Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Petrophysics I
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-2-104-GN-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Petroleum Geology
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Semyrka Roman (semyrka@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Semyrka Roman (semyrka@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student wykazuje kreatywność podczas analizy petrofizycznej wybranych wydzieleń litostratygraficznych, jest zdolny do wyrażania własnych ocen i opinii na temat wykonywanych zadań. GG2A_K03, GG2A_K01 Test,
Report,
Execution of a project
Skills
M_U001 Student potrafi wykonać interpretację parametrów petrofizycznych skał w profilach wierceń na podstawie różnego typu danych. GG2A_U15, GG2A_U10, GG2A_U09 Report
M_U002 Student potrafi wykorzystując podstawowe metody przeprowadzić analizę statystyczną wybranych typów wydzieleń facjalnych skał. GG2A_U18, GG2A_U09 Report
M_U003 Student potrafi wykorzystać oprogramowanie komputerowe do przeprowadzenia analizy statystycznej parametrów petrofizycznych. GG2A_U09 Report,
Execution of a project
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę na temat metod pomiarów laboratoryjnych i otworowych wybranych parametrów petrofizycznych. GG2A_W05, GG2A_W10, GG2A_W11 Test
M_W002 Student ma wiedzę na temat teoretycznych i statystycznie estymowanych zależności pomiędzy pomiarami geofizycznymi i typowymi własnościami skał. GG2A_W05, GG2A_W02, GG2A_W11 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student wykazuje kreatywność podczas analizy petrofizycznej wybranych wydzieleń litostratygraficznych, jest zdolny do wyrażania własnych ocen i opinii na temat wykonywanych zadań. - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi wykonać interpretację parametrów petrofizycznych skał w profilach wierceń na podstawie różnego typu danych. - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi wykorzystując podstawowe metody przeprowadzić analizę statystyczną wybranych typów wydzieleń facjalnych skał. - - + - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi wykorzystać oprogramowanie komputerowe do przeprowadzenia analizy statystycznej parametrów petrofizycznych. - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę na temat metod pomiarów laboratoryjnych i otworowych wybranych parametrów petrofizycznych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę na temat teoretycznych i statystycznie estymowanych zależności pomiędzy pomiarami geofizycznymi i typowymi własnościami skał. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Wstęp do petrofizyki – 2 h, Ogólna charakterystyka własności fizycznych skał i minerałów – 2 h, Własności i parametry petrofizyczne skał w geologii naftowej- 10 h,Metodyka i interpretacja wyników badań laboratoryjnych – 4h, Badania otworowe własności fizycznych skał, podział metod pomiarowych – 2h, Kwalifikacja naftowa profilu litostratygraficznego – 2h, Efektywna pojemność zbiornikowa skał – 2 h, Charakterystyka terygenicznych skał zbiornikowych – 2h, Charakterystyka węglanowych skał zbiornikowych –2h.

Laboratory classes:

Laboratorium porozymetryczne i geofizyczne (6h), Analiza statystyczna parametrów petrofizycznych skał w obrębie wydzieleń paleogeograficznych (10h), Jakościowe oraz ilościowe określenie zależności pomiędzy parametrami petrofizycznymi w obrębie różnych wydzieleń facjalnych skał (10h), Kwalifikacja naftowa profilu otworu wiertniczego na podstawie danych petrofizycznych(8h), Estymacja współczynnika zailenia, porowatości oraz nasycenia mediami na podstawie zinterpretowanych pomiarów geofizyki otworowej (4h), Określenie własności sprężystych skał wykorzystując wyniki profilowania akustycznego – prędkość propagacji fali P i S, gęstość objętościowa, impedancja akustyczna, moduły sprężystości i ich wykorzystanie do modelowań sejsmicznych (4h).

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 115 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 28 h
Participation in laboratory classes 42 h
Preparation for classes 15 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 20 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa odpowiada średniej ważonej z ocen: z kolokwiów(55%), sprawozdań (35%) w formie pisemnej oraz aktywności w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych (10%).

Prerequisites and additional requirements:

• Znajomość podstawowych metod geofizycznych i analiz statystycznych
• Umiejętność obsługi komputera
• Podstawowa znajomość języka angielskiego

Recommended literature and teaching resources:

• Jarzyna J., Bała M., Zorski T., 1999 – Metody geofizyki otworowej, pomiary i interpretacja. Wydawnictwa AGH, Kraków.
• Pittman E. D., 1992 – Relationship of Porosity and Permeabillity to various Parameters. AAPG Bull, vol 76/2.
• Plewa M., Plewa S., 1992 – Petrofizyka, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.
• Schoen J., 2011 – Physical Properties of Rocks, A workbook. Elsevier, 1 st Edition.
• Such P., 2002 – Wykorzystanie porozymetrii rtęciowej w analizie przestrzeni porowej skał zbiornikowych. Prace INiG. No 113, Kraków.
• Tiab D., Donaldson E., 2004 – Petrophysics, Theory and Practice of Measuring Reservoir Rock and Fluid Transport Properties. Second Edition, Gulf Professional Publishing.
• Mavko G., Mukerji T., Dvorkin J., 2003- The Rock Physics Handbook , tool for seismic analysis in porous media, Cambridge University Press.
• Ellis D., Singer J., 2007 – Well logging for Earth Scientists, 2nd Edition, Elsevier.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Burzewski W., Semyrka R., Słupczyński K., 2001 – Kwalifikacja naftowa przestrzeni porowej skał zbiornikowych. Polish Journal of Mineral Resources. Geosynoptics “GEOS”, Kraków
2. Semyrka R, Semyrka G, Zych I., 2008 – Zmienność parametrów petrofizycznych subfacji dolomitu głównego, zachodniej strefy półwyspu Grotowa w świetle badań porozymetrycznych. Kwartalnik AGH, Geologia 2008, Tom 34, Zeszyt 3, Str.445 – 468.
3. Semyrka R., Jarzyna J., Semyrka G., Kaźmierczuk M., Pikulski L., 2010 – Reservoir parameters of lithostratigraphic successions of the lower Paleozoic strata in the polish part of Baltic region based on laboratory studies and well logs. Geological Quarterly, 2010, 54 (2): 227 – 240.
4. Semyrka R, 2013 – Jakościowa i ilościowa charakterystyka petrofizyczna subfacji dolomitu głównego w strefach paleogeograficznych. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, Kwartalnik, Tom 29 – Zeszyt 3, Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków 2013, str. 99-115.
5. Semyrka R., Maruta M., Pasternacki A., 2013 – Prognostic Accumulation Zones for Oil and Natural Gas in the Main Dolomite in Gorzów – Pniewy area; Archives of Mining Sciences, Quarterly, Volume 58, Issue 4, Kraków 2013, p. 1111 – 1132.
6. Semyrka R., Jarzyna J.A., Krakowska P.I., Semyrka G., 2015 – Analiza statystyczna parametrów mikrofacji dolomitu głównego w granicznej strefie platformy węglanowej. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, PAN w Krakowie. Volume 31, Issue 1 , str.123 – 140.
7. Jarzyna J.A., Krakowska P.I, Puskarczyk E., Semyrka R., 2015 – Rock Reservoir Properties from the Comprehensive Interpretation of Nuclear Magnetic Resonance and Mercury Injection Porosimetry Laboratory Results, Appl Magn Reson (2015) 46:95.

Additional information:

Student ma do dyspozycji 3 terminy zaliczenia ćwiczeń.