Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Surface geochemistry in petroleum prospecting and environmental protection
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-2-102-GN-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Petroleum Geology
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Sechman Henryk (sechman@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Sechman Henryk (sechman@agh.edu.pl)
dr inż. Dzieniewicz Marek (dzieniew@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Ma świadomość pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżyniera oraz wpływu prac geologiczno-inżynierskich na środowisko GG2A_K02 Test
Skills
M_U001 Student potrafi dobrać optymalne warunki pracy analizatora i skalibrować chromatograf gazowy, przygotować próbkę do analizy, wykonać rozdział chromatograficzny mieszaniny gazowej na chromatografie, a także przeprowadzić analizę sumy lotnych związków organicznych za pomocą przenośnego analizatora MicroFID oraz wykonać analizę pH i Eh próbki gleby. GG2A_U09 Report
M_U002 Student potrafi wykonać szczegółową interpretację wyników powierzchniowych badań geochemicznych w powiązaniu z modelem geologiczno-złożowym, a także ocenić wyniki w aspekcie ochrony środowiska. GG2A_U03 Project
Knowledge
M_W001 Student zna założenia teoretyczne bezpośrednich metod poszukiwawczych, warianty i metodykę realizacji powierzchniowych badań geochemicznych. GG2A_W05 Test
M_W002 Student zna czynniki kształtujące charakter przypowierzchniowego pola rozkładu węglowodorów gazowych oraz rolę i znaczenie współczynników geochemicznych w interpretacji geologiczno-geochemicznej. GG2A_W05 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Ma świadomość pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżyniera oraz wpływu prac geologiczno-inżynierskich na środowisko - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi dobrać optymalne warunki pracy analizatora i skalibrować chromatograf gazowy, przygotować próbkę do analizy, wykonać rozdział chromatograficzny mieszaniny gazowej na chromatografie, a także przeprowadzić analizę sumy lotnych związków organicznych za pomocą przenośnego analizatora MicroFID oraz wykonać analizę pH i Eh próbki gleby. - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi wykonać szczegółową interpretację wyników powierzchniowych badań geochemicznych w powiązaniu z modelem geologiczno-złożowym, a także ocenić wyniki w aspekcie ochrony środowiska. - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna założenia teoretyczne bezpośrednich metod poszukiwawczych, warianty i metodykę realizacji powierzchniowych badań geochemicznych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna czynniki kształtujące charakter przypowierzchniowego pola rozkładu węglowodorów gazowych oraz rolę i znaczenie współczynników geochemicznych w interpretacji geologiczno-geochemicznej. + - - + - - - - - - -
Module content
Lectures:

Standardowy model poszukiwań złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, możliwości podniesienia stopnia efektywności poszukiwań (2h). Pierwowzór powierzchniowych metod geochemicznych i ich zastosowanie w poszukiwaniach (ujęcie historyczne) (2h). Założenia teoretyczne bezpośrednich metod poszukiwawczych, warianty i metodyka realizacji powierzchniowych badań geochemicznych (2h). Czynniki kształtujące charakter przypowierzchniowego pola rozkładu węglowodorów gazowych (wgłębne i przypowierzchniowe): charakter nadkładu, naturalna chromatografia, strefa aktywnej wymiany, współczesne procesy biochemiczne, czynniki antropogeniczne. Podstawowe i dodatkowe wskaźniki geochemiczne (2h). Definicja anomalii i sposoby ich hierarchizacji, sposoby identyfikacji anomalii związanych z akumulacjami wgłębnymi, współczesnymi procesami biochemicznymi i czynnikami antropogenicznymi (2h). Rola i znaczenie współczynników geochemicznych w ocenie charakteru wgłębnego źródła rozpraszania, jego względnej głębokości i charakteru przenikania węglowodorów (1h). Ocena relacji i zależności pomiędzy wgłębnym modelem geologiczno złożowym a powierzchniowym obrazem geochemicznym. Przykłady interpretacji wyników badań geochemicznych stosowanych w poszukiwaniach złóż ropy naftowej i ochronie środowiska (np. szczelność podziemnych magazynów gazu, szczelność gazociągów i rurociągów, sekwestracja CO2, ocena skutków szczelinowania hydraulicznego) (3h).

