Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Drill stem testing and first working on petroleum fields
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-2-204-GN-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Petroleum Geology
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
mgr inż. Soboń Jan (sobon@agh.edu.pl)
Academic teachers:
mgr inż. Soboń Jan (sobon@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi myśleć i działać w sposób umożliwiający racjonalne zaprojektować prace badawcze w otworach naftowych oraz ma świadomość skutków działań inżyniera i wpływu prac w otworach naftowych na środowisko. GG2A_K01, GG2A_K02 Execution of a project
Skills
M_U001 Potrafi pozyskać informacje geologiczne i złożowe z dokumentacji geologiczno-złożowych , potrafi integrować uzyskane informacje , dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski w zakresie wyników przeprowadzonych badań. GG2A_U01 Execution of a project
M_U002 Potrafi opracować dokumentację dotyczącą wyników realizacji wiercenia naftowego i przeprowadzonych badań i przygotować opracowanie zawierające omówienie wyników tego zadania. GG2A_U03 Execution of a project
M_U003 Potrafi zaprojektować i zorganizować prace geologiczne w otworach naftowych oraz przygotować projekt badań geologicznych. GG2A_U07 Execution of a project
Knowledge
M_W001 Ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu budowy geologicznej, charakterystyki oraz właściwości złóż gazu ziemnego i ropy naftowej, umożliwiającą dostrzeganie związków i zależności w celu rozwiązywania zadań związanych z opróbowaniem i udostępnianiem gazu ziemnego i ropy naftowej. GG2A_W01, GG2A_W02 Test
M_W002 Ma wiedzę w zakresie zasad i metod planowania badań geologicznych w otworach naftowych z wykorzystaniem odpowiednich technik i narzędzi badawczych. GG2A_W05, GG2A_W04 Test
M_W003 Ma wiedzę w zakresie metodyki badań, opróbowania i dokumentowania złóż gazu ziemnego i ropy naftowej. GG2A_W06 Test,
Execution of a project
M_W004 Ma podstawową wiedzę na temat wpływu na środowisko działalności górniczej związanej z dowiercaniem i opróbowaniem złóż naftowych. GG2A_W08, GG2A_W10 Test,
Execution of a project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi myśleć i działać w sposób umożliwiający racjonalne zaprojektować prace badawcze w otworach naftowych oraz ma świadomość skutków działań inżyniera i wpływu prac w otworach naftowych na środowisko. - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi pozyskać informacje geologiczne i złożowe z dokumentacji geologiczno-złożowych , potrafi integrować uzyskane informacje , dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski w zakresie wyników przeprowadzonych badań. + - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi opracować dokumentację dotyczącą wyników realizacji wiercenia naftowego i przeprowadzonych badań i przygotować opracowanie zawierające omówienie wyników tego zadania. - - + + - - - - - - -
M_U003 Potrafi zaprojektować i zorganizować prace geologiczne w otworach naftowych oraz przygotować projekt badań geologicznych. - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu budowy geologicznej, charakterystyki oraz właściwości złóż gazu ziemnego i ropy naftowej, umożliwiającą dostrzeganie związków i zależności w celu rozwiązywania zadań związanych z opróbowaniem i udostępnianiem gazu ziemnego i ropy naftowej. + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę w zakresie zasad i metod planowania badań geologicznych w otworach naftowych z wykorzystaniem odpowiednich technik i narzędzi badawczych. + - + - - - - - - - -
M_W003 Ma wiedzę w zakresie metodyki badań, opróbowania i dokumentowania złóż gazu ziemnego i ropy naftowej. + - + + - - - - - - -
M_W004 Ma podstawową wiedzę na temat wpływu na środowisko działalności górniczej związanej z dowiercaniem i opróbowaniem złóż naftowych. + - - + - - - - - - -
Module content
Lectures:

