Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Geofizyka naftowa
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-2-206-GN-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Petroleum Geology
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Stefaniuk Michał (stefan@geolog.geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Maćkowski Tomasz (mackowsk@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Stefaniuk Michał (stefan@geolog.geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student potrafi pracować w zespole i organizować pracę zespołu interpretacyjnego. GG2A_K01 Execution of a project
Skills
M_U001 Student potrafi wykonać zaawansowaną interpretację geologiczną danych sejsmicznych. GG2A_U01, GG2A_U10, GG2A_U09 Test
M_U002 Student potrafi posługiwać się specjalistycznym oprogramowaniem komputerowym do przetwarzania i interpretacji danych geofizycznych. GG2A_U15, GG2A_U09, GG2A_U14 Test
M_U003 Student potrafi opracować mapy i przekroje sejsmiczne oraz skonstruować 2D i 3D modele geofizyczno - geologiczne. GG2A_U03, GG2A_U01, GG2A_U17, GG2A_U10, GG2A_U09 Execution of a project
M_U004 Student potrafi wykonać interpretację złożową danych sejsmicznych, geoelektrycznych i grawimetrycznych. GG2A_U11, GG2A_U08, GG2A_U01, GG2A_U13 Test
Knowledge
M_W001 Student zna procesy fizyczne i chemiczne zachodzące w otoczeniu złóż ropy naftowej i gazu ziemnego generujące anomalie rozkładu parametrów i pól geofizycznych. GG2A_W01, GG2A_W10, GG2A_W11, GG2A_W05 Examination
M_W002 Student zna podstawy metod geofizycznych stosowanych w poszukiwaniu surowców energetycznych oraz potrafi wykorzystywać ww. metody w prospekcji naftowej. GG2A_W04, GG2A_W01, GG2A_W10, GG2A_W11 Examination
M_W003 Student zna sposoby interpretacji geologicznej i złożowej danych geofizycznych oraz interpretacji kompleksowej danych geofizycznych, geologicznych i wiertniczych. GG2A_W03, GG2A_W06, GG2A_W02, GG2A_W11 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student potrafi pracować w zespole i organizować pracę zespołu interpretacyjnego. - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi wykonać zaawansowaną interpretację geologiczną danych sejsmicznych. - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi posługiwać się specjalistycznym oprogramowaniem komputerowym do przetwarzania i interpretacji danych geofizycznych. - - + - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi opracować mapy i przekroje sejsmiczne oraz skonstruować 2D i 3D modele geofizyczno - geologiczne. - - + - - - - - - - -
M_U004 Student potrafi wykonać interpretację złożową danych sejsmicznych, geoelektrycznych i grawimetrycznych. - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna procesy fizyczne i chemiczne zachodzące w otoczeniu złóż ropy naftowej i gazu ziemnego generujące anomalie rozkładu parametrów i pól geofizycznych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna podstawy metod geofizycznych stosowanych w poszukiwaniu surowców energetycznych oraz potrafi wykorzystywać ww. metody w prospekcji naftowej. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student zna sposoby interpretacji geologicznej i złożowej danych geofizycznych oraz interpretacji kompleksowej danych geofizycznych, geologicznych i wiertniczych. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Podstawy metod geofizycznych – sejsmicznych, elektromagnetycznych, metod pól potencjałowych (3). Geofizyczna charakterystyka ośrodka geologicznego i przegląd podstawowych zagadnień prospekcji naftowej (2). Geofizyczna charakterystyka złóż węglowodorów i strefy około złożowej, geofizyczne i geochemiczne procesy w otoczeniu złoża (3). Interpretacja litologiczna i złożowa danych geofizyki otworowej i powierzchniowej (4). Wybrane zagadnienia zaawansowanego przetwarzania danych sejsmicznych (4). Zaawansowane techniki interpretacji powierzchniowych danych geofizycznych – proste i odwrotne modelowania sejsmiczne, elektromagnetyczne, grawimetryczne (4). Interpretacja danych powierzchniowych na podstawie założonego modelu geologicznego (4). Kompleksowa i zintegrowana interpretacja powierzchniowych danych geofizycznych i geofizyczno – geologicznych danych otworowych (4).

Laboratory classes:

Zapoznanie z zaawansowanymi programami komputerowymi do przetwarzania i interpretacji danych geofizycznych (7). Wybrane zagadnienia projektowania pomiarów sejsmicznych w wariantach 2D i 3D (4). Przetwarzanie danych sejsmicznych (5). Opracowanie modeli prędkości propagacji fal sejsmicznych (5).Czasowa i głębokościowa migracja sejsmiczna (4). Sejsmiczne modelowanie strukturalne i stratygraficzne (6). Dekompozycja spektralna oraz analiza atrybutów sejsmicznych(4). Akustyczna i elastyczna inwersja sejsmiczna (6). Wybrane elementy analizy AVO/AVA (4). Estymacja parametrów zbiornikowych z wykorzystaniem danych sejsmicznych i geofizyki otworowej (6). Zastosowanie metod geofizycznych w poszukiwaniach i rozpoznawaniu złóż niekonwencjonalnych (5).