Laboratory classes:

W czasie zajęć student zapozna się z metodyką badań laboratoryjnych stosowanych w powierzchniowych badaniach geochemicznych (2h). Metody przygotowania próbek do analizy chromatograficznej: sposoby i metody degazacji próbek skał i wody (2h). Sposoby chromatograficznego rozdziału mieszanin gazowych: zakresy oznaczeń, sposoby dozowania próbek gazowych, sposoby detekcji składników, dobór optymalnych warunków pracy analizatora (dobór kolumny i detektora, ustalenie przepływów gazów roboczych, zakresów temperatur termostatu dla warunków izotermicznych i programowanej temperatury) (5h). Sposoby kalibracji analizatorów wyposażonych w detektor FID i TCD (4h). Analiza jakościowa i ilościowa chromatogramów (2h). Student samodzielnie wykona rozdział chromatograficzny wybranych próbek gazu glebowego oraz przeprowadzi interpretację chrmatogramów z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania (3h). Budowa, zasada działania i kalibracja przenośnego analizatora lotnych substancji organicznych MicroFID (2h). Student samodzielnie wykona pomiar sumy węglowodorów gazowych za pomocą analizatora MicroFID (2h). Metodyka pomiarów pH i Eh gleby w warunkach laboratoryjnych (2h). Student samodzielnie wykona pomiar pH i Eh próbek gleby (2h).

Project classes:

Student zapozna się z zasadami statystycznej obróbki wyników oznaczeń chromatograficznych próbek powietrza glebowego: podstawowa charakterystyka statystyczna zbiorów pomierzonych chromatograficznie stężeń, sposoby przedstawiania rozkładów statystycznych uzyskanych populacji i ich interpretacja, sposoby wyznaczania wielkości tła, określania progu anomalnego i wydzielania wartości anomalnych, normalizacja i filtracja zbiorów pomierzonych stężeń (8h). Analiza statystyczna policzonych współczynników oraz ich interpretacja (2h). Komputerowe sposoby graficznej prezentacji wyników: rozkłady powierzchniowe, wykresy, diagramy(3h). W oparciu o rzeczywiste dane pomiarowe student wykona w formie projektu szczegółową interpretację wyników powierzchniowych badań geochemicznych w powiązaniu z modelem geologiczno-złożowym (15h).

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 120 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 14 h
Participation in laboratory classes 28 h
Participation in project classes 28 h
Completion of a project 10 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Preparation for classes 25 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,3*ocena z kolokwium + 0,3*ocena z ćwiczeń laboratoryjnych + 0,4*ocena z ćwiczeń projektowych

Ocena końcowa może być wystawiona pod warunkiem uzyskania pozytywnych ocen z kolokwium, ćwiczeń laboratoryjnych i ćwiczeń projektowych

Prerequisites and additional requirements:

• Znajomość podstaw geologii naftowej
• Znajomość podstaw chemii organicznej
• Znajomość podstaw analizy instrumentalnej
• Znajomość podstawowych narzędzi statystycznych
• Podstawowa znajomość programu Microsoft Excel

Recommended literature and teaching resources:

