Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Hydrogeological drilling
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-2-104-HG-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Hydrogeology and Engineering Geology
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Macuda Jan (macuda@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż, prof. AGH Macuda Jan (macuda@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Ma świadomość odpowiedzialności za jakość prac technicznych związanych z wiertniczym udostępnieniem wód podziemnych i rozumie konieczność pogłębiania wiedzy w tym zakresie GG2A_K01, GG2A_K02 Project
Skills
M_U001 Potrafi wykonać podstawowe obliczenia optymalnych mechanicznych i hydraulicznych parametrów technologii wiercenia otworów hydrogeologicznych z prawym i odwrotnym obiegiem płuczki wiertniczej. GG2A_U01 Project
M_U002 Potrafi wykonać podstawowe obliczenia wytrzymałościowe konstrukcji otworów hydrogeologicznych normalno i wielkośrednicowych GG2A_U01 Project
M_U003 Zna zasady projektowania konstrukcji otworów hydrogeologicznych normalnośrednicowych i wielkośrednicowych i potrafi zaprojektować sposób udostępniania wód podziemnych metodą otworową GG2A_U01 Project
Knowledge
M_W001 Zna technikę i technologię wiercenia otworów hydrogeologicznych różnymi metodami. Zna technikę wykonywania wielkośrednicowych otworów hydrogeologicznych GG2A_W01 Test
M_W002 Zna zasady projektowania hydraulicznych parametrów technologii wiercenia otworów hydrogeologicznych z prawym i odwrotnym obiegiem płuczki GG2A_W01 Test
M_W003 Zna zasady projektowania mechanicznych parametrów technologii wiercenia otworów hydrogeologicznych GG2A_W01 Test
M_W004 Zna przyczyny procesu kolmatacji mechanicznej i chemicznej strefy przyfiltrowej ujęcia oraz sposoby przeciwdziałania skutkom procesu kolmatacji. GG2A_W01 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Ma świadomość odpowiedzialności za jakość prac technicznych związanych z wiertniczym udostępnieniem wód podziemnych i rozumie konieczność pogłębiania wiedzy w tym zakresie - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi wykonać podstawowe obliczenia optymalnych mechanicznych i hydraulicznych parametrów technologii wiercenia otworów hydrogeologicznych z prawym i odwrotnym obiegiem płuczki wiertniczej. - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi wykonać podstawowe obliczenia wytrzymałościowe konstrukcji otworów hydrogeologicznych normalno i wielkośrednicowych - - - + - - - - - - -
M_U003 Zna zasady projektowania konstrukcji otworów hydrogeologicznych normalnośrednicowych i wielkośrednicowych i potrafi zaprojektować sposób udostępniania wód podziemnych metodą otworową - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna technikę i technologię wiercenia otworów hydrogeologicznych różnymi metodami. Zna technikę wykonywania wielkośrednicowych otworów hydrogeologicznych + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna zasady projektowania hydraulicznych parametrów technologii wiercenia otworów hydrogeologicznych z prawym i odwrotnym obiegiem płuczki + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna zasady projektowania mechanicznych parametrów technologii wiercenia otworów hydrogeologicznych + - - - - - - - - - -
M_W004 Zna przyczyny procesu kolmatacji mechanicznej i chemicznej strefy przyfiltrowej ujęcia oraz sposoby przeciwdziałania skutkom procesu kolmatacji. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Technika i technologia wiercenia otworów hydrogeologicznych metodą udarową, obrotową z prawym i odwrotnym obiegiem płuczki oraz przy wykorzystaniu młotków wgłębnych. Płuczki do wierceń hydrogeologicznych. Wykonywanie wielkośrednicowych otworów hydrogeologicznych metodami niekonwencjonalnymi. Projektowanie konstrukcji otworów hydrogeologicznych. Filtry studzienne. Dobór obsypki żwirowej i technologia jej wykonania. Pompy głębinowe. Pompowanie oczyszczające. Odkażanie otworów hydrogeologicznych. Uzbrojenie techniczne otworu i wykonanie obudowy studni. Kolmatacja mechaniczna i chemiczna strefy przyfiltrowej ujęcia. Sposoby przeciwdziałania skutkom procesu kolmatacji.

Project classes:

Obliczanie technologii wiercenia udarowego. Obliczanie mechanicznych parametrów technologii wiercenia studni metodą obrotową. Obliczanie hydraulicznych parametrów technologii wiercenia studni z odwrotnym obiegiem płuczki wymuszonym pompą strumienicową i podnośnikiem powietrznych. Obliczanie parametrów konstrukcyjnych filtrów studziennych. Dobór obsypki żwirowej wg kryterium Terzaghiego i metody Research Chevron. Ocena sprawności studni metodą Jacoba i Rorabougha. Projekt udostępniania wód podziemnych metodą otworową

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 59 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 14 h
Participation in project classes 14 h
Completion of a project 20 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Examination or Final test 1 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia ocen z projektu i kolokwium zaliczeniowego z wykładów

Prerequisites and additional requirements:

- Wykłady – obecność na wykładach zgodnie z regulaminem studiów,
- Ćwiczenia – można opuścić jedne zajęcia bez konieczności ich odrabiania. W przypadkach nieobecności uzasadnionych losowo lub zdrowotnie, każdą nieobecność należy odrobić z inną grupą lub w wyznaczonym terminie przez prowadzącego.

Recommended literature and teaching resources:

1. Bisson R., A., Lehr J., H., Modern Groundwater Exploration, Wyd. Wiley-Interscience 2004,
2. Gonet A., Macuda J.: Wiertnictwo hydrogeologiczne. Wyd. AGH. Kraków 2004.
3. Gonet A., Macuda J., Zawisza L., Duda R., Porwisz J.: Instrukcja obsługi wierceń hydrogeologicznych, Wyd. AGH, Kraków 2011,
4. Kapuściński J. i in.: Zasady i metodyka dokumentowania zasobów wód termalnych i energii geotermalnej oraz sposoby odprowadzania wód zużytych. Wyd. MOŚZNiL. Warszawa 1997.
5. Dąbrowski S., Przybyłek J.: Metodyka próbnych pompowań w dokumentowaniu zasobów wód podziemnych, Wyd. Naukowe Bogucki. Poznań 2005,

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Gonet A., Macuda J.: Wiertnictwo hydrogeologiczne. Wyd. AGH. Kraków 2004.
Gonet A., Macuda J., Zawisza L., Duda R., Porwisz J.: Instrukcja obsługi wierceń hydrogeologicznych, Wyd. AGH, Kraków 2011,

Additional information:

None