Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Modelowanie systemów naftowych
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-2-203-GN-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Petroleum Geology
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Stefaniuk Michał (stefan@geolog.geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Maćkowski Tomasz (mackowsk@agh.edu.pl)
dr inż. Reicher Beata (reicher@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Stefaniuk Michał (stefan@geolog.geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student potrafi pracować w zespole i organizować pracę zespołu interpretacyjnego. GG2A_K01 Involvement in teamwork,
Execution of laboratory classes
Skills
M_U001 Student potrafi posługiwać się oprogramowaniem komputerowym do modelowań procesów naftowych oraz przeprowadzać obliczenia metodą elementów skończonych. GG2A_U09 Execution of laboratory classes,
Test
M_U002 Student potrafi sporządzić przestrzenne modele generowania, ekspulsji i migracji węglowodorów oraz datować przebieg procesów naftowych zachodzących w czasie ewolucji basenu. GG2A_U01, GG2A_U14 Execution of laboratory classes,
Test
Knowledge
M_W001 Student zna podstawy modelowań termicznych w ośrodku geologicznym oraz zasady ich wykorzystania w rekonstrukcji historii termicznej basenów i analizie procesów generowania oraz ekspulsji węglowodorów. GG2A_W05, GG2A_W03, GG2A_W11, GG2A_W01, GG2A_W10, GG2A_W02 Examination
M_W002 Student zna procesy fizyczne i chemiczne towarzyszące kompakcji osadów oraz rozumie i potrafi stosować zasady wyznaczania poprawek: densometrycznej, erozyjnej i batymetrycznej. GG2A_W05, GG2A_W01, GG2A_W10, GG2A_W02 Examination
M_W003 Student zna podstawy analizy basenów sedymentacyjnych i potrafi powiązać ich typologię z kontekstem geotektonicznym. GG2A_W01 Examination
M_W004 Student zna podstawy modelowań przepływu płynów w ośrodku geologicznym i rozumie zasady ich wykorzystania w analizie procesów migracji i akumulacji węglowodorów. GG2A_W05, GG2A_W03, GG2A_W11, GG2A_W01, GG2A_W10, GG2A_W02 Examination
M_W005 Student zna podstawy modelowań tektonicznych i rozumie zasady ich wykorzystania w analizie procesów formowania pułapek złożowych. GG2A_W05, GG2A_W03, GG2A_W11, GG2A_W01, GG2A_W10, GG2A_W02 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student potrafi pracować w zespole i organizować pracę zespołu interpretacyjnego. - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi posługiwać się oprogramowaniem komputerowym do modelowań procesów naftowych oraz przeprowadzać obliczenia metodą elementów skończonych. - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi sporządzić przestrzenne modele generowania, ekspulsji i migracji węglowodorów oraz datować przebieg procesów naftowych zachodzących w czasie ewolucji basenu. - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna podstawy modelowań termicznych w ośrodku geologicznym oraz zasady ich wykorzystania w rekonstrukcji historii termicznej basenów i analizie procesów generowania oraz ekspulsji węglowodorów. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna procesy fizyczne i chemiczne towarzyszące kompakcji osadów oraz rozumie i potrafi stosować zasady wyznaczania poprawek: densometrycznej, erozyjnej i batymetrycznej. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student zna podstawy analizy basenów sedymentacyjnych i potrafi powiązać ich typologię z kontekstem geotektonicznym. + - - - - - - - - - -
M_W004 Student zna podstawy modelowań przepływu płynów w ośrodku geologicznym i rozumie zasady ich wykorzystania w analizie procesów migracji i akumulacji węglowodorów. + - - - - - - - - - -
M_W005 Student zna podstawy modelowań tektonicznych i rozumie zasady ich wykorzystania w analizie procesów formowania pułapek złożowych. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Pojęcie systemu naftowego, elementy oraz klasyfikacja systemów naftowych(2). Podstawy analizy basenów sedymentacyjnych i ich klasyfikacja w powiązaniu z kontekstem geotektonicznym(2). Zasady analizy paleostrukturalnej i paleomiąższościowej (2). Definicja i przyczyny procesu subsydencji/inwersji basenów osadowych i rekonstrukcja tego procesu w historii geologicznej(2). Procesy fizyczne i chemiczne towarzyszące kompakcji kompleksów osadowych, zasady wyznaczania poprawek: densometrycznej, erozyjnej i batymetrycznej(5). Podstawy metody elementów skończonych i modelowań numerycznych ośrodka geologicznego(2). Podstawy modelowań termicznych w ośrodku geologicznym, rekonstrukcja historii termicznej basenów, analiza procesów generowania węglowodorów(3). Modelowania procesów ekspulsji węglowodorów(2). Podstawy modelowań tektonicznych, zasady ich wykorzystania w analizie procesów formowania pułapek złożowych(4). Podstawy modelowań przepływu płynów w ośrodku geologicznym, analiza procesów migracji i akumulacji węglowodorów(4).