1. Klusman R.W. (1993). Soil Gas and Related Methods for Natural Resource Exploration. John Willey & Sons Ltd., Chichester, 483 s.
2. Tedesco S.A. (ed.) (1995). Surface Geochemistry in Petroleum Exploration. Chapman & Hall Int. Thomson Publ. Co., New York, 206 s.
3. Hale M. (ed.) (2000). Geochemical Remote Sensing of the Sub-Surface. Handbook of Exploration Geochemistry, Elsevier, Amsterdam, vol. 7, Elsevier.
4. Szczepaniak W. (2011). Metody instrumentalne w analizie chemicznej. Wydawnictwo Naukowe PWN.
5. Waleńczak Z. (1987). Geochemia organiczna. Wyd. Geol. Warszawa.
6. Witkiewicz Z., Hepter J. (2001). Chromatografia gazowa. Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa, 200 s.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Dzieniewicz M., Mościcki J.W., Sechman H. 1993. Badania geotermiczne i geochemiczne wykonane w latach 1988-1989 nad wysadem solnym Mogilno. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 9, 1, 123-147.
2. Górecki W., Strzetelski W., Dzieniewicz M., Sechman H. 1994. Zastosowanie powierzchniowego zdjęcia geochemicznego i bezpośrednich metod sejsmicznych dla poszukiwań i rozpoznawania złóż naftowych oraz lokalizacji wycieków węglowodorów. IGNiG – sympozjum nt. „Badania geochemiczne i petrofizyczne w poszukiwaniach ropy naftowej i gazu ziemnego”, Balice k/Krakowa, 27-28 czerwca 1994 r.
3. Górecki W., Strzetelski W., Dzieniewicz M., Sechman H. 1995. Surface geochemical survey of gas accumulations in Polish Lowlands. Ext. Abstr. EAGE/EAPG 57-th Conference and Technical Exibition – Glasgow, Scotland, 29 May – 02 June 1995.
4. Górecki W., Strzetelski W., Dzieniewicz M., Sechman H. 1995. Methods and results of surface geochemical survey as adopted to petroleum exploration in permian structures of Polish Lowelands. Conference and Exhibition: „Modern Exploration and Improved Oil and Gas Recovery Methods”, Cracow, Poland, 12-15 Sept. 1995.
5. Dzieniewicz M., Koblański A., Sechman H. 1995. Zmienność podatności magnetycznej utworów przypowierzchniowych i możliwość jej wykorzystania w poszukiwaniach złóż węglowodorów. Tech. Posz. Geol. Geosynoptyka i Geotermia, z. 6, 27-32.
6. Górecki W., Strzetelski W., Dzieniewicz M., Sechman H. 1996. Application of surface gas measurements to evaluation and control of underground gas storage and productive wells. P503 Ext. Abstr. vol. 2 EAEG/EAPG Conf. Amsterdam, The Netherlands, 3 – 7 June, 1996.
7. Strzetelski W., Górecki W., Dzieniewicz M., Sechman H., Falkiewicz A. 1996. Surface geochemical anomalies as related to the structure of variscan elevation in West Pomerania (NW Poland). Oil and Gas News from Poland, 6, 187-196.
8. Dzieniewicz M., Górecki W., Sechman H. 1997. Powierzchniowe badania geochemiczne w rejonie Abramów – Nasutów. Nafta, 11, 497-509.
9. Dzieniewicz M., Sechman H. 1997. Możliwości wykorzystania powierzchniowych metod geochemicznych. Mat. konf. „Rozwój polskiej myśli w poszukiwaniach naftowych”, 25-26 wrzesień 1997, Kraków.
10. Korus A., Kotarba M, Sechman H, Lasa J. 1997. Metan w atmosferze ziemskiej: Udział Polski Południowej w emisji metanu do atmosfery. In: Buszewski B. (Ed.) Chromatografia i inne techniki separacyjne w eko analityce. Wyd.Uniwerstetu Mikołaja Kopernika, Toruń 1997, 191-197.
11. Strzetelski W., Górecki W., Dzieniewicz M., Sechman H., Soboń J. 1998. The results of surface geochemical measurements in Lublin Trough, SE Poland. P523 Ext. Abstr. vol. 2, 60th EAGE Conf. and Technical Exhibition, Leipzig, Germany 8-12 June, 1998.
12. Górecki W., Strzetelski W., Dzieniewicz M., Sechman H., Soboń J. 1998. The Examples of Surface Geochemical Survey over Petroleum Accumulation Zones in Polish Lowlands. Book of abstracts, Conference and Exhibition: „Modern Exploration and Improved Oil and Gas Recovery Methods”, Cracow, Poland, 1-4 Sept. 1998, p. 214-215.
