Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Sedimentary Basin Analysis
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-2-108-GN-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Petroleum Geology
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. Porębski Szczepan (spor@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Semyrka Grażyna (gsemyrka@agh.edu.pl)
prof. dr hab. Porębski Szczepan (spor@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student potrafi zinterpretować architekturą stratygraficzną wypełnienia basenu oraz sporządzić prognozę występowania skał zbiornikowych i uszczelniających dla złóż węglowodorów. GG2A_K01 Test
M_K002 Student potrafi współpracować w zespołach złożonych ze specjalistów różnych specjalności nauk o Ziemi. GG2A_K03, GG2A_K01 Test,
Participation in a discussion
Skills
M_U001 Student umie obliczyć tempo i zinterpretować genezę basenotwórczej subsydencji tektonicznej. GG2A_U10, GG2A_U09 Test
M_U002 Student umie opisać sukcesję facjalną i zinterpretować jej genezę w oparciu o dane sedymentologiczne i istniejące modele facjalne. GG2A_U14, GG2A_U10, GG2A_U09 Test
M_U003 Student umie wykonać korelację chronostratygraficzną oraz dokonać podziału sukcesji osadowej na sekwencje depozycyjne w oparciu o zintegrowane dane sedymentologiczne, sejsmiczne i karotażowe. GG2A_U14, GG2A_U10, GG2A_U09 Test
Knowledge
M_W001 Student zna typy basenów sedymentacyjnych, mechanizmy prowadzące do ich powstania oraz czynniki wpływające na ewolucję wypełnienia osadowego basenu sedymentacyjnego. GG2A_W02, GG2A_W04, GG2A_W11 Examination
M_W002 Student zna główne elementy metodologii analizy facjalnej i stratygrafii sekwencji, stanowiących podstawę do analizy wypełnienia basenu sedymentacyjnego. GG2A_W02, GG2A_W04, GG2A_W11 Examination
M_W003 Student zna wykształcenie i genezę podstawowych litofacji i systemów depozycyjnych. GG2A_W01 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student potrafi zinterpretować architekturą stratygraficzną wypełnienia basenu oraz sporządzić prognozę występowania skał zbiornikowych i uszczelniających dla złóż węglowodorów. - + - - - - - - - - -
M_K002 Student potrafi współpracować w zespołach złożonych ze specjalistów różnych specjalności nauk o Ziemi. - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student umie obliczyć tempo i zinterpretować genezę basenotwórczej subsydencji tektonicznej. - + - - - - - - - - -
M_U002 Student umie opisać sukcesję facjalną i zinterpretować jej genezę w oparciu o dane sedymentologiczne i istniejące modele facjalne. - - - - - - + - - - -
M_U003 Student umie wykonać korelację chronostratygraficzną oraz dokonać podziału sukcesji osadowej na sekwencje depozycyjne w oparciu o zintegrowane dane sedymentologiczne, sejsmiczne i karotażowe. - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna typy basenów sedymentacyjnych, mechanizmy prowadzące do ich powstania oraz czynniki wpływające na ewolucję wypełnienia osadowego basenu sedymentacyjnego. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna główne elementy metodologii analizy facjalnej i stratygrafii sekwencji, stanowiących podstawę do analizy wypełnienia basenu sedymentacyjnego. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student zna wykształcenie i genezę podstawowych litofacji i systemów depozycyjnych. - - - - - + - - - - -
Module content
Lectures:

