Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Geotechnical design
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-2-204-GI-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Engineering Geology and Geotechnics
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Kaczmarczyk Robert (rkaczmar@op.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 W sposób kreatywny i przedsiębiorczy potrafi rozwiązywać postawione zadania inżynierskie dotyczące projektowania geotechnicznego. GG2A_K01 Project
Skills
M_U001 Stosuje zaawansowane metody obliczeń wykorzystywane w geologii inżynierskiej i geotechnice oraz potrafi je zastosować w praktyce inżynierskiej. GG2A_U15, GG2A_U01, GG2A_U07, GG2A_U13, GG2A_U16, GG2A_U19, GG2A_U17 Project
M_U002 Potrafi wykorzystać nabytą wiedzę do samodzielnego sporządzenia projektów geotechnicznych. GG2A_U15, GG2A_U12, GG2A_U01, GG2A_U07, GG2A_U13, GG2A_U16, GG2A_U19, GG2A_U17 Project
Knowledge
M_W001 Ma pogłębioną wiedzę z zakresu odkształceniowo-wytrzymałościowych charakterystyk gruntów i skał, niezbędną do wykonywania specjalistycznych obliczeń z zakresu projektowania geotechnicznego dla złożonych i skomplikowanych warunków gruntowo-wodnych GG2A_W05, GG2A_W11, GG2A_W01, GG2A_W10, GG2A_W02 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 W sposób kreatywny i przedsiębiorczy potrafi rozwiązywać postawione zadania inżynierskie dotyczące projektowania geotechnicznego. - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Stosuje zaawansowane metody obliczeń wykorzystywane w geologii inżynierskiej i geotechnice oraz potrafi je zastosować w praktyce inżynierskiej. - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi wykorzystać nabytą wiedzę do samodzielnego sporządzenia projektów geotechnicznych. - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma pogłębioną wiedzę z zakresu odkształceniowo-wytrzymałościowych charakterystyk gruntów i skał, niezbędną do wykonywania specjalistycznych obliczeń z zakresu projektowania geotechnicznego dla złożonych i skomplikowanych warunków gruntowo-wodnych + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Wprowadzenie do norm europejskich – Eurokod “0”, “1” oraz “7”.
Szczegółowe omówienie zakresu norm europejskich: rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego, badania i wyznaczanie właściwości fizycznych i mechanicznych gruntu, wyznaczenie i ocena charakterystyk odkształceniowo – wytrzymałościowych dla wybranych rodzajów gruntów i skał.
Trudne warunki geotechniczne – przykłady wpływu na projektowanie geotechniczne.
Przykłady obiektów realizowanych w trudnych warunkach geotechnicznych.
Przykłady obliczeń zgodnie z Eurokod 7.
Projektowanie fundamentów palowych. Projektowanie głębokich wykopów.
Obliczenia parcia gruntu i zasady projektowania konstrukcji oporowych.
Sprawdzanie wybranych stanów granicznych konstrukcji oporowych.
Możliwości wykorzystania zaawansowanych programów komputerowych w projektowaniu geotechnicznym.

Project classes:

Ocena warunków gruntowo-wodnych na podstawie wyników badań polowych i laboratoryjnych według norm polskich i europejskich.
Wykonanie projektów i zadań geotechnicznych dla wybranych zagadnień inżynierskich realizowanych w złożonych lub skomplikowanych warunkach gruntowo-wodnych, np. projektowanie fundamentów palowych, projektowanie głębokich wykopów, obliczenia parcia gruntu i projektowanie konstrukcji oporowych, sprawdzanie wybranych stanów granicznych konstrukcji oporowych.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 110 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 14 h
Participation in project classes 28 h
Contact hours 2 h
Examination or Final test 1 h
Completion of a project 40 h
Preparation for classes 10 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa (OK) jest średnią ważoną z oceny zaliczenia ćwiczeń projektowych (CP) i kolokwium z treści wykładów (KW): OK=0,7CP+0,3KW

Ocena zaliczenia ćwiczeń (CP) jest średnią ważoną z ocen wykonanych projektów i zadań objętych programem modułu.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Recommended literature and teaching resources not specified

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None