13. Dzieniewicz M., Sechman H., Górecki W. 1999. Measurements of soil gas migration around gas wells. P583 Ext. Abstr. 61th EAGE Conf. and Technical Exhibition, Helsinki, Finland, 7-11 June 1999.
14. Górecki W., Strzetelski W., Dzieniewicz M., Sechman H., Soboń J. 1999. Soil gas surveys over petroleum areas in Lublin trough and fore sudetic monocline. Oil and Gas News from Poland, Vol. 9, 55-62.
15. Kotarba M., Dzieniewicz M, Korus A., Sechman H., Kominowski K., Winnicki A., Trentowski J., Gogolewska A. 1999. Zagrożenia gazowe w strefie przypowierzchniowej związane z likwidacją kopalń wałbrzyskich w dolnośląskim zagłębiu węglowym” Konferencja SITG pt. „Doświadczenia w likwidacji zakładów górniczych”, Wałbrzych-Książ, maj 1999.
16. Dzieniewicz M., Sechman H. 2001. Powierzchniowe badania geochemiczne w strefie Abramów-Nasutów w rowie lubelskim w aspekcie poszukiwań naftowych. Polish Jour. of Miner. Resources, Geosynoptic Society, Kraków, 3, 61-75.
17. Kotarba M.J., Dzieniewicz M., Korus A., Sechman H., Gogolewska A., Grzybek I., Kominowski K., Płonka A. 2001. Zagrożenie gazowe metanem i ditlenkiem węgla w przypowierzchniowej strefie zabudowanego obszaru środkowej części wałbrzyskiego Okręgu Węglowego związane z likwidacją kopalń. in: Kotarba M.J., ed.: Przemiany środowiska naturalnego a ekorozwój, Wyd. – Towarzystwo Badania Przemian Środowiska „GEOSFERA”, 185-209.
18. Dzieniewicz M., Sechman H., Górecki W. 2001. Kontrola szczelności podziemnych magazynów gazu w świetle powierzchniowych badań geochemicznych. Mat. Konf.: „Nauki o Ziemi w badaniach podstawowych, złożowych i ochronie środowiska na progu XXI w.” Jubileusz 50-lecia WGGiOŚ, Kraków, 28-29. czerwca 2001
19. Dzieniewicz M., Sechman H. 2001. Sposoby opracowywania i przedstawiania wyników powierzchniowych badań geochemicznych. Mat. Konf.: „Nauki o Ziemi w badaniach podstawowych, złożowych i ochronie środowiska na progu XXI w.” Jubileusz 50-lecia WGGiOŚ, Kraków, 28-29 czerwca 2001, 357-361
20. Dzieniewicz M., Sechman H. 2001. Przykłady zastosowań powierzchniowego zdjęcia geochemicznego metodą gazu wolnego. Mat. Konf.: „Nauki o Ziemi w badaniach podstawowych, złożowych i ochronie środowiska na progu XXI w.” Jubileusz 50-lecia WGGiOŚ, Kraków, 28-29 czerwca 2001, 363-368
21. Dzieniewicz M., Sechman H., Kotarba M.J., Korus A. 2002. Distribution of methane and carbon dioxide contents in the near-surface zone along 23 geological cross-sections of the Wałbrzych Coal District. Chapter 7 in: Kotarba M.J. (Ed.): Gas hazard in the near-surface zone of the Wałbrzych Coal District caused by coal mine closure: geological and geochemical controls. Society of Research on Environmental Changes “GEOSPHERE”, Kraków, 79-94.
22. Dzieniewicz M., Sechman H., Kotarba M.J., Korus A. 2002. Surface geochemical surveing of methane and carbon dioxide in the selected areas of the Wałbrzych Coal District. Chapter 8 in: Kotarba M.J. (Ed.): Gas hazard in the near-surface zone of the Wałbrzych Coal District caused by coal mine closure: geological and geochemical controls. Society of Research on Environmental Changes “GEOSPHERE”, Kraków, 95-106.
23. Dzieniewicz M., Sechman H., Kotarba M.J., Korus A. 2002. Periodical changes of methane and carbon dioxide contents in the near-surface zone along the selected four geological cross-sections of in the Wałbrzych Coal District. Chapter 9 in: Kotarba M.J. (Ed.): Gas hazard in the near-surface zone of the Wałbrzych Coal District caused by coal mine closure: geological and geochemical controls. Society of Research on Environmental Changes “GEOSPHERE”, Kraków, 107-136.
24. Sechman H., Dzieniewicz M., Kotarba M.J. 2002. Depth changes in methane and carbon dioxide contents in the near-surface zone of the Wałbrzych Coal District. Chapter 10 in: Kotarba M.J. (Ed.): Gas hazard in the near-surface zone of the Wałbrzych Coal District caused by coal mine closure: geological and geochemical controls. Society of Research on Environmental Changes “GEOSPHERE”, Kraków, 137-152.