• Definicja basenu w geologii naftowej; podłoże ekonomiczne. Główne mechanizmy subsydencji basenotwórczej. Czynniki kontrolujące rozwój i wypełnianie basenów sedymentacyjnych (3 h).
• Struktura i reologia wnętrza Ziemi. Typy granic płyt litosfery. Izostazja, zapis stratygraficzny kompensacji izostatycznej. Geneza reliefu kontynent/ocean. Klasyfikacja basenów w oparciu o środowisko geotektoniczne (6 h).
• McKenzie’go model jednorodnego rozciągania litosfery. Typy basenów ekstensyjnych. Główne stadia subsydencji w rozwoju basenu ryftowego i jego ewolucja facjalna. Baseny związana z uskokami przesuwczymi, główne facje (6 h).
• Subsydencja termiczna (z oziębiania). Ewolucja ryftu w baseny krawędzi pasywnej. Główne typy i facje krawędzi pasywnych. Morfologia, przejawy tektoniki grawitacyjnej na stoku kontynentalnym, główne facje (3 h).
• Subsydencja fleksuralna. Elementy składowe, główne cechy i fazy wypełniania basenu przedgórskiego. Flisz i molasa. Baseny związane z subdukcją (3 h).
• Typ basenu a występowanie skał źródłowych. Główne typy pułapek w basenach perykratonicznych, ryftowych, krawędziach pasywnych, basenach przedgórskich (6 h).
• Cele i podstawy metodyki analizy facjalnej. Diachronizm, prawo Walthera, zasady korelacji litostratygraficznej i chronostratygraficznej (6 h).
• Kryteria wyróżniania facji, asocjacji facjalnych, systemów depozycyjnych, ciągów systemowych. Standardowe i lokalne modele facjalne (3 h)
• Przegląd głównych facji i systemów depozycyjnych; kryteria ich wyróżniania w zapisie kopalnym (12 h).
• Podstawy stratygrafii sekwencji. Typy i znaczenie niezgodności. Kryteria i metody identyfikacji kluczowych powierzchni korelacyjnych na podstawie rdzeni, profilowań geofizyki wiertniczej i sejsmostratygrafii. Typologia sekwencji depozycyjnych (9 h).
• Zastosowanie analizy facjalnej i stratygrafii sekwencji dla rekonstrukcji ewolucji wypełnienia basenu sedymentacyjnego oraz dla poszukiwań nafty i gazu. Przykłady regionalne (3 h).

Auditorium classes:

• Wyróżnienie facji, interpretacja mechanizmów depozycyjnych i sukcesji facjalnej w opisanym rdzeniu/odsłonięciu (2 h).
• Korelacja litostratygraficzna vs chronostratygraficzna profilu karotażowego skalibrowanego z litofacjami – predykcja facjalna na obszar niezbadany (3 h).
• Oboczna ciągłość litosomów zbiornikowych ropy naftowej na podstawie korelacji lito- i chronostratygraficznej profilu karotażowego skalibrowanego z litofacjami – wnioski prospekcyjne (3 h).
• Konstrukcja diagramu chronostratygraficznego Wheelera, wyznaczanie ciągów systemowych i sekwencji depozycyjnych (3 h).
• Obliczanie tempa subsydencji tektonicznej – analiza geohistoryczna (3 h).

Practical classes:

Opis sedymentologiczny rdzenia/odsłonięcia w rdzeniowni lub w terenie (15 h).

Seminar classes:

Prezentacja seminaryjna modelu facjalnego wybranego systemu depozycyjnego na podstawie literatury (28 h).

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 164 h
Module ECTS credits 6 ECTS
Participation in lectures 42 h
Participation in seminar classes 28 h
Participation in auditorium classes 14 h
Realization of independently performed tasks 48 h
Preparation for classes 30 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia ocena z egzaminu (waga 0,5) oraz z zaliczenia ćwiczeń (waga 0.5).

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw stratygrafii, sedymentologii i geologii strukturalnej.

Recommended literature and teaching resources:

• Allen, P.A., Allen., J.R., 2005. Basin Analysis. Principles and Applications. Blackwell, 549 pp.
• Angevine, Ch., L., Heller, P., Paola, Ch., 1990. Quantitative Sedimentary Basin Modeling. AAPG, 133 pp.
• Catuneanu, O., 2006, Principles of Sequence Stratigraphy. Elsevier, 386 pp.
• Einsele, G., 2000. Sedimentary Basins. Springer-Verlag, 792 pp.
• Gradziński R., Kostecka A., Radomski, A., Unrug R., 1986: Zarys sedymentologii. Wyd. Geol. Warszawa. 614 pp.
• Porębski, S.J., 1996. Podstawy stratygrafii sekwencji w sukcesjach klastycznych. Przegląd Geol., 44 (10): 1-12.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Studenci mają 3 terminy na zaliczenie ćwiczeń.