Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Petrofizyka II
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-2-211-GN-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Petroleum Geology
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Machowski Grzegorz (machog@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Machowski Grzegorz (machog@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student wykazuje kreatywność podczas analizy i interpretacji parametrów petrofizycznych wybranych wydzieleń litostratygraficznych, jest zdolny do wyrażania własnych ocen i opinii na temat wykonywanych zadań. GG2A_K03, GG2A_K01 Execution of a project,
Test
Skills
M_U001 Student potrafi wykonać interpretację parametrów petrofizycznych skał w profilach wierceń na podstawie różnego typu danych. GG2A_U15, GG2A_U10, GG2A_U09 Execution of a project
M_U002 Student umie wykorzystać oprogramowanie komputerowe do konstrukcji modeli petrofizycznych złóż. GG2A_U09 Execution of a project
M_U003 Student potrafi wykorzystując podstawowe metody przeprowadzić analizę prospekcyjną wybranego wydzielenia litostratygraficznego. GG2A_U18, GG2A_U09 Execution of a project
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę na temat metod pomiarów laboratoryjnych i terenowych parametrów petrofizycznych skał. GG2A_W05, GG2A_W10, GG2A_W11 Test
M_W002 Student ma wiedzę na temat własności petrofizycznych skał zbiornikowych różnego typu i mediów je nasycających. GG2A_W05, GG2A_W02, GG2A_W11 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student wykazuje kreatywność podczas analizy i interpretacji parametrów petrofizycznych wybranych wydzieleń litostratygraficznych, jest zdolny do wyrażania własnych ocen i opinii na temat wykonywanych zadań. - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi wykonać interpretację parametrów petrofizycznych skał w profilach wierceń na podstawie różnego typu danych. - - + - - - - - - - -
M_U002 Student umie wykorzystać oprogramowanie komputerowe do konstrukcji modeli petrofizycznych złóż. - - + - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi wykorzystując podstawowe metody przeprowadzić analizę prospekcyjną wybranego wydzielenia litostratygraficznego. - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę na temat metod pomiarów laboratoryjnych i terenowych parametrów petrofizycznych skał. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę na temat własności petrofizycznych skał zbiornikowych różnego typu i mediów je nasycających. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Metody oceny parametrów petrofizycznych w pracach laboratoryjnych i obserwacjach terenowych. Parametry termiczne skał. Szczelinowe skały zbiornikowe. Gęstość skał i mediów złożowych. Ciśnienie kapilarne. Magnetyczny Rezonans Jądrowy w badaniach petrofizycznych. Parametry petrofizyczne skał w złożach naftowych Polski.

Laboratory classes:

Estymacja i interpretacja parametrów petrofizycznych skał w profilach wierceń w oparciu o kompleksową analizę danych laboratoryjnych, krzywych geofizyki wiertniczej i dokumentacje wynikowe. Kwalifikacja naftowa profilu wiercenia. Petrofizyczne modele złóż typu porowego i szczelinowo-porowego. Szacowanie pojemności pułapki złożowej dla różnych wariantów rozkładu parametrów petrofizycznych. Samodzielny projekt.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 79 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 14 h
Participation in laboratory classes 28 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Completion of a project 20 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,4 * ocena kolokwium + 0,6 * ocena z projektów wykonywanych na zajęciach w laboratorium komputerowym.

Prerequisites and additional requirements:

- znajomość podstaw petrofizyki
- znajomość obsługi programów interpretacyjnych
- znajomość podstawowych metod geofizycznych i analiz statystycznych

Recommended literature and teaching resources:

1. Aguilera R., 1995 – Naturally fractured reservoirs. Second edition. PennWell Books, Tulsa, Oklahoma.
2. Bjørlykke K. (ed.), 2010. Petroleum Geoscience: From Sedimentary Environments to Rock Physics, Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
3. Jarzyna J., Bała M., Zorski T., 1999 – Metody geofizyki otworowej, pomiary i interpretacja. Wydawnictwa AGH, Kraków.
4. Kiełt M., 2001 – Geofizyka wiertnicza w poszukiwaniu węglowodorów. Tom 1 i 2. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
5. Nelson R., 2001 – Geologic analysis of naturally fractured reservoirs. Second edition. Elsevier.
6. Pittman E. D., 1992 – Relationship of Porosity and Permeabillity to various Parameters. AAPG Bull, vol. 76/2.
7. Plewa M., Plewa S., 1992 – Petrofizyka, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.
8. Schoen J., 2011 – Physical Properties of Rocks, A workbook. Elsevier, 1 st Edition.
9. Such P., 2002 – Wykorzystanie porozymetrii rtęciowej w analizie przestrzeni porowej skał zbiornikowych. Prace INiG. No 113, Kraków.
10. Tiab D., Donaldson E., 2004 – Petrophysics, Theory and Practice of Measuring Reservoir Rock and Fluid Transport Properties. Second Edition, Gulf Professional Publishing.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Machowski G., Kuśmierek J., 2008 – Wpływ zeszczelinowania na ropogazonośność mikroporowych piaskowców fliszowych. Kwartalnik AGH Geologia, 34 (3): 385-403.
2. Słupczyński K., Machowski G., Papiernik B., Semyrka R., 2008 – Układ faz węglowodorowych w obszarze złożowym Lubiatów-Międzychód-Grotów (LMG). Kwartalnik AGH Geologia, 34 (2): 469–487.
3. Papiernik B., Machowski G., Słupczyński K., Semyrka R., 2009 – Geologiczny model rejonu akumulacji ropno-gazowej Lubiatów-Międzychód-Grotów (LMG). Kwartalnik AGH Geologia, 35 (2/1): 175–182.
4. Machowski G., 2010 – Parametry zbiornikowe mikroporowo-szczelinowych piaskowców krośnieńskich w ropogazonośnej strefie centralnego synklinorium karpackiego. Rozprawa doktorska. Biblioteka Główna AGH, Kraków.
5. Machowski G., 2010 – Szczelinowatość ropogazonośnych piaskowców fliszowych – pomiary i interpretacja wyników. Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu; nr 170. W: GEOPETROL 2010: nowe metody i technologia zagospodarowania złóż i wydobycia węglowodorów w warunkach lądowych i morskich = new methods and technology in development and production of oil and gas – onshore and offshore : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna: [20–23 września 2010, Zakopane] : wydanie konferencyjne. S. 121–124.
6. Sowiżdżał A., Papiernik B., Machowski G., Hajto M., 2013 – Characterization of petrophysical parameters of the Lower Triassic deposits in a prospective location for Enhanced Geothermal System (central Poland). Geological Quarterly; vol. 57 no. 4, s. 729–743. https://gq.pgi.gov.pl/article/view/8803/pdf_1105.
7. Sowiżdżał A., Papiernik B., Machowski G., 2014 – Rola modelowania strukturalno-parametrycznego w procesie typowania potencjalnej lokalizacji zamkniętych systemów geotermicznych w skałach osadowych. Przegląd Geologiczny; vol. 62 nr. 6, s. 303–307.

Additional information:

Student ma do dyspozycji 3 terminy zaliczenia.