25. Korus A., Kotarba M.J., Dzieniewicz M., Sechman H. 2002. Evaluation of methane and carbon dioxide flux from Upper Carboniferous coal-bearing strata to near-surface zone in the Wałbrzych Coal District. Chapter 12 in: Kotarba M.J. (Ed.): Gas hazard in the near-surface zone of the Wałbrzych Coal District caused by coal mine closure: geological and geochemical controls. Society of Research on Environmental Changes “GEOSPHERE”, Kraków, 2002, 175-188.
26. Kotarba M.J., Dzieniewicz M., Korus A., Sechman H., Kominowski K. Gogolewska A., Grzybek J. 2002. Mechanism of coalbed gas flux and prediction of gas hazard in the near-surface zone of the Wałbrzych Coal Sub-basin. Chapter 13 in: Kotarba M.J. (Ed.): Gas hazard in the near-surface zone of the Wałbrzych Coal District caused by coal mine closure: geological and geochemical controls. Society of Research on Environmental Changes “GEOSPHERE”, Kraków, 189-212
27. Dzieniewicz M., Sechman H. 2003. Soil gas method – applicability and examples of study cases in Poland. 21st International Meeting on Organic Geochemistry, 8-12 Sept. 2003, Kraków, Poland. Book of Abstr. Part II, p. 451-452.
28. Dzieniewicz M., Sechman H. 2004. Możliwości prospekcyjne gazowych przypowierzchniowych wskaźników geochemicznych w rejonie Radymna (zapadlisko przedkarpackie), Polish Journal of Mineral Resources, 8, 125-130.
29. Dzieniewicz M., Sechman H. 2004. Badania wpływu czasu przechowywania próbek powietrza podglebowego na mierzone mikrostężenia węglowodorów. Technika Poszukiwań Geologicznych Geosynoptyka i Geotermia, 1-2, 59-67.
30. Sechman H., Dzieniewicz M. 2005. 75 lat obecności powierzchniowych badań geochemicznych w poszukiwaniach złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. Nafta-Gaz, 4, 150-165.
31. Sechman H., Dzieniewicz M., Górecki W. 2005. Results of surface geochemical survey in the Radymno area (the Carpathian Foredeep). EAGE Madrid 2005: 67th EAGE [European Association of Geoscientists & Engineers] conference & exhibition: 13–16 June 2005, P231.
32. Dzieniewicz M., Sechman H., Mościcki W.J. 2005. Preliminary near-surface geochemical survey and shallow temperature measurements along the selected line in Starunia, fore-Carpathian region, Ukraine. Chapter 13 in: Kotarba M.J. (ed.): Polish and Ukrainian studies (2004-2005) at Starunia – the area of discoveries of woolly rhinoceroses. Polish Geological Institute and Society of Research on Environmental Changes „Geosphere”, Warszawa-Kraków, 147-156.
33. Kotarba M.J., Dzieniewicz M., Sechman H. 2005. Geochemical survey, molecular and isotopic compositions, and genetic identification of near-surface gases from the Starunia area, fore-Carpathian region, Ukraine. Chapter 14 in: Kotarba M.J. (ed.): Polish and Ukrainian studies (2004-2005) at Starunia – the area of discoveries of woolly rhinoceroses. Polish Geological Institute and Society of Research on Environmental Changes „Geosphere”, Warszawa-Kraków, 157-174.
34. Barabasz W., Chmiel M.J., Dzieniewicz M., Sechman H. 2005. Microbiological characteristcs and gaseous hydrocarbons, carbon dioxide and hydrogen distribution In the near-surface zone of the Starunia area, fore-Carpathian region, Ukraine. Chapter 15 in: Kotarba M.J. (ed.): Polish and Ukrainian studies (2004-2005) at Starunia – the area of discoveries of woolly rhinoceroses. Polish Geological Institute and Society of Research on Environmental Changes „Geosphere”, Warszawa-Kraków, 175-186.
