Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Metody geofizyczne w geologii inżynierskiej
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-2-211-GI-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Engineering Geology and Geotechnics
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Mościcki Włodzimierz (moscicki@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Mościcki Włodzimierz (moscicki@geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student wyrabia sobie świadomość konieczności stałego aktualizowania wiedzy w zakresie wykorzystania geofizyki przy wspomaganiu badań dla potrzeb geologii inżynierskiej GG2A_K03, GG2A_K02 Participation in a discussion
Skills
M_U001 Student umie przeprowadzić podstawową analizę danych geofizycznych GG2A_U15 Project
M_U004 Student umie przygotować podstawowy raport z wyników badań metodami geofizycznymi GG2A_U03 Execution of a project
Knowledge
M_W001 Student zna i rozumie zjawiska fizyczne wykorzystywane w metodach geofizycznych GG2A_W01 Test
M_W002 Student posiada wiedzę w zakresie standardowych technik badawczych stosowanych w metodach geofizycznych stosowanych w geologii inżynierskiej GG2A_W05, GG2A_W06 Activity during classes
M_W003 Student zna najważniejsze problemy z zakresu geologii inżynierskiej, które mogą być badane i z wykorzystaniem metod geofizycznych GG2A_W11 Test,
Oral answer
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student wyrabia sobie świadomość konieczności stałego aktualizowania wiedzy w zakresie wykorzystania geofizyki przy wspomaganiu badań dla potrzeb geologii inżynierskiej + - - - - - + - - - -
Skills
M_U001 Student umie przeprowadzić podstawową analizę danych geofizycznych + - - - - - + - - - -
M_U004 Student umie przygotować podstawowy raport z wyników badań metodami geofizycznymi + - - - - - + - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna i rozumie zjawiska fizyczne wykorzystywane w metodach geofizycznych + - - - - - + - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę w zakresie standardowych technik badawczych stosowanych w metodach geofizycznych stosowanych w geologii inżynierskiej + - - - - - + - - - -
M_W003 Student zna najważniejsze problemy z zakresu geologii inżynierskiej, które mogą być badane i z wykorzystaniem metod geofizycznych + - - + - - + - - - -
Module content
Lectures:
METODY GEOFIZYCZNE W GEOLOGII INŻYNIERSKIEJ

Wykład
Charakterystyka geologiczna, a charakterystyka geofizyczna ośrodka geologicznego – porównanie.
Uwarunkowania stosowalności metod geofizycznych – projektowanie, organizacja i wykonywanie badań geofizycznych dla potrzeb geologii inżynierskiej.
Właściwości naturalnego i/oraz przekształconego ośrodka geologicznego (zmienność pół geofizycznych, parametrów fizycznych ośrodka, jego struktury i właściwości).
Modele geofizyczne stosowane w opisie zagadnień geologiczno-inżynierskich.
Podstawowe metody badawcze: geoelektryczne ( sondowania elektrooporowe, tomografia elektrooporowa i geoelektryczne badania penetracyjne), sejsmiczne (refleksyjne, refrakcyjne, tomografia), georadarowe, grawimetryczne i magnetometryczne. Dla każdej z wymienionych metod: podstawy fizyczne, technika pomiarowa, rozdzielczość i zasięg głębokościowy, ograniczenia. Przetwarzanie, analiza i interpretacja danych pomiarowych. Zagadnienie wieloznaczności w metodach geofizycznych (zadanie proste i odwrotne). Kontekstowa interpretacja badań geofizycznych wykonywanych dla potrzeb geotechnicznych – uwzględnianie danych nie-geofizycznych.

Zastosowania omówionych metod geofizycznych: badanie zmian strukturalnych w ośrodku geologicznym na terenach górniczych, lokalizacja infrastruktury podziemnej, badanie podłoża budowlanego, osuwiska, zwałowiska i hałdy, pustki podziemne, obwałowania, ocena i kontrola stanu środowiska w otoczeniu ognisk skażeń chemicznych.

Practical classes:

  • Obliczanie, analiza i interpretacja sondowań elektrooporowych. Szacowanie rozdzielczości i zasięgu głębokościowego.
  • Modelowanie i interpretacja w zakresie ERT (Electric Resistivity Tomography)/ Pomiary praktyczne w skali laboratoryjnej
  • analiza echogramów georadarowych
  • podstawowa analiza danych sejsmiki refrakcyjnej

Project classes:
-
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 126 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Participation in project classes 42 h
Contact hours 5 h
Preparation for classes 10 h
Completion of a project 25 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Participation in lectures 28 h
Examination or Final test 1 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

ocena średnia: z egzaminu/kolokwium zaliczeniowego z wykładu , oraz z zaliczenia ćwiczeń (projekty, kolokwia, aktywność). Warunek: ocena z egzaminu/kolokwium zaliczeniowego i ocena z ćwiczeń powinny być pozytywne.

