Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Seminarium dyplomowe
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-2-303-GN-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Petroleum Geology
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. Świerczewska Anna (swiercze@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. Świerczewska Anna (swiercze@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy. GG2A_K01 Presentation,
Participation in a discussion
M_K002 Rozumie potrzebę formułowania i przekazywania powszechnie zrozumiałych informacji i opinii dotyczących osiągnięć z zakresu górnictwa i geologii GG2A_K03 Presentation,
Participation in a discussion
Skills
M_U001 Potrafi pozyskiwać niezbędne informacje do pracy magisterskiej z literatury, baz danych i innych źródeł, również w języku obcym oraz potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać uzasadnione wnioski. GG2A_U01 Presentation
M_U002 Potrafi przygotować i przedstawić prezentację na temat realizowanej pracy magisterskiej oraz poprowadzić dyskusję dotyczącą przedstawionej prezentacji. GG2A_U04 Presentation,
Participation in a discussion
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę w zakresie zasad i metod planowania badań geologicznych z wykorzystaniem odpowiednich technik i narzędzi badawczych. GG2A_W04 Presentation,
Participation in a discussion
M_W002 Ma wiedzę o najistotniejszych nowych osiągnięciach w zakresie geologii naftowej oraz potrafi tę wiedzę wykorzystać w pracy magisterskiej. GG2A_W10 Presentation,
Participation in a discussion
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy. - - - - - + - - - - -
M_K002 Rozumie potrzebę formułowania i przekazywania powszechnie zrozumiałych informacji i opinii dotyczących osiągnięć z zakresu górnictwa i geologii - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi pozyskiwać niezbędne informacje do pracy magisterskiej z literatury, baz danych i innych źródeł, również w języku obcym oraz potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać uzasadnione wnioski. - - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi przygotować i przedstawić prezentację na temat realizowanej pracy magisterskiej oraz poprowadzić dyskusję dotyczącą przedstawionej prezentacji. - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę w zakresie zasad i metod planowania badań geologicznych z wykorzystaniem odpowiednich technik i narzędzi badawczych. - - - - - + - - - - -
M_W002 Ma wiedzę o najistotniejszych nowych osiągnięciach w zakresie geologii naftowej oraz potrafi tę wiedzę wykorzystać w pracy magisterskiej. - - - - - + - - - - -
Module content
Seminar classes:

Seminarium:
W ramach zajęć studenci zapoznają się z obowiązującymi na wydziale wytycznymi dotyczącymi przygotowania pracy magisterskiej, a także elektronicznymi bibliograficznymi bazami danych oraz innymi źródłami informacji. Opracowują prezentację o wykowywanej pracy magisterskiej oraz ją publicznie przestawiają. Dyskutują na temat proponowanych przez prelegenta metod i wyników dotyczących podjętego przez niego problemu badawczego.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 58 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in seminar classes 28 h
Preparation for classes 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena prezentacji (60%) + ocena z dyskusji (40%)

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. Bielcowie E., J., 2007 – Podręcznik pisania prac albo technika pisania po polsku. Wyd. EJB i Arkadiusz Wingert, Kraków.
2. Okulewicz M., Ziółkowska M., Bogdanowicz. P., Kochanowska M., Krawczyk Z. (red) – Poradnik pisania pracy dyplomowej. Wydawca: Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
3. Opoka E., 2003 – Uwagi o pisaniu i redagowaniu prac dyplomowych na studiach technicznych. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice.
4. Weiner J., 2009 – Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Przewodnik praktyczny. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
5. Zabielski R., 2008 – Przewodnik pisania prac magisterskich i dysertacji doktorskich dla studentów SGGW. Wydział Medycyny Weterynaryjnej, SGGW, Warszawa.
6. Dobre obyczaje w nauce. Zbiór zasad i wytycznych. Wyd. PAN Warszawa, 2001.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None