Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Geodynamika inżynierska
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-2-101-HG-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Hydrogeology and Engineering Geology
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Borecka Aleksandra (aborecka@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Borecka Aleksandra (aborecka@agh.edu.pl)
prof. dr hab. Marschalko Marian (marschalko@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Rozumie skutki działalności inżynierskiej na środowisko naturalne oraz ma świadomość odpowiedzialności za skutki działań i decyzji w tym zakresie GG2A_K02 Participation in a discussion
Skills
M_U001 Potrafi samodzielnie omówić problemy badawcze geodynamiki i brać udział w dyskusji na ten temat. Potrafi dokonać krytycznej analizy wyników badań oraz przydatność danej metody badawczej w danych warunkach. GG2A_U01 Participation in a discussion
Knowledge
M_W001 Ma pogłębioną wiedzę w zakresie zasad i metod planowania badań geologiczno-inżynierskich, a szczególnie w zakresie geodynamiki i badań osuwisk GG2A_W01, GG2A_W04 Participation in a discussion
M_W002 Ma pogłębioną wiedzę w zakresie badań, opisu i analizy procesów geodynamicznych zachodzących w obrębie środowiska gruntowego GG2A_W01, GG2A_W10, GG2A_W11 Participation in a discussion
M_W003 Zna metody i techniki stosowane do badań parametrów fizyko-mechanicznych gruntów i zna aparaturę pomiarową wykorzystywaną do oceny tych parametrów GG2A_W10, GG2A_W11 Participation in a discussion
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Rozumie skutki działalności inżynierskiej na środowisko naturalne oraz ma świadomość odpowiedzialności za skutki działań i decyzji w tym zakresie + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi samodzielnie omówić problemy badawcze geodynamiki i brać udział w dyskusji na ten temat. Potrafi dokonać krytycznej analizy wyników badań oraz przydatność danej metody badawczej w danych warunkach. + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma pogłębioną wiedzę w zakresie zasad i metod planowania badań geologiczno-inżynierskich, a szczególnie w zakresie geodynamiki i badań osuwisk + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma pogłębioną wiedzę w zakresie badań, opisu i analizy procesów geodynamicznych zachodzących w obrębie środowiska gruntowego + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna metody i techniki stosowane do badań parametrów fizyko-mechanicznych gruntów i zna aparaturę pomiarową wykorzystywaną do oceny tych parametrów + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Klasyfikacja gruntów i skał. Wymogi dla materiałów wykorzystywanych w geologii i inżynierskiej i sposoby ich oznaczania. Grunty nasypowe – właściwości geotechniczne i metody ich badania.
Roboty ziemne. Wymogi dla materiałów wykorzystywanych w geologii i inżynierskiej i sposoby ich oznaczania. Stabilizacja gruntów (wapno, cement, spoiwa, popiół, żużel wielkopiecowy). Zawiesiny twardniejące, metody zabudowy – właściwości geotechniczne i metody ich badania.
Wały przeciwpowodziowe – badanie gruntów (naturalne, organiczne, antropogeniczne).

1. Procesy geodynamiczne na stokach. Klasyfikacja i charakterystyka ruchów masowych.
2. Metody obliczeniowe oceny stateczności skarp.
3. Geogeniczne czynniki wywołujące osuwiska – rzeźba terenu i warunki morfologiczne, struktura geologiczna.
4. Fizyczne czynniki wywołujące osuwiska – warunki klimatyczne, występowanie wód gruntowych, wietrzenie, zamrażanie, erupcje wulkaniczne, trzęsienia ziemi.
5. Antropogeniczne czynniki wywołujące osuwiska – zabudowa terenu, wibracje, ograniczanie pokrywy leśnej, górnictwo podziemne i odkrywkowe.
6. Metody geologiczno-inżynierskich badań osuwisk – rozpoznanie wstępne, badanie wstępne, badania zasadnicze, badanie dodatkowe, badanie jednoetapowe.
7. Mapy geologiczno-inżynierskie.
8. Badania geofizyczne. Badania hydrogeologiczne. Badania techniczne.
9. Laboratoryjne i polowe metody określania geotechnicznych właściwości skał.
10. Geotechniczny monitoring osuwisk. Monitoring powierzchniowych i wgłębnych przemieszczeń gruntu; pomiary geodezyjne, badanie ekstensometryczne, badanie szczelin i spękań.
11. Badanie powierzchni poślizgu i przemieszczeń podziemnych. Badanie inklinometrem. Pobór próbek gruntu do badań geotechnicznych.
12. Monitoring ciśnienia i wypływu wody z systemów drenażowych.
13. Metody ochrony stateczności skarp – zmiana kształtu zbocza, drenaż zbocza, ochrona przed wietrzeniem i erozją, konsolidacja gruntów i skał, techniczna stabilizacja zbocza, ścianki szczelinowe, kotwienie zbocza, jet-grouting, palowanie, metody kombinowane, metody specjalne (np. pirotechniczne). Monitoring skarp.
14. Ściśliwość gruntów rodzimych i antropogenicznych. Problemy geodynamiczne wywołane ściskaniem gruntu.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 58 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 42 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Contact hours 1 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