35. Sechman H. 2005. Wpływ wybranych czynników środowiska opróbowania na gazowe wskaźniki przypowierzchniowe w prospekcyjnych naftowych badaniach geochemicznych. W: Wojciech Górecki, Anna Sowiżdżał (eds.): Problems of the utilization of geothermal waters and energy in China and in Poland: investigation of geothermal, hydrogeological and drilling technology and equipment. Seminaria naukowe Zakładu Surowców Energetycznych AGH – streszczenia referatów wygłoszonych w okresie 7. 11. 2003 r. – 1. 04. 2005 r., AGH, 110-112
36. Sechman H., Dzieniewicz M., Kotarba M.J., Korus A. 2006. Criteria of gas hazard assessment in the areas of closed mines of the Wałbrzych Coal District, Southwestern Poland. W: Near surface 2006, 12th European meeting of environmental and engineering geophysics : 4–6 September 2006, P010, s. [1–5], EAGE European Association of Geoscientists & Engineers, Helsinki, Finland.
37. Sechman H., Dzieniewicz M., Górecki W. 2006. Wykorzystanie powierzchniowych badań geochemicznych do oceny szczelności naftowych otworów wiertniczych. Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie, WUG – Katowice, 6, 36–38.
38. Sechman H., Dzieniewicz M., Górecki W. 2006. Wykorzystanie powierzchniowych badań geochemicznych do oceny szczelności naftowych otworów wiertniczych. // W: Warsztaty Górnicze z cyklu ,,Zagrożenia naturalne w górnictwie’’ : materiały sympozjum : sesja okolicznościowa: Rozwiązania inżynierskie i badania naukowe dla ograniczenia zagrożeń naturalnych w górnictwie : Kraków–Tomaszowice, 12–14 czerwca 2006, Wydawnictwo IGSMiE PAN, Sympozja i Konferencje, 67, 369–382.
39. Dzieniewicz M., Korus A., Kotarba M.J., Sechman H., Fiszer J. 2006. Zastosowanie powierzchniowych badań geochemicznych do oceny zagrożenia gazowego na obszarach zlikwidowanych kopalń Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego. Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie, WUG – Katowice, 6, 38–40.
40. Dzieniewicz M., Korus A., Kotarba M.J., Sechman H., Fiszer J. 2006. Zastosowanie powierzchniowych badań geochemicznych do oceny zagrożenia gazowego na obszarach zlikwidowanych kopalń Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego. W: Warsztaty Górnicze z cyklu ,,Zagrożenia naturalne w górnictwie’’ : materiały sympozjum : sesja okolicznościowa: Rozwiązania inżynierskie i badania naukowe dla ograniczenia zagrożeń naturalnych w górnictwie, Kraków–Tomaszowice, 12–14 czerwca 2006, Wydawnictwo IGSMiE PAN, Sympozja i Konferencje, 67, 109–126.
41. Sechman H. 2006. Głębokość poboru próbki gazu podglebowego w powierzchniowych badaniach geochemicznych – próba optymalizacji. Kwart. AGH – Geologia, 32, 2, 117-139.
42. Sechman H, Dzieniewicz M., Górecki W., Mamczur S., Gminski Z., Mularczyk A. 2007. The results of surface geochemical studies in the area of the Barnowko–Mostno–Buszewo oil/gas deposit, NW Poland. 69th EAGE conference & exhibition incorporating SPE EUROPEC 2007: 11–14 June 2007, London : extended abstracts & exhibitors catalogue. EAGE European Association of Geoscientists & Engineers, SPE International EUROPEC, The Netherlands: EAGE, 1–5, P253.
43. Sechman H., Dzieniewicz M. 2007. Influence of soil moisture on the results of surface geochemical survey applied to petroleum exploration. Journal of Petroleum Science and Engineering, 56, 4, 267-282.
44. Kotarba M. J., Dzieniewicz M., Mościcki W. J., Sechman H. 2008. Unique Quaternary environment for discoveries of woolly rhinoceroses in Starunia, fore-Carpathian region, Ukraine: Geochemical and geoelectric studies. Geology, 36, 7, 567–570.
45. Dzieniewicz M., Sechman H., 2008. Powierzchniowe badania geochemiczne w wybranych obszarach polskich i ukraińskich Karpat fliszowych. Pierwszy Polski Kongres Geologiczny : Kraków 26–28 czerwca 2008: abstrakty, Polskie Towarzystwo Geologiczne, S. 25.
46. Dzieniewicz M., Sechman H. 2008. Powierzchniowe badania geochemiczne w wybranych obszarach polskich i ukraińskich Karpat fliszowych. Geologia – kwartalnik AGH, T. 34, Z. 3, 489-502.
