Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Methods of detection, location and disposal of petroleum origin contamination
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-2-205-GN-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Petroleum Geology
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
mgr inż. Soboń Jan (sobon@agh.edu.pl)
Academic teachers:
mgr inż. Soboń Jan (sobon@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi myśleć i działać w sposób umożliwiający kontrolę stanu środowiska pod względem zanieczyszczeń ropą naftową w procesach technologicznych wierceń naftowych i podczas transportu ropy naftowej oraz ma świadomość skutków działań inżyniera na środowisko. GG2A_K01, GG2A_K02 Report,
Execution of exercises
Skills
M_U001 Potrafi opracować dokumentację dotyczącą wyników realizacji zadania pomiaru zanieczyszczeń substancjami pochodzenia naftowego środowiska gruntowo-wodnego i przygotować opracowanie zawierające omówienie wyników tego zadania. GG2A_U03 Test,
Report,
Execution of exercises
M_U002 Potrafi zaproponować usprawnienia istniejących rozwiązań technicznych w zakresie kontroli stanu środowiska pod względem zanieczyszczeń ropą naftową w procesie udostępniania, opróbowania i eksploatacji złóż naftowych oraz podczas transportu ropy naftowej. GG2A_U12 Report,
Execution of exercises
Knowledge
M_W001 Ma podstawową wiedzę na temat wpływu na środowisko działalności geologiczno-górniczej związanej z wydobyciem i transportem ropy naftowej. GG2A_W08 Test
M_W002 Ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania stanem środowiska i prowadzenia działalności gospodarczej związanej z kontrolą stanu środowiska zwłaszcza w procesie udostępniania, opróbowania i eksploatacji złoż naftowych oraz podczas transportu ropy naftowej. GG2A_W09 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi myśleć i działać w sposób umożliwiający kontrolę stanu środowiska pod względem zanieczyszczeń ropą naftową w procesach technologicznych wierceń naftowych i podczas transportu ropy naftowej oraz ma świadomość skutków działań inżyniera na środowisko. - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi opracować dokumentację dotyczącą wyników realizacji zadania pomiaru zanieczyszczeń substancjami pochodzenia naftowego środowiska gruntowo-wodnego i przygotować opracowanie zawierające omówienie wyników tego zadania. - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi zaproponować usprawnienia istniejących rozwiązań technicznych w zakresie kontroli stanu środowiska pod względem zanieczyszczeń ropą naftową w procesie udostępniania, opróbowania i eksploatacji złóż naftowych oraz podczas transportu ropy naftowej. - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma podstawową wiedzę na temat wpływu na środowisko działalności geologiczno-górniczej związanej z wydobyciem i transportem ropy naftowej. - - + - - - - - - - -
M_W002 Ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania stanem środowiska i prowadzenia działalności gospodarczej związanej z kontrolą stanu środowiska zwłaszcza w procesie udostępniania, opróbowania i eksploatacji złoż naftowych oraz podczas transportu ropy naftowej. - - + - - - - - - - -
Module content
Laboratory classes:

Źródła zanieczyszczeń substancjami pochodzenia naftowego z uwzględnieniem prac związanych z opróbowaniem i dowiercaniem złóż naftowych, wydobyciem otworami naftowymi na lądzie i morzu oraz transportem i przeróbką ropy naftowej –analiza ciągu technologicznego, stosowanych metod kontrolno-pomiarowych i obliczeniowych – projekt algorytmu kontrolno-pomiarowego z analizą stosowanych rozwiązań i ewentualnymi usprawnieniami lub możliwość wykonania projektu układu pomiarowego na podstawie dostępnych urządzeń i czujników (4h). Własności fizyczne i chemiczne substancji płynnych pochodzenia naftowego o charakterze zanieczyszczeń –obliczenia lepkości i gęstości ropy naftowej i wody przy różnych temperaturach i ciśnienia, metodyka badań własności fizycznych-w miarę możliwości praktyczne zapoznanie w specjalistycznym laboratorium (4h). Metody pomiaru i lokalizacji zanieczyszczeń pochodzenia naftowego w środowisku gruntowo-wodnym –wyznaczenie i sporządzenie dokumentacji poligonu z wykorzystaniem GPS (4h). Metodyka i sposoby pobierania próbek ze środowiska gruntowo-wodnego dla oceny zanieczyszczenia substancjami pochodzenia naftowego –ćwiczenia praktyczne (4h). Metoda luminescencyjna identyfikacji próbek gruntu i wody z zawartością ropy naftowej i substancji pochodzenia naftowego – ćwiczenie laboratoryjne (2h). Metoda chromatograficzna–gazowa identyfikacji próbek gruntu i wody z zawartością substancji pochodzenia naftowego, badanie czułości metody – ćwiczenie laboratoryjne (4h). Metody insitu i exitu likwidacji zanieczyszczeń pochodzenia naftowego –analiza warunków zastosowania(4h). Badanie poligonowe wyznaczania zasięgu i czasu przemieszczana się zanieczyszczeń płynnych pochodzenia naftowego w środowisku gruntowo-wodnym – obliczenia dla celów dokumentacyjnych (4h).

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 53 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in laboratory classes 28 h
Preparation for classes 20 h
Realization of independently performed tasks 5 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,4*ocena z kolokwium zaliczeniowego + 0,6 * ocena z wykonanych ćwiczeń.

Prerequisites and additional requirements:

• Znajomość podstaw chemii
• Znajomość podstawowych zasad obliczeń matematycznych i fizycznych
• Znajomość podstaw geologii i hydrogeologii

Recommended literature and teaching resources:

Malina G., Szczepański A., 1994. Likwidacja zanieczyszczeń substancjami ropopochodnymi w środowisku wodno – gruntowym, Biblioteka monitoringu środowiska. Warszawa.
Kupryszewski G., 1979. Wstęp do chemii organicznej. PWN.
Kościelniak S., 1995. Wskazówki metodyczne do oceny stopnia zanieczyszczenia gruntów i
wód podziemnych substancjami ropopochodnymi i innymi substancjami chemicznymi w procesach rekultywacji. Warszawa.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None