Charakterystyka, właściwości oraz parametry skał zbiornikowych i płynów złożowych jako składowych naftowego układu złożowego (1h). Zakres badań i obserwacji w czasie wiercenia otworu naftowego i po jego zakończeniu, projekt geologiczno-techniczny wiercenia (1h). Technika poboru prób okruchowych w czasie wiercenia, objawy węglowodorów gazowych oraz ciekłych w płuczce i próbach okruchowych, obserwacje płuczki wiertniczej i wnioski dotyczące przewiercanych skał (1h). Dowiercanie poziomów zbiornikowych i zjawiska fizykochemiczne zachodzące w strefie przyodwiertowej (1h). Konstrukcje otworów wiertniczych w strefie udostępnionego poziomu zbiornikowego (1h). Doskonałość hydrodynamiczna odwiertów ze względu na stopień i charakter odkrycia złoża (1h). Przepływ radialny cieczy i gazów (1h). Opróbowanie poziomów zbiornikowych przy użyciu próbników, cel wykonywania pomiaru próbnikiem złoża, próbniki na kablu i próbniki rurowe, pobór próbek płynu złożowego (1h). Ciśnienie denne statyczne i dynamiczne, odbudowa ciśnienia dennego w odwiercie udostępniającym złoże nieograniczone i ograniczone (1h). Technika i technologia wykonywania opróbowań próbnikami rurowymi, zestawy próbnika do opróbowania w otworach nieorurowanych i orurowanych , przygotowanie otworu, wybór miejsca do zapięcia próbnika (1h). Przebieg prac w czasie opróbowania, działanie próbnika w czasie opróbowania, czas trwania opróbowania i jego podział na poszczególne okresy (1h). Interpretacja wykresów ciśnieniomierzy wgłębnych (1h). Dokumentacja wynikowa wiercenia otworu (1h). Wydobycie potencjalne ropy naftowej z odwiertów, współczynnik produktywności, teoretyczny współczynnik wydobycia, urządzenia pomiarowe wydobycia ropy. Pomiary zdolności wydobywczych odwiertów gazowych, metody testowania odwiertów gazowych (1h). Oddziaływanie na środowisko prac i technologii opróbowania i udostępniania złóż naftowych konwencjonalnych i niekonwencjonalnych, badania stanu środowiska (1h).

Laboratory classes:

Zdefiniowanie i obliczenia przepływu jednofazowego w udostępnianych odwiertem gazonośnych poziomach zbiornikowych (4h). Zdefiniowanie i obliczenia przepływu jednofazowego w udostępnianych odwiertem złożach ropy naftowej (4h).Obliczenia przepływu dwufazowego w złożach ropy naftowej i gazu ziemnego (3h). Interpretacja wykresów ciśnieniomierzy wgłębnych, interpretacja ilościowa i jakościowa, metoda Hornera, wpływ: uskoków i innych barier nieprzepuszczalnych, zmian piezoprzewodności, niejednorodnośći warstw, szczelinowatości (4h).

Project classes:

Obliczenia i interpreatacja ciśnień złożowch dla zadanego rejonu-opracowanie danych do projektu badań (6). Opis wyników: opróbowania próbnikami złoża, rdzeniowania, wykonanych badań geofizycznych –analiza na podstawie dokumentacji wynikowej wiercenia otworu (4). Wykonanie ćwiczenia projektu, polegającego na analizie materiałów dokumentacyjnych –dokumentacji wynikowej wiercenia otworów w celu wykonania charakterystyki geologicznej zadanego rejonu poszukiwawczego, oraz wykonanie uproszczonego projektu geologiczno-technicznego otworu naftowego lub geotermalnego obejmującego: przewidywany profil geologiczny, konstrukcje otworu oraz przewidywane badania w trakcie i po zakończeniu wiercenia (6h). Wykonanie ćwiczenia polegającego na scharakteryzowaniu i zaprojektowaniu wybranej technologii udostępniania złoża –projektu geologiczno technicznego wraz z przewidywanymi badaniami w otworze dla zadanych warunków geologicznych przy uwzględnieniu: dostępności środków technicznych, zaawansowania i kosztów technologii oraz możliwości zastosowania w zadanych warunkach geologicznych (6h). Określenie doskonałości przypływu. Przykłady obliczeń doskonałości hydrodynamicznej udostępnienia poziomu zbiornikowego (4h). Pomiary środowiskowe, metodyka badań – projekt pomiarów (4h).

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 113 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 14 h
Participation in laboratory classes 14 h
Participation in project classes 28 h
Preparation for classes 15 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 20 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,3*ocena z kolokwium zaliczeniowego z wykładów + 0,7 * ocena z ćwiczeń i projektów.

Prerequisites and additional requirements:

• Znajomość podstawowych zasad obliczeń matematycznych i fizycznych
• Znajomość geologii ogólnej i regionalnej Polski
• Znajomość podstaw rysunku technicznego

Recommended literature and teaching resources:

1. Archer J. S., Wall C.G., 1986 – Petroleum Engineering, Principles and Practice. Graham and Trotman, Gaithersburg USA, London. Wojnar K., 1997 – Wiertnictwo Technologia i Technika. Wydaw. AGH, Kraków.
2. Gancarz R., 1980 – Interpretacja wyników opróbowania poziomów roponośnych i gazonośnych. Skrypt ucz.766. Kraków.
3. LeBlanc Donald P. Oil well Testing. IHRDC Video Library for Exploration and Production Specialists.
4. Szostak L. Chrząszcz W., 2000 – Naftowa inżynieria złożowa. Wyd. Energia Gigawat Energia, Kraków.
5. Wilk Z., 1966 – Eksploatacja złóż płynnych surowców mineralnych. Wyd. Śląsk. Katowice.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None