Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Engineering geology surveys documenting
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-2-206-GI-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Engineering Geology and Geotechnics
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Kaczmarczyk Robert (rkaczmar@op.pl)
Academic teachers:
dr inż. Kaczmarczyk Robert (rkaczmar@op.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 aa GG2A_K01, GG2A_K02 Project
Skills
M_U001 Potrafi sporządzić projekt prac geologiczno-inżynierskich. GG2A_U15, GG2A_U11, GG2A_U01, GG2A_U07, GG2A_U13, GG2A_U17 Project
M_U002 Potrafi wykonać dokumentację badań geologiczno-inżynierskich i zaprezentować wyniki tych badań GG2A_U03, GG2A_U04, GG2A_U07 Project
Knowledge
M_W001 Zna wymagania dotyczące wykonania projektu i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej GG2A_W04 Project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 aa - - - - - - + - - - -
Skills
M_U001 Potrafi sporządzić projekt prac geologiczno-inżynierskich. - - - - - - + - - - -
M_U002 Potrafi wykonać dokumentację badań geologiczno-inżynierskich i zaprezentować wyniki tych badań - - - - - - + - - - -
Knowledge
M_W001 Zna wymagania dotyczące wykonania projektu i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej - - - - - - + - - - -
Module content
Practical classes:

Zasady sporządzenia projektu prac geologiczno-inżynierskich. Wymagania dotyczące wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. Prezentacja wyników badań.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 78 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in practical classes 28 h
Preparation for classes 10 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena z projektu 70% + ocena z prezentacji 30%

Prerequisites and additional requirements:

Wymagana obecność na badaniach terenowych

Recommended literature and teaching resources:

Zasady sporządzania dokumentacji geologiczno inżynierskich, PIG, Warszawa, 1999
Prawo Górnicze i Geologiczne, Ustawa z 9 czerwca 2011 r.
Eurokod 7, Projektowanie geotechniczne PN – EN 1997-2:2009
Rozporządzenie MSWiA z 24 września 1998r. w sprawie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.
Norma PN 81/B03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenie statyczne i projektowanie.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Opinia w sprawie ustalenia warunków geologicznych przyczyn osunięcia się mas ziemnych przy budynku nr 25 w miejscowości Sadowie. Robert Kaczmarczyk, Kraków, grudzień 2012 r. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków. Zleceniodawca: Starostwo Powiatowe w Krakowie Al. Słowackiego 20, Kraków Projekt badawczy nr 25.25.140.254. Kierownik projektu Robert Kaczmarczyk.
Projekt robót geologicznych prowadzonych w celu określenia warunków geologiczno – inżynierskich dla projektowanej budowy eksperymentalnego wału przeciwpowodziowego na działce nr 796 w Czernichowie. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. R.Kaczmarczyk, A. Borecka, S. Tchórzewska, M. Ptaszek, B. Olek, J. Stanisz, J. Dąbrowski. Kraków, 2013.

Badania hydrogeologiczne wraz z opinią uwzględniającą oddziaływanie robót prowadzonych podczas budowy i eksploatacji eksperymentalnego wału przeciwpowodziowego w Czernichowie na szczelność i stabilność istniejących wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. R. Kaczmarczyk, A. Borecka, S. Tchórzewska, M. Ptaszek, B. Olek, J. Stanisz, J. Dąbrowski. Kraków 2013. Kierownik projektu R. Kaczmarczyk.

Additional information:

None