Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Regionalna geologia złóż ropy naftowej i gazu ziemnego
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-2-202-GN-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Petroleum Geology
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. Porębski Szczepan (spor@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Semyrka Grażyna (gsemyrka@agh.edu.pl)
prof. dr hab. Porębski Szczepan (spor@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student przygotowując referaty potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy, ma świadomość wpływu prac geologicznych na środowisko oraz rozumie potrzebę przekazywania swojej wiedzy w sposób powszechnie zrozumiały. GG2A_K03, GG2A_K01, GG2A_K02 Execution of a project
Skills
M_U001 Student potrafi, pracując w zespole według przyjętego harmonogramu, zidentyfikować czynniki prowadzące do powstawania naftowych basenów sedymentacyjnych. GG2A_U04, GG2A_U01, GG2A_U10, GG2A_U02 Execution of a project,
Test
M_U002 Student potrafi przeprowadzić analizę basenów naftowych poprzez integrację wiedzy dotyczącej powstawania basenów sedymentacyjnych z analizą litologiczno – stratygraficzną wybranych profili regionalnych, potrafi scharakteryzować klastyczne i węglanowe skały zbiornikowe oraz ewaporatowe skały uszczelniające. GG2A_U01, GG2A_U10, GG2A_U02 Execution of a project,
Test
Knowledge
M_W001 Student zna i rozumie procesy kształtujące wypełnienie basenów sedymentacyjnych osadem. GG2A_W05, GG2A_W04, GG2A_W01, GG2A_W02 Examination
M_W002 Student zna i rozumie charakterystykę prowincji i wybranych basenów naftowych świata i Polski. GG2A_W05, GG2A_W04, GG2A_W01, GG2A_W02 Examination
M_W003 Student ma wiedzę w zakresie rozwoju środowisk geotektonicznych basenu i ich wpływu na potencjał naftowy. GG2A_W05, GG2A_W04, GG2A_W01, GG2A_W02 Examination
M_W004 Student ma wiedzę w zakresie podstawowych zagadnień dotyczących analizy basenów sedymentacyjnych: rodzajów inicjalnej subsydencji, klasyfikacji basenów, wpływu czynników allogenicznych na architekturę stratygraficzną wypełnienia basenu. GG2A_W05, GG2A_W04, GG2A_W01, GG2A_W02 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student przygotowując referaty potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy, ma świadomość wpływu prac geologicznych na środowisko oraz rozumie potrzebę przekazywania swojej wiedzy w sposób powszechnie zrozumiały. - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi, pracując w zespole według przyjętego harmonogramu, zidentyfikować czynniki prowadzące do powstawania naftowych basenów sedymentacyjnych. - - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi przeprowadzić analizę basenów naftowych poprzez integrację wiedzy dotyczącej powstawania basenów sedymentacyjnych z analizą litologiczno – stratygraficzną wybranych profili regionalnych, potrafi scharakteryzować klastyczne i węglanowe skały zbiornikowe oraz ewaporatowe skały uszczelniające. - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna i rozumie procesy kształtujące wypełnienie basenów sedymentacyjnych osadem. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna i rozumie charakterystykę prowincji i wybranych basenów naftowych świata i Polski. + - - - - + - - - - -
M_W003 Student ma wiedzę w zakresie rozwoju środowisk geotektonicznych basenu i ich wpływu na potencjał naftowy. + - - - - - - - - - -
M_W004 Student ma wiedzę w zakresie podstawowych zagadnień dotyczących analizy basenów sedymentacyjnych: rodzajów inicjalnej subsydencji, klasyfikacji basenów, wpływu czynników allogenicznych na architekturę stratygraficzną wypełnienia basenu. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Wiadomości wstępne, główne rodzaje subsydencji basenotwórczej, klasyfikacja basenów sedymentacyjnych (5h).
2. Wpływ środowiska geotektonicznego basenu na jego stan termiczny, generowanie i akumulację węglowodorów i wód termalnych (5h).
3. Regionalizacja geologiczna Polski – podział na jednostki tektoniczne, prowincje naftowe, przekroje regionalne, rozkład strumienia cieplnego, prognozowanie stref ropogazonośnych (6h).
4. Przegląd kompleksów litostratygraficznych polskich prowincji naftowych: formacje naftowe (poziomy skał macierzystych, zbiornikowych i uszczelniających) Niżu Polskiego, Karpat i zapadliska przedkarpackiego (9h).
5. Przegląd światowych prowincji naftowych (5h)