Laboratory classes:

Zapoznanie się z podstawowymi modułami oprogramowania do modelowania basenów naftowych w wariantach 1D i 2D (5). Rekonstrukcja paleopogrążenia osadów – ocena paleomiąższości osadów (dekompakcja i szacowanie rozmiaru erozji) (8). Rekonstrukcja w czasie geologicznym pola cieplnego Ziemi (5). Ocena potencjału genetycznego poziomów macierzystych w profilu wiercenia (3). Modelowanie procesów generowania i ekspulsji węglowodorów (6). Obliczenia parametrów petrofizycznych i geochemicznych skał metodą otworów syntetycznych (6). Rekonstrukcja zmienności parametrów warstwy zbiornikowej (3). Wyznaczanie kierunków migracji i testowanie warunków akumulacji węglowodorów (3). Analiza i dyskusja uzyskanych wyników modelowań (3).

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 140 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Participation in lectures 28 h
Participation in laboratory classes 42 h
Realization of independently performed tasks 40 h
Preparation for classes 25 h
Examination or Final test 5 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia arytmetyczna ocena z egzaminu (waga 0,5) i z zaliczenia ćwiczeń (waga 0,5) która możne być w nieznacznym stopniu zmieniona przez indywidualną ocenę studenta przez wykładowcę.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość geologii podstawowej oraz geochemii i geologii naftowej.
Podstawowa umiejętność obsługi komputera.

Recommended literature and teaching resources:

1. Allen P. A., Allen J. R., 1990 – Basin Analysis – Principles and Applications. Blackwell Sci. Publ., Oxford.

2. Bordenave M., L. (Ed), 1993 – Applied Petroleum Geochemistry. Editions TECHNIP. Paris. France.

3. Demaison G., Murris R. J. (Eds), 1984 – Petroleum Geochemistry and Basin Evaluation. AAPG Memoir 35. Tulsa, Oklahoma, USA.

4. Hantschel T., Kauerauf A. I. – Fundamentals of Basin and Petroleum Systems Modeling. Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg, 2009.

5. Makhous M., Galushkin Y., 2005 – Basin Analysis and Modeling of the Burial, Thermal and Maturation Histories in Sedimentary Basins. Editions TECHNIP. Paris. France.

6. Merrill R. K. (Ed.), 1991 – Source and Migration Processes and Evaluation Techniques. AAPG Treatise of Petroleum Geology. Tulsa, Oklahoma, USA.

7. Schlumberger – Instrukcja użytkowania programu PetroMod w wersji elektronicznej.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. J. Kuśmierek, M, Stefaniuk: Próba analizy statystycznej deformacji tektonicznych pokrywy fliszowej w Karpatach str. 12, Zastosowanie metod matematycznych
i informatyki w geologii Materiały XIII Sympozjum, Wydawnictwo AGH. Kraków, styczeń 1985
2. M. Stefaniuk, M. Borowiec, W. Górecki, T. Maćkowski: Statystyczna analiza parametrów zbiornikowych utworów mezozoiku niżu środkowopolskiego str. 195, Nauki o Ziemi w badaniach podstawowych, złożowych i ochronie środowiska na progu XXI wieku, Kraków, 28 i 29 czerwca 2001 roku, Jubileusz 50-lecia WGGiOŚ
3. M. Borowiec, M. Stefaniuk: Analiza zależności przepuszczalności utworów dolomitu głównego od ich porowatości str. 199 Nauki o Ziemi w badaniach podstawowych, złożowych i ochronie środowiska na progu XXI wieku, Kraków, 28 i 29 czerwca 2001 roku, Jubileusz 50-lecia WGGiOŚ
4. M. Stefaniuk, M. Borowiec, W. Górecki, T. Maćkowski: Badania kompakcji pokrywy osadowej środkowej i północnej polski str. 215 Nauki o Ziemi w badaniach podstawowych, złożowych i ochronie środowiska na progu XXI wieku, Kraków, 28 i 29 czerwca 2001 roku, Jubileusz 50-lecia WGGiOŚ
5. W. Górecki, T. Maćkowski, A.P. Łapinkiewicz, M. Stefaniuk, B. Reicher, B. Czopek: Regional modeling of petrophysical parameters of carboniferous and upper devonian formations in the Lublin region, str. 117, Polish oil and gas Company, Oil and gas news from Poland, volume 9, Special Issue the 61 st EAGE Conference & Technical Exhibition Helsinki 7-11 June 1999
6. M. Gładysz, J. Kuśmierek, M. Stefaniuk: Results of investigations of microfractures in the core samples from the Kuźmina-1 borehole str. 120, Technika Poszukiwań Geologicznych Geosynoptyka i Geotermia Special Issue 1991
7. M. Stefaniuk, T. Maćkowski: A compacted thickness correction in the palaeotectonic reconstruction, Geological Quaterly, 200, 44 (1): 101-108
8. M. Stefaniuk, Ocena rozmiarów erozji kompleksów osadowych z wykorzystaniem krzywych kompakcji skał silikoklastycznych, Geologia t. 27, z. 1, 2001
9. A. Krawczyk, M. Stefaniuk: Wybrane problemy obliczania poprawki densometrycznej, Geologia t. 26, z. 3, 2000
10. M. Stefaniuk Ocena rozmiarów erozji kompleksów osadowych z wykorzystaniem krzywych kompakcji skał silikoklastycznych str. 161, Kwartalnik AGH, Geologia t. 27, z. 1, 2001

Additional information:

Student ma do dyspozycji 3 terminy zaliczenia ćwiczeń.