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 166 h
Module ECTS credits 6 ECTS
Participation in lectures 28 h
Participation in laboratory classes 56 h
Realization of independently performed tasks 40 h
Preparation for classes 40 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia arytmetyczna ocena z egzaminu (waga 0,5) i z zaliczenia ćwiczeń (waga 0,5) która możne być w nieznacznym stopniu zmieniona przez indywidualną ocenę studenta przez wykładowcę.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw geofizyki ogólnej i podstaw geofizyki naftowej.
Podstawowa umiejętność obsługi komputera.

Recommended literature and teaching resources:

1. Bacon M., Simm R., Redshaw T., 2003 – 3-D Seismic Interpretation. Cambridge Univ. Press.
2. Brown A. R., 1996 – Interpretation of three-dimensional seismic data. Fourth Edition. AAPG Memoir 42.
3. Bujakowski W. (red.), 2009 – Opracowanie i testy zintegrowanej metodyki prac sejsmo-magnetotellurycznych w aspekcie rozpoznania przestrzennego wgłębnej budowy geologicznej dla wskazania optymalnej lokalizacji otworów geotermalnych. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. Wydawnictwo Revel, Kraków.
4. Fagin S., 1998 – Model – Based Depth Imaging, Course Notes Series, No 10, SEG, Tulsa, Oklahoma, USA.
5. Fajklewicz Z. (red.), 1972 – Zarys geofizyki stosowanej. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.
6. Fajklewicz Z., 2007 – Grawimetria stosowana. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków.
7. Jarzyna J., Bała M., Zorski T., 1999 – Metody geofizyki otworowej – pomiary i interpretacja. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków.
8. Kasina Z., 1998 – Przetwarzanie sejsmiczne. Wydawnictwo Instytutu GSMiE PAN, Kraków.
9. Kasina Z., 1998 – Metodyka badań sejsmicznych. Wydawnictwo Instytutu GSMiE PAN, Kraków.
10. Kasina Z., 2003 – Modelowanie sejsmiczne. Wydawnictwo Instytutu GSMiE PAN, Kraków.
11. Landmark Graphics Corporation – Open Books (Opis działania systemu i poszczególnych aplikacji – w formie elektronicznej).
12. Plewa S., Plewa M., 1992 – Petrofizyka. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.
13. Rychlicki S. (red.), Jarzyna J. (red.), 2010 – Poradnik górnika naftowego, Tom I.B- Geofizyka naftowa. Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, Kraków.
14. Yungul S.H., 2010 – Electrical Methods in Geophysical Exploration of Deep Sedimentary Basins, Chapman&Hall, London.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. M. Stefaniuk: Główne elementy strukturalne podłoża wschodniej części Karpat polskich w świetle badań magnetotellurycznych str. 127, Kwartalnik AGH, Geologia t. 27, z. 1, 2001
2. M. Stefaniuk Metody elektromagnetyczne w prospekcji naftowej str. 5 Kwartalnik AGH, Geologia t. 37, z. 1, 2011
3. M. Wojdyła, M. Stefaniuk , M. Sada & Ł. Sito: Metoda polaryzacji wzbudzonej w prospekcji złóż węglowodorów str. 63 Kwartalnik AGH, Geologia t. 37, z. 1, 2011
4. M. Wojdyła, M. Stefaniuk: Interpretacja złożonych struktur geologicznych z wykorzystaniem prostych i inwersyjnych modelowań pola magnetotellurycznego str. 113, Kwartalnik AGH, Geologia t. 37, z. 1, 2011
5. J. Miecznik, M. Stefaniuk, W. Klityński: Badania magnetotelluryczne w Karpatach fliszowych, str. 39 Kwartalnik AGH, Geologia t. 22, z. 1, 1996
6. T. Czerwiński, M. Stefaniuk: Badania magnetotelluryczne w rozpoznawaniu wgłębnej budowy wysadu str. 93-103, Praca zbiorowa pod red. W. Bujakowskiego: termiczna charakterystyka górotworu w rejonie wysadów solnych, Wyd. IGSMiE PAN Kraków 2003
7. W. Klityński, M. Stefaniuk, J. Miecznik: Time-Domain electromagnetic method in geological research, Annales Sociateis Geologorum Poloniae (2014), vol. 84: 71-79

Additional information:

Student ma do dyspozycji 3 terminy zaliczenia ćwiczeń.