Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Techniques modifications soils and rocks
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-2-205-GI-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Engineering Geology and Geotechnics
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Woźniak Henryk (hwozniak@geolog.geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Woźniak Henryk (hwozniak@geolog.geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Ma świadomość pozatechnicznych aspektów i skutków stosowanych technik polepszania i modyfikacji gruntów w tym ich wpływu na środowisko GG2A_K02 Project
Skills
M_U001 Potrafi opracować założenia do proponowanej metody poprawy właściwości gruntów lub wybranej techniki modyfikacji GG2A_U03, GG2A_U15, GG2A_U01, GG2A_U13, GG2A_U19, GG2A_U17 Project
M_U002 Potrafi wybrać metodę poprawy właściwości gruntów lub metody modyfikacji podłoża gruntowego odpowiednio do stwierdzonych warunków geotechnicznych GG2A_U03, GG2A_U15, GG2A_U12, GG2A_U01, GG2A_U13, GG2A_U16, GG2A_U19 Project
Knowledge
M_W001 Zna technologię, rezultaty i zastosowanie powszechnie stosowanych metod poprawiania właściwości gruntów i skał GG2A_W11, GG2A_W10 Test
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu celu i obszaru zastosowań metod modyfikacji właściwości gruntów i skał GG2A_W05, GG2A_W10 Test
M_W003 Posiada wiedzę z zakresu metod i sposobów modyfikacji podłoża gruntowego i materiałów gruntowych w budowlach ziemnych GG2A_W11, GG2A_W10 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Ma świadomość pozatechnicznych aspektów i skutków stosowanych technik polepszania i modyfikacji gruntów w tym ich wpływu na środowisko + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi opracować założenia do proponowanej metody poprawy właściwości gruntów lub wybranej techniki modyfikacji - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi wybrać metodę poprawy właściwości gruntów lub metody modyfikacji podłoża gruntowego odpowiednio do stwierdzonych warunków geotechnicznych - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna technologię, rezultaty i zastosowanie powszechnie stosowanych metod poprawiania właściwości gruntów i skał + - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu celu i obszaru zastosowań metod modyfikacji właściwości gruntów i skał + - - - - - - - - - -
M_W003 Posiada wiedzę z zakresu metod i sposobów modyfikacji podłoża gruntowego i materiałów gruntowych w budowlach ziemnych + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Cele i obszary zastosowań metod polepszania i technik modyfikacji właściwości gruntów i skał
2. Charakterystyka terenów o niekorzystnych warunkach geotechnicznych
3. Zagęszczanie gruntów
4. Wymiana gruntów
5. Wzmacnianie metodą prekonsolidacji
6. Metody stabilizacji powierzchniowej i wgłębnej
7. Zbrojenie masywu gruntowego

Project classes:

Obliczanie postępu konsolidacji podłoża gruntowego obciążonego nasypem.
Obliczanie postępu konsolidacji podłoża gruntowego obciążonego nasypem z zastosowaniem drenów pionowych.
Przykłady zastosowań metod zbrojenia masywu gruntowego.
Nowe technologie firmy Titan Polska.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 109 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 28 h
Participation in project classes 14 h
Preparation for classes 15 h
Completion of a project 30 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią z ocen z kolokwium zaliczeniowego i aktywności na zajęciach

Prerequisites and additional requirements:

Zaliczenie z przedmiotów: „Gruntoznawstwo” oraz „Mechanika gruntów”

Recommended literature and teaching resources:

1. Pisarczyk S. (2005): Geoinżynieria. Metody modyfikacji podłoża gruntowego. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
2. Pisarczyk S. (2004): Grunty nasypowe. Parametry gruntowe i metody ich badania. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
3. Molisz R. (1978)Zastosowanie elektroosmozy w zapobieganiu osuwiskom. Biblioteka Drogownictwa. Osuwiska i sposoby zapobiegania im. WKŁ Warszawa.
4. MoliszR., Baran L., Werno M. (1986): Nasypy na gruntach organicznych. WKŁ, Warszawa.
5. Lechowicz Z. (1992): Ocena wzmocnienia gruntów organicznych obciążonych nasypem. Rozprawy Naukowe i Monografie. Wyd. SGGW, Warszawa.
6. Michalski T., Krzywkowski P. (2000): Techniki iniekcyjne wzmacniania podłoża. Inżynieria i budownictwo, nr 6 .
7. Rybak Cz., Borys R., Noga L. (1993): Iniekcja strumieniowa – nowoczesna metoda wzmacniania podłoża posadowień budowli. Inż. Morska i Geotechnika, nr 4.
8. Jarominiak A. (1999): Lekkie konstrukcje oporowe> WKŁ, Warszawa.
9. SawickiA., Lesniewska D. (1993):Grunt zbrojony. Teoria i zastosowanie. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
10. Wesołowski A., Krzywosz Z., Brandyk T. (2000): Geosyntetyki w konstrukcjach inżynierskich. Wyd. SGGW, Warszawa.
11. Maro L. (2008): Konstrukcje ziemne zbrojone geosyntetykami w budownictwie drogowym. Poradnik projektanta. Wyd. Lemar, Łódź.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Woźniak H. (2004): Interpretacja procesu konsolidacji w oparciu o pomiary ciśnienia porowego. XXVII ZSMG, Kraków-Zakopane, 251-259.

Woźniak H. (2004): Modelowanie postępu konsolidacji pod obciążeniem własnym warstwy gruntu namywanego w odkrywkowym wyrobisku poeksploatacyjnym. Kwartalnik AGH, Geologia, , t. 30, z. 4, 427-438.

Woźniak H., Kysiak A., Kalbarczyk W. (2006): Interpretacja procesu konsolidacji metodą etapowej procedury optymalizacyjnej. Z. Nauk. P. Białostockiej, Bud., z. 28, 335-344.

Additional information:

Przedmiotem zaliczenia jest wiedza przekazywana na wykładach i zajęciach audytoryjnych.
Konsekwencje za nieobecności na zajęciach – zgodnie z regulaminem studiów.