Admission requirements:
Prerequisites and additional requirements:

Kandydat powinien posiadać wiedzę, umiejętności i kompetencje związane z Górnictwem i geologią, w szczególności posiadać następujące kompetencje:
- podstawową wiedzę i umiejętności praktyczne, w tym również terenowe, w zakresie nauk o Ziemi
- podstawową wiedzę w zakresie geologii złóż, a także metodyki badań, poszukiwań i dokumentowania kopalin
- umiejętność wykorzystywania specjalistycznych programów komputerowych,
- znajomość podstawowych zasad i narzędzi modelowania numerycznego niektórych zjawisk przyrodniczych oraz działalności technicznej umożliwiającą ocenę ich oddziaływania na środowisko
- umiejętność tworzenia dokumentacji dla zadania inżynierskiego o charakterze projektowym
- znajomość języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

Admission requirements:

Rekrutacja jest prowadzona zgodnie z Uchwałą nr 72/2014 Senatu AGH – w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2015/2016

Minimum limit of students:

20

General degree program characteristic:
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Type of study:
Full-time studies
Profile of education:
Academic (A)
Education area:
Nauk technicznych
Vocational degree obtained by the graduate:
Master of Engineering
Duration of degree programme (No. of semesters):
three
Study cycle beginning date:
Spring Semester
Number of ECTS credits required for qualification (vocational degree):
91
Fields of science relating to expected learning outcomes:
  • Engineering
Scientific disciplines relating to expected learning outcomes:
  • Górnictwo I Geologia Inżynierska
Field of study relationship with university development strategy and mission:

Zgodnie z misją AGH na kierunku Górnictwo i Geologia (GiG) studenci kształceni są w ramach profilu ogólnoakademickiego, tzn. oprócz pogłębionej wiedzy i umiejętności umożliwiających prowadzenie badań naukowych, uzyskują również kwalifikacje zawodowe. Studenci mogą być mobilni podczas studiów, np. w ramach wymiany międzynarodowej umożliwiającej transfer punktów ECTS. Absolwenci kierunku GiG poszukiwani są na rynku pracy krajowym i zagranicznym. Realizując misję AGH, kształcenie na tym kierunku przyczynia się do współpracy między nauką i przemysłem oraz rozwoju działalności innowacyjno-wdrożeniowej, poprzez rozwój kadry naukowej i prowadzenie badań naukowych.

Specialty name:
Hydrogeology and Engineering Geology

Rules for study structure (study requirements)

Admissible ECTS credit deficit:

10

Control semesters:
second
Requirements for semester registration:

Aby uzyskać wpis na kolejny semestr należy złożyć w dziekanacie w terminie wskazanym przez Dziekana indeks, jednocześnie zgodnie z paragrafem 17 pkt. 8 Regulaminu studiów AGH, deficyt punktów nie może przekraczać wartości określonej w punkcie powyżej. Dodatkowo, warunkiem wpisu na semestr drugi jest wybór tematu pracy magisterskiej. Warunkiem zaliczenia semestru kontrolnego jest wypełnienie przez studenta dodatkowych wymagań o którch jest mowa w paragrafie 7 ust. 11 Regulaminu studiów AGH.

Individual degree programmes:

Szczegółowe warunki kwalifikacji reguluje §9 Regulaminu Studiów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica.

Rules of determining the final grade:

Końcową oceną studiów II stopnia jest średnia ważona:
a) oceny pracy dyplomowej, będącej średnią arytmetyczną ocen pracy wystawionej przez promotora i recenzenta (z wagą 0,2),
b) średniej ocen ze studiów, obliczonej zgodnie z Regulaminem Studiów §14 (z wagą 0,6),
c) oceny egzaminu dyplomowego magisterskiego, ustalonej przez komisję, będącej średnią arytmetyczną części pisemnej egzaminu dyplomowego magisterskiego, prezentacji pracy dyplomowej magisterskiej i odpowiedzi na pytania związane z obroną pracy (z wagą 0,2).

Other comments:

-

Diploma procedure requirements:

