Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Advanced geotechnical problems
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-2-208-GI-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Engineering Geology and Geotechnics
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Cała Marek (cala@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. inż. Cała Marek (cala@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Ma świadomość wagi problemów geotechnicznych w projektowaniu obiektów budowlanych GG2A_K01, GG2A_K02 Test
Skills
M_U001 Potrafi wykorzystać metody numeryczne do analizy stateczności skarp i zboczy GG2A_U03, GG2A_U15, GG2A_U18, GG2A_U10, GG2A_U09, GG2A_U14 Test
M_U002 Umie wykorzystać metodę elementów nieciągłych w projektowaniu geotechnicznym GG2A_U03, GG2A_U15, GG2A_U18, GG2A_U10, GG2A_U09, GG2A_U14 Test
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę w zakresie znajomości modelowania procesów zachodzących w ośrodkach gruntowych i skalnych GG2A_W05, GG2A_W03, GG2A_W11, GG2A_W10, GG2A_W02 Test
M_W002 Ma wiedzę z zakresu technologii mikrotunelowania. GG2A_W03, GG2A_W04, GG2A_W11, GG2A_W10, GG2A_W02 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Ma świadomość wagi problemów geotechnicznych w projektowaniu obiektów budowlanych + - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi wykorzystać metody numeryczne do analizy stateczności skarp i zboczy - - + - - - - - - - -
M_U002 Umie wykorzystać metodę elementów nieciągłych w projektowaniu geotechnicznym - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę w zakresie znajomości modelowania procesów zachodzących w ośrodkach gruntowych i skalnych + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę z zakresu technologii mikrotunelowania. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Metody modelowania procesów geomechanicznych zachodzących w ośrodkach gruntowych i skalnych
2. Metoda redukcji wytrzymałości w geotechnice
3. Wykorzystanie metody redukcji do analizy stateczności skarp.
4. Wykorzystanie metody redukcji projektowania konstrukcji oporawych
5. Wykorzystanie metody redukcji do projektowania wyrobisk podziemnych
6. Odkształcelność podłoża gruntowego.
7. Teoria konsolidacji.
8. Metody konsolidacji podłoża gruntowego
9. Metody modelowania niecjągłych ośrodków skalnych
10. Stateczność zboczy skalnych
11. Podstawy reologii gruntów
12. Technologia pali i isch wykorzystanie w budownictwie
13. Metody badania i kontroli pali

Laboratory classes:

W trakcie ćwiczeń laboratoryjnych studenci zapoznają się z programami numerycznymi wykorzystywanymi w geotechnice oraz z zaawansowanymi metodami badania własności gruntów i skał. Wykonują także dwa ćwiczenia projektowe:
1) stabilizacja skarpy z wykorzystaniem metody redukcji wytrzymałości,
2) analiza stateczności mikrotunelu zlokalizowanego w masywie gruntowym.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 76 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Contact hours 1 h
Preparation for classes 15 h
Participation in lectures 14 h
Participation in laboratory classes 14 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Examination or Final test 2 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

0.5 x kolokwium + 0.5 x zaliczenie laboratorium.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. Z. Wiłun: Zarys geotechniki, Wyd. KIŁ Warszawa 1987.
2. Z. Glazer , J. Malinowski: Geologia i geotechnika dla inżynierów budownictwa. Wyd. PWN Warszawa 1991,
3. Cała M. Numeryczne metody analizy stateczności zboczy. 2007. Wydawnictwo AGH.
5. B. Grabowska-Olszewska: Geologia stosowana , właściwości gruntów nienasyconych 1998,
6. E. Myślińska: Laboratoryjne badania gruntów.
7. Lambe T. W. Whitman R.V (1976, 1977) Mechanika gruntów, Tom I i II, Arkady, Warszawa.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Studentowi przysługuje 1 termin podstawowy i 1 termin poprawkowy zaliczenia dla każdej formy zajęć. Obecność na ćwiczeniach laboratoryjnych jest obowiązkowa. Obecność na wykładach jest zalecana i może być premiowana.
Ewentualne (pojedyncze) nieobecności można odrobić w innych grupach tylko za zgodą prowadzącego, pod warunkiem, że jest realizowany ten sam temat i są wolne miejsca.