiada szczegółową wiedzę z zakresu zależności naprężeniowo-odkształceniowych skał poddanych różnym stanom naprężeń + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Ogólna charakterystyka ośrodka skalnego
Klasyfikacja właściwości skał i masywów skalnych
Zachowanie się skał w jednoosiowym stanie naprężenia
Zachowanie się skał w hydrostatycznym stanie naprężenia
Wytrzymałość i odkształcalność skał w trójosiowym stanie naprężenia
Zniszczenie skał i masywów skalnych
Geomechaniczna charakterystyka masywów skalnych

Auditorium classes:

Właściwości wytrzymałościowe skał: wytrzymałość na jednoosiowe ściskanie, wytrzymałość na rozciąganie, wytrzymałość na zginanie, wytrzymałość na ścinanie metodą ścinania prostego i trójosiowego ściskania.
Właściwości deformacyjne skał: parametry sprężyste i plastyczne skał, metody nieniszczące (ultradźwiękowe).
Właściwości reologiczne: pełzanie i relaksacja.
Emisja akustyczna.
Sporządzanie geomechanicznych ocen jakości masywów skalnych.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 108 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 28 h
Participation in auditorium classes 28 h
Realization of independently performed tasks 25 h
Examination or Final test 2 h
Preparation for classes 25 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną oceny z kolokwiów z wykładów i ćwiczeń

Prerequisites and additional requirements:

Zaliczenie z przedmiotu: „Mechanika gruntów”

Recommended literature and teaching resources:

Majcherczyk T., Szaszenko A., Sdwiżkowa E. (2006): Podstawy geomechaniki. AGH Kraków – Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne.
Thiel K. (1980): Mechanika skal w inżynierii wodnej. PWN, Warszawa.
Kidybiński A. (1982): Podstawy geotechniki kopalnianej. Wyd. „Śląsk”, Katowice.
PN-G-04301. Skały zwięzłe. Pobieranie i przygotowanie próbek do badań własności mechanicznych i technologicznych.
PN-G-04303. Skały zwięzłe. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie z użyciem próbek foremnych.
PN-G-04307. Skały zwięzłe. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie z użyciem próbek nieforemnych.
PN-G-04302. Skały zwięzłe. Oznaczanie wytrzymałości na rozciąganie metodą poprzecznego ściskania.
PN-G-04306. Skały zwięzłe. Oznaczanie wytrzymałości na zginanie z użyciem próbek w postaci krążka.
PN-G-04305. Skały zwięzłe. Oznaczanie wytrzymałości na zginanie z użyciem próbek foremnych.
PN-G-04304. Skały zwięzłe. Oznaczanie wytrzymałości na ścinanie proste.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Brak