1. Warunkiem uzyskania dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia na studiach stacjonarnych WGGiOŚ AGH jest zdanie ogólnego egzaminu kierunkowego oraz obrona pracy magisterskiej (prezentacja pracy i dyskusja nad pracą), które łącznie składają się na egzamin dyplomowy drugiego stopnia.
2. Ogólny egzamin kierunkowy odbędzie się w formie pisemnej dla poszczególnych kierunków kształcenia wg harmonogramu, obejmującego 2 terminy, przedstawionego do wiadomości studentów na 1 miesiąc przed egzaminem. W przypadku studentów obcokrajowców Dziekan może wyrazić zgodę na zdawanie ogólnego egzaminu kierunkowego w formie ustnej.
3. Do ogólnego egzaminu kierunkowego może zostać dopuszczony student, który zaliczył wszystkie przewidziane programem studiów przedmioty i praktyki.
4. Zagadnienia i pytania egzaminacyjne opracowuje powołana w tym celu komisja wydziałowa pod kierunkiem Prodziekana ds. kształcenia. Zagadnienia są podane do wiadomości studentów minimum na 1 miesiąc przed datą ogólnego egzaminu kierunkowego.
5. Ogólny egzamin kierunkowy obejmuje sprawdzenie poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu tematycznego dla danego kierunku studiów i polega na udzieleniu pisemnej odpowiedzi na 3 pytania wylosowane spośród 45 pytań podzielonych na 3 grupy tematyczne (po jednym z każdej grupy). Oceny dokonuje autor pytań, a w razie jego dłuższej nieobecności, inny nauczyciel akademicki wyznaczony przez Dziekana. Zasady oceniania odpowiedzi określa Regulamin Studiów AGH. Końcowy wynik egzaminu pisemnego jest średnią arytmetyczną ocen (w skali procentowej) odpowiedzi na 3 wylosowane pytania.
6. W przypadku otrzymania oceny negatywnej z ogólnego egzaminu kierunkowego (średnia arytmetyczna ocen odpowiedzi na pytania poniżej 50%), student nie może przystąpić do obrony pracy magisterskiej.
7. W przypadku otrzymania negatywnej oceny w drugim terminie (poprawkowym) lub nieprzystąpienia do ogólnego egzaminu kierunkowego Dziekan skreśla studenta z listy studentów. Wznowienie studiów dopuszczalne jest na zasadach określonych w § 22, ust. 1-22 Regulaminu Studiów.
8. Obrony prac magisterskich prowadzone są w katedrach przed komisjami powołanymi przez dziekana w terminach dostosowanych do terminów egzaminów kierunkowych (3-15 lipca 2017, 18-30 września 2017, styczeń/luty 2018). W uzasadnionych przypadkach Dziekan może wyrazić zgodę na odstępstwa od tego terminarza.
9. Do obrony może być dopuszczona wyłącznie praca dyplomowa, która została pozytywnie oceniona przez opiekuna i recenzenta. Co najmniej jedna osoba z pary opiekun-recenzent musi być samodzielnym pracownikiem naukowym Wydziału.
10. Praca powinna być zarejestrowana w dziekanacie Wydziału nie później niż na 7 dni przed planowaną obroną. Warunkiem rejestracji jest zdanie przez jej wykonawcę ogólnego egzaminu kierunkowego i złożenie wszystkich wymaganych dokumentów.
11. Końcową oceną egzaminu dyplomowego drugiego stopnia jest średnia ważona:
a) ostatecznej oceny pracy dyplomowej, będącej średnią arytmetyczną ocen pracy wystawionych przez promotora i recenzenta, ustalonej zgodnie z § 27, ust. 4 Regulaminu studiów (z wagą 0,2);
b) średniej ocen ze studiów, obliczonej zgodnie z Regulaminem Studiów §14 (z wagą 0,6);
c) oceny egzaminu dyplomowego magisterskiego, ustalonej przez komisję, będącej średnią arytmetyczną ocen z ogólnego egzaminu kierunkowego oraz prezentacji pracy dyplomowej magisterskiej i odpowiedzi na pytania związane z obroną pracy, zgodnie z § 27, ust. 4 Regulaminu studiów (z wagą 0,2).
12. Ocena końcowa (wynik ukończenia studiów), wpisywana na dyplomie ukończenia studiów drugiego stopnia, jest uzgadniana przez komisję na niejawnej części posiedzenia i umieszczana przez komisję w protokole egzaminu dyplomowego drugiego stopnia.

Additional information:

Absolwent specjalności “Hydrogeologia i geologia inżynierska” jest specjalistą w zakresie hydrogeologii ogólnej i górniczej, zna skutki wpływu działalności górniczej na środowisko wodne i gruntowe. Posiada podstawową znajomość zasad i metod oceny stanu środowiska wodnego oraz jego ochrony, głównie w zakresie oceny zasobów wód podziemnych. Potrafi w sposób praktyczny wykorzystywać do pracy analitycznej programy komputerowe, np. do numerycznego modelowania przepływu wód podziemnych i migracji zanieczyszczeń w wodach podziemnych, interpretacji statystycznej wyników hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich badań laboratoryjnych i terenowych. Potrafi ocenić zasoby dyspozycyjne oraz eksploatacyjne ujęć wód podziemnych, a także stopień zagrożenia wód podziemnych w warstwach wodonośnych. Zna metodykę ustalania obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych oraz ujęć wód podziemnych. Jest przygotowany do wykonywania ocen oddziaływania na środowisko w zakresie środowiska wodnego oraz gruntowego. Absolwent tej specjalności posiada także pogłębioną wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu takich przedmiotów, jak gruntoznawstwo, geologia inżynierska, geomechanika i geotechnika. Potrafi wykorzystywać w pracy analitycznej programy komputerowe np. do numerycznego modelowania procesów geodynamicznych. Stopień posiadanej wiedzy i umiejętności praktycznych przygotowuje absolwenta do samodzielnego projektowania i dokumentowania wszelkich prac hydrogeologicznych oraz geologiczno-inżynierskich i geotechnicznych, a także interpretowania ich wyników.
Zdobyte wykształcenie przydatne jest w późniejszej pracy zawodowej absolwenta, związanej z surowcowym sektorem gospodarki, budownictwem, oceną zagrożeń wodnych w górnictwie podziemnym i odkrywkowym. Może być zatrudniony w oddziałach zajmujących się zaopatrzeniem w wodę, gospodarką wodną, składowaniem bądź przeróbką odpadów czy ochroną środowiska wielu zakładów przemysłowych różnych sektorów gospodarki, a także w organach administracji państwowej i samorządowej. Może być zatrudniony w firmach zajmujących się badaniami i oceną warunków hydrogeologicznych lub geologiczno-inżynierskich dla potrzeb działalności budowlanej oraz górniczej. Po zdobyciu praktyki zawodowej może ubiegać się o uprawnienia zawodowe w zakresie projektowania, nadzoru i dokumentowania prac hydrogeologicznych oraz geologiczno-inżynierskich, a także opiniowania wpływów inwestycji na środowisko wodne oraz gruntowe. Po ukończeniu studiów absolwent może kontynuować kształcenie na studiach podyplomowych lub na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).