zaliczenie na podstawie aktywnego udziału w dyskusji

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość tematyki z zakresu szeroko pojętej geologii inżynierskiej (moduł HGI lub GI)

Recommended literature and teaching resources:

Pisarczyk S. 2004, Grunty nasypowe. Właściwości geotechniczne i metody ich badania. Oficyna Wyd. Politechniki Warszawskiej
Borys M. 2006. Metody modernizacji obwałowań przeciwpowodziowych z zastosowaniem nowych technik i technologii., IMiUZ, Falenty.
Borys M., Mosiej K., Topolnicki M., 2006. Projektowanie i wykonawstwo pionowych przegród przeciwfiltracyjnych z zawiesin twardniejących w korpusach i podłożu wałów przeciwpowodziowych., IMiUZ, Falenty.
Borys M., 2007. Przepisy i wymogi oraz aktualny stan obwałowań przeciwpowodziowych w Polsce., Woda – Środowisko – Obszary Wiejskie, t.7, z.2a (20), IMiUZ, Falenty.
Borys M., 2008. Wytyczne wykonawstwa pionowych przegród przeciwfiltracyjnych z zawiesin twardniejących w korpusach i podłożu wałów przeciwpowodziowych., IMiUZ, Falenty
Grabowska-Olszewska B., 1998. Geologia stosowana. Właściwości gruntów nienasyconych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
Kledyński Z., Rafalski L., 2009. Zawiesiny twardniejące., PAN, KILiW, IPPT, Warszawa
Wiłun Z. 2005. Zarys geotechniki, WKiŁ.
Gąsiorowski S., 2011 Stabilizacja gruntów przy modernizacji szlaków kolejowych Budujemy z głową, 4/2011
Geoinżynieria – drogi, mosty, tunele. Czasopismo.
Akty prawne, Rozporządzenia, Normy, Specyfikacje techniczne

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Yilmaz I., Marschalko M., 2014 – The effect of different types of water on the swelling behaviour of expansive clays. Bulletin of Engineering Geology and the Environment, DOI: 10.1007/s10064-014-0598-4
Yilmaz I., Keskin I., Marschalko M., 2015 – Rock mass parameter based doline susceptibility mapping in gypsum terrain. Quarterly Journal of Engineering Geology and Hydrogeology, DOI: 10.1144/qjegh2014-087
Krejsa M., Janas P. Yilmaz I., Marschalko M., 2013 – The Use of the Direct Optimized Probabilistic Calculation Method in Design of Bolt Reinforcement for Underground and Mining Workings. The Scientific World Journal, DOI: 10.1155/2013/267593
Marschalko M., Juriš P., 2009, Task of engineering geology in land-use planning on the example of four selected geofactors. Acta Montanistica Slovaca, v. 14. no. 4, p. 275-283
Marschalko M., Třeslín L. 2009, Impact of underground mining to slope deformation genesis at Doubrava Ujala. Acta Montanistica Slovaca, v. 14, no. 3, p. 232-240
Marschalko M., Třeslín L., Fuka M., 2009 – Possible impact of current and former mining activities on a research locality in the Ostrava-Karvina District. Górnictwo i Geoinżynieria. v.33, z.1., p. 429-442.
Marschalko M., Penáz T., Duraj M., 2010 – Evaluation of terrain subsidance in relation to the engineering-geological zones in a territory of the Ostrava-Karvina District affected by mining.Górnictwo i Geoinżynieria, v.34, z.2., p.471-480.

Additional information:

Zaleca się obecność na wykładach