47. Dzieniewicz M., Sechman H., Górecki W. 2009. Badanie składu gazów glebowych – przykłady zastosowań w prospekcji naftowej i ochronie środowiska. Geologia – kwartalnik AGH, t. 35 z. 2/1 s. 129–137.
48. Kotarba M.J., Sechman H., Dzieniewicz M., 2009. Distribution and origin of gaseous hydrocarbons and carbon dioxide in the quaternary sediments at Starunia palaeontological site and vicinity (Carpathian region, Ukraine). Annales Societatis Geologorum Poloniae, 79, 3, 403–419.
49. Dzieniewicz M., Sechman H., Kotarba M.J. 2009. Molecular and isotopic compositions of gases adsorbed to near surface sediments at Starunia palaeontological site and vicinity (Carpathian region, Ukraine). Annales Societatis Geologorum Poloniae, 79, 3, 421–437.
50. Sechman H., Kotarba M.J., Dzieniewicz M., 2009. Surface geochemical survey at Starunia palaeontological site and vicinity (Carpathian region, Ukraine). Annales Societatis Geologorum Poloniae, 79, 3, 375–390.
51. Sechman H., Dzieniewicz M., 2009. Analiza wyników powierzchniowych badań geochemicznych w transgranicznej strefie Karpat polskich i ukraińskich. Geologia – kwartalnik AGH, 35, 4, 109-127.
52. Sechman H., Dzieniewicz M., 2009. Pomiary emisji metanu w wybranych rejonach polskich Karpat zewnętrznych. Geologia – kwartalnik AGH, 35, 4, 129-153.
53. Sechman H. , Dzieniewicz M. , Górecki W. , Nowicka A. , Wolnowski T. 2010. Results of surface geochemical survey integrated with results of seismic survey in the Drzonowo – Biala Area – NW Poland. 72nd EAGE conference & exhibition incorporating SPE EUROPEC Barcelona 2010, 14–17 June 2010, S. 1–5.
54. Sechman, H., Dzieniewicz, M., Nowicka, A., 2011. Light hydrocarbons in soil gas above prospective oil- and gas-bearing structures: Pomeranian Synclinorium, NW Poland. J. Petrol. Geol., 34, 4, 365-386.
55. Sechman, H., Dzieniewicz, M. 2011. The example of background determination and mathematical processing of data from surface geochemical survey for the purposes of petroleum exploration. J. Petrol. Sci. Engin. 78, 2, 396-406.
56. Sechman, H., Dzieniewicz, M., Liszka, B., 2012. Soil gas composition above gas deposits and perspective structures of the Carpathian Foredeep, SE Poland. Applied Geochemistry, 27, 1, 197-210.
57. Sechman H., 2012. Detailed compositional analysis of hydrocarbons in soil gases above multi-horizon petroleum deposits – A case study from western Poland. Applied Geochemistry, 27, 10, 2130-2147.
58. Sechman H., Mościcki J. W., Dzieniewicz M. 2013. Pollution of near-surface zone in the vicinity of gas wells. Geoderma, 197-198, 193-204.
59. Sechman H., Kotarba M.J., Fiszer J., Dzieniewicz M. 2013. Distribution of methane and carbon dioxide concentrations in the near-surface zone and their genetic characterization at the abandoned “Nowa Ruda” coal mine (Lower Silesian Coal Basin, SW Poland). International Journal of Coal Geology, 116-117, 1-16.
60. Marzec P., Sechman H., Pietsch K., Porębski S., Guzy P., Izydor G. 1014. Gas chimney record in seismic and surface geochemical data – case study form the Carpathian Foredeep (SE Poland). 76th EAGE Conference & Exhibition 2014, Amsterdam RAI, The Netherlands, 16-19 June 2014.
61. Guzy P., Sechman H., Dzieniewicz M., Izydor G., 2014. Ocena możliwości zastosowania przenośnego analizatora sumy lotnych związków organicznych w powierzchniowych badaniach geochemicznych. Nafta Gaz, 70, 9, 574–583.
62. Sechman H., Izydor G., Guzy P., Dzieniewicz M. 2015. Surface geochemical exploration for hydrocarbons in the area of prospective structures of the Lublin Trough (Eastern Poland). Marine and Petroleum Geology, 61, 22-38.

Additional information:

Terminy zaliczenia ćwiczeń projektowych i laboratoryjnych:
student ma prawo do trzech terminów zaliczania ćwiczeń – maksymalnie do 2 tygodni od zakończenia semestru. Ostateczny termin uzyskania zaliczeń określa prowadzący na na początku semestru.