Prerequisites and additional requirements:

znajomość podstaw fizyki, podstaw metod geofizycznych, petrofizyki, problematyki geologii inżynierskiej i ogólnej

Recommended literature and teaching resources:

1.GEOTECHNICAL AND ENVIRONMENTAL GEOPHYSICS
ed. H.Ward, SEG, Tulsa, Oklahoma, 1990

2.GEOFIZYKA W INŻYNIERII I OCHRONIE ŚRODOWISKA
DLA POTRZEB SAMORZĄDNOŚCI LOKALNEJ , Dębe 2001,
Państwowy Instytut Geologiczny, Zakład Geofizyki AGH

3. Environmental Geophysics. A Practical Guide.
Dieter Vogelsang , Springer – Verlag, 1995

zalecane czasopisma:

Near Surface Geophysics ; First Break; – European Association of Geoscientists & Engineers

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:
  • Geotechnika + geomorfologia *

Mościcki W.J. 2009 – Characterization of near-surface sediments based on combined geoelectric studies at Starunia paleontological site and vicinity (Carpathian region, Ukraine). Annales Societatis Geologorum Poloniae, vol 79, no3. p.333-342, ISSN 0208-9068

Mościcki J., 1998 – Geoelektryczne badania penetracyjne – rozpoznawanie budowy i właściwości ośrodka geologicznego. Penetrometer-Based Geoelectrical investigations – a tool for sub-surface geology research. Kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Geologia, Tom 24, Zeszyt 2, s.137-149

Mościcki W.J., Bania G., Ćwiklik M. , Borecka A. 2014 DC resistivity studies of shallow geology in the vicinity of Vistula River flood bank in Czernichow village (near Krakow in Poland). Studia Geotechnica et Mechanica , Vol. XXXVI, No.1, 2014, pp. 63-70, DOI:10.2478/seg,-2014-0008

Mościcki W.J., 2002 – Natura czasowych zmian oporności elektrycznej przypowierzchniowych utworów geologicznych w warunkach występowania szkód wywołanych podziemną eksploatacją górniczą. W: „Badania geofizyczne środowiska geologicznego”. The nature of time-dependent changes of apparent resistivity in near-surface rocks influenced by underground mining. Publs. Inst. Geophys., Pol. Acad. Sc.,
Monographic volume M-27 (352), Geophysical Research of Geological Environment,
ed. J. Jarzyna, pp 155-165.ISBN-83-88765-24-8, ISSN-0138-015X

Mościcki W.J., Antoniuk J., 2006 – Badania geoelektryczne na przedpolu osuwiska w kopalni diabazu „Niedźwiedzia Góra” koło Krzeszowic. Geoelectric research on the foreland of the landslide in „Niedzwiedzia Gora” diabase quarry near Krzeszowice, south Poland. Kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Geologia 2006, Tom 32, zeszyt 4, 389-404, ISSN 0138-0974

Niedojadło Z., Piwowarski W., Mościcki W., Stoch T., Sopata P., Bania G. i Ćwiklik M. 2016 – Wpływ lokalnej, przypowierzchniowej budowy geologicznej na deformacje powierzchni terenu w warunkach podziemnej eksploatacji górniczej. Przegląd Górniczy 1/2016 ISSN 0033-216X

Środowisko “naturalne”

Mościcki W.J., Kędzia S. 2001 – Investigation of mountain permafrost in the Kozia Dolinka valley, Tatra Mountains, Poland. Norsk.Geograf.Tids. Vol55, pp. 235-240, Oslo, ISSN 0029-1951

Mościcki W.J 2010 – Uwagi o stosowaniu geofizycznych metod geoelektrycznych w badaniach nieciągłej, wieloletniej zmarzliny górskiej. Remarks on application of geophysical geoelectric methods in mountain discontinuous permafrost studies.
Nauka a zarządzanie obszarem Tatr i ich otoczeniem. “Przyroda Tatrzańskiego Parku
Narodowego a Człowiek”, Tom I Nauki o Ziemi, s. 103-110
Zakopane, 14-16 października 2010, ISBN 978-83-61788-35-5

Mościcki W.J 2011 – The use of the DC Resistivity Sounding in High Mountain Areas – Example from Periglacial Zone of the Sucha Woda Valley (Tatra Mts., Poland),
Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica, XLV, 2011,p.107-120, ISSN 0081-6434

Additional information:

Uwaga!
Korzystanie ze źródeł internetowych jest ryzykowne. Często informacje zamieszczone są przez osoby niebędące fachowcami – stąd niebezpieczeństwo pozyskania “fałszywej” lub wręcz mylnej wiedzy.
Dużo bezpieczniejsze (chociaż nie zawsze) jest korzystanie z publikacji w uznanych czasopismach.
W przypadku wątpliwości co do przeczytanych, przestudiowanych informacji – proszę o kontakt – chętnie wyrażę swoją opinie w danej kwestii. (J. Mościcki)