Project classes:

Studenci w oparciu o wybrane profile regionalne, na podstawie charakterystyki litologicznej, wydzielają klastyczne i węglanowe poziomy skał zbiornikowych oraz ewaporatowe skały uszczelniające 28h).

Seminar classes:

Studenci przygotowują, przedstawiają i dyskutują tematy związane z budową geologiczną basenów sedymentacyjnych, ich ropogazonośnością oraz poszukiwaniami naftowymi w oparciu o wybrane polskie i światowe prowincje naftowe (14h).

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 125 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Participation in lectures 28 h
Participation in project classes 28 h
Participation in seminar classes 14 h
Realization of independently performed tasks 26 h
Preparation for classes 25 h
Examination or Final test 4 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,5*ocena z egzaminu + 0,3 * ocena z kolokwium + 0,2 ocena z referatów i aktywności na zajęciach.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw analizy basenów sedymentacyjnych i budowy geologicznej Polski.

Recommended literature and teaching resources:

1. Evans R., 1978 – Origin and significance of Evaporites In Bains Around Atlantic Margin AAPG Bull., vol. 62,
2. Friedman G. M., Sanders J.E., 1978 – Principles of Sedimentology. John Wiley & Sons.
3. Karnkowski P., 1993 – Złoża gazu ziemnego i ropy naftowej w Polsce. Tom 1 i 2. Kraków
4. Karnkowski P., 1999 – Oil and gas deposits in Poland. Cracow.
5. Miall A. D., 1990 – Principles of Sedimentary Basin Analysis.
6. Stupnicka E., 1997 – Geologia regionalna Polski. Warszawa.
7. Woodland A. W., 1975 – Petroleum and the Continental Shelf of North-West Europe. Geology, vol. 1. London.
8. Górecki W. (Eds), 2006 – Atlasy geotermalne Niżu Polskiego. Kraków.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Porębski, S.J., 1990. Onset of coarse clastic sedimentation in the Variscan realm of the Sudetes (SW Poland): An example from the Upper Devonian-lower Carboniferous Świebodzice succession. N. Jb. Geol. Paläont. Abh., 179: 259-274.

Porębski, S.J., Pietsch, K., Hodiak, R., Steel, R.J., 2003. Origin and sequential development of Upper Badenian-Sarmatian clinoforms in the Carpathian Foredeep Basin, SE Poland. Geologica Carpathica, v. 5, p. 119-136.

Nemec, W., Porębski, S.J., Teisseyre, A.K., 1982. Explanatory notes to the lithotectonic molasse profile of the Intra-Sudetic Basin, Polish part (Sudety Mts, Carboniferous – Permian). Veröff. Zentralinst. f. Physik der Erde, 66: 267-279.

Weihe, T., Porębski S. J., Dellepiane, S., 2008. Depositional architecture of the Upper Sarir Sandstone Formation (Lower Cretaceous) in the Nakhla and Tuama Oil Fields, Hameimat Trough, East Sirt Basin, Libya, In, Geology of East Libya, vol. I, p. 187-200; Gutenberg Press, Malta.

Puchała, R., Porębski, S.J., Śliwiński, W., August, C., 2011. Pleistocene to Holocene transition in the central basin of the Gulf of Thailand, based on geoacoustic survey and radiocarbon ages. Marine Geology 288, p. 103–111.

Additional information:

Student ma 3 terminy zaliczenia ćwiczeń.