Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Groundwater protection
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-2-105-HG-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Hydrogeology and Engineering Geology
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Duda Robert (duda@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Duda Robert (duda@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Rozumie skutki działalności techniczno-inżynierskiej w środowisku naturalnym oraz ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje w tym zakresie GG2A_K02 Project
Skills
M_U001 Potrafi określić naturalną podatność wód podziemnych na zanieczyszczenie metodą analityczną i typową metodą rangową, a także zanalizować potencjalne zagrożenia środowiska wodnego GG2A_U13 Project
M_U002 Potrafi wyznaczyć metodą graficzną teren ochrony pośredniej strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych. GG2A_U03, GG2A_U02, GG2A_U01 Project
Knowledge
M_W001 Ma szczegółową wiedzę w zakresie potencjalnych ognisk zanieczyszczeń i możliwości degradacji jakości wód podziemnych oraz powierzchniowych GG2A_W05 Test
M_W002 Ma wiedzę o zasadach, formach i instrumentach prawno-administracyjnych związanych z ochroną wód przed degradacją jakości; ma wiedzę o strategii ochrony wód w zlewni opracowywanej w ramach Planu gospodarowania wodą w zlewni GG2A_W05 Test
M_W003 Ma szczegółową wiedzę o naturalnej podatności na zanieczyszczenie antropogeniczne płytkich wód podziemnych będących w kontakcie z ekosystemami lądowymi; zna typową rangową metodę oceny naturalnej podatności wód podziemnych i analityczną metodę opartą o czas migracji zanieczyszczeń konserwatywnych przez profil strefy aeracji GG2A_W01, GG2A_W05 Test
M_W004 Ma szczegółową wiedzę w zakresie wyznaczania stref ochronnych ujęć wód podziemnych i obszarów ochronnych Głównych Zbiorników Wód Podziemnych oraz zasad i sposobów ochrony wód podziemnych w zasięgu stref ujęć i obszarów ochronnych GZWP GG2A_W05 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Rozumie skutki działalności techniczno-inżynierskiej w środowisku naturalnym oraz ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje w tym zakresie + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi określić naturalną podatność wód podziemnych na zanieczyszczenie metodą analityczną i typową metodą rangową, a także zanalizować potencjalne zagrożenia środowiska wodnego - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi wyznaczyć metodą graficzną teren ochrony pośredniej strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych. - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma szczegółową wiedzę w zakresie potencjalnych ognisk zanieczyszczeń i możliwości degradacji jakości wód podziemnych oraz powierzchniowych + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę o zasadach, formach i instrumentach prawno-administracyjnych związanych z ochroną wód przed degradacją jakości; ma wiedzę o strategii ochrony wód w zlewni opracowywanej w ramach Planu gospodarowania wodą w zlewni + - - - - - - - - - -
M_W003 Ma szczegółową wiedzę o naturalnej podatności na zanieczyszczenie antropogeniczne płytkich wód podziemnych będących w kontakcie z ekosystemami lądowymi; zna typową rangową metodę oceny naturalnej podatności wód podziemnych i analityczną metodę opartą o czas migracji zanieczyszczeń konserwatywnych przez profil strefy aeracji + - - - - - - - - - -
M_W004 Ma szczegółową wiedzę w zakresie wyznaczania stref ochronnych ujęć wód podziemnych i obszarów ochronnych Głównych Zbiorników Wód Podziemnych oraz zasad i sposobów ochrony wód podziemnych w zasięgu stref ujęć i obszarów ochronnych GZWP + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Aspekty prawne ochrony wód, Ramowa Dyrektywa wodna, Prawo wodne (1). Standardy jakości wód podziemnych i powierzchniowych; wody niezanieczyszczone a zanieczyszczone (1).
Potencjalne zagrożenia antropogeniczne i geogeniczne jakości wód podziemnych oraz powierzchniowych. Ogniska zanieczyszczeń wód – punktowe, pasmowe, rozproszone, wielkopowierzchniowe (1).
Podstawowe grupy substancji zanieczyszczających wody podziemne i powierzchniowe; wskaźniki zanieczyszczeń wód podziemnych i powierzchniowych (1).
Gospodarowanie wodą w celu ochrony jej jakości i ilości; wykorzystanie modelu DPSIR (1). Strategia ochrony wód w zlewni opracowywana w ramach Planu gospodarowania wodą w zlewni – podstawowy instrument gospodarki wodnej w aspekcie ochrony wód (1).
Naturalna podatność płytkich wód podziemnych będących w bezpośrednim kontakcie z ekosystemami lądowymi, na zanieczyszczenie antropogeniczne z powierzchni terenu. Rola czasu wymiany wody w profilu strefy aeracji (czasu migracji zanieczyszczeń konserwatywnych) w ochronie wód podziemnych. Metody oceny naturalnej podatności wód podziemnych – metody rangowe (DRASTIC), metoda oceny czasu wymiany wody w profilu strefy aeracji. Kartograficzne przedstawienie naturalnej podatności na zanieczyszczenie płytkich wód podziemnych (2).
Główne Zbiorniki Wód Podziemnych (GZWP); obszary ochrony GZWP jako podstawowy element ochrony wód podziemnych w skali regionalnej. Wyznaczanie obszaru ochronnego GZWP metodą analityczną w oparciu o naturalną podatność wód podziemnych. Kartograficzne przedstawienie obszarów ochronnych GZWP (2).
Strefy ochronne ujęć wód podziemnych (2).
Wpływ eksploatacji gazu łupkowego i zamkniętego na wielkość zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych.

Project classes:

Wykonanie oceny naturalnej podatności na zanieczyszczenie wód podziemnych dwoma metodami:
- typową metodą rangową (DRASTIC)
- metodą oceny przybliżonego czasu migracji zanieczyszczeń konserwatywnych przez profil strefy aeracji.
Wyznaczenie metodą graficzną terenu ochrony pośredniej strefy ochronnej typowego ujęcia wód podziemnych.
Przedstawienie prezentacji dotyczącej wybranego zagadnienia lub przykładu zagrożenia i ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 83 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 14 h
Participation in project classes 28 h
Preparation for classes 10 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Examination or Final test 1 h
Completion of a project 20 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest równa ocenie zaliczenia ćwiczeń.
Ocena zaliczenia ćwiczeń = średnia z oceny kolokwium zaliczeniowego z treści wykładów i ćwiczeń oraz ocen prac/projektów przewidzianych programem

Prerequisites and additional requirements:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych

Recommended literature and teaching resources:

- Chełmicki W., 2002 – Woda. Zasoby, degradacja, ochrona. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa
- Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE (RDW) z 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej: www.kzgw.gov.pl/pl/Ramowa-Dyrektywa-Wodna-Plany-gospodarowania-wodami.html
- Duda R., Witczak S., Żurek A., 2011 – Mapa wrażliwości wód podziemnych Polski na zanieczyszczenie, 1:500 000. Metodyka i objaśnienia tekstowe. Ministerstwo Środowiska, Wyd. AGH, Kraków
- Duda R., Winid B., Zdechlik R., Stępień M., 2013 – Metodyka wyboru optymalnej metody wyznaczania zasięgu stref ochronnych ujęć zwykłych wód podziemnych, z uwzględnieniem warunków hydrogeologicznych obszaru RZGW w Krakowie. Wyd. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Kraków, 154 p. ISBN 978-83-88927-29-4
- Foster S., Hirata R., Gomes D., D’Elia M., Paris M., 2002 – Groundwater Quality Protection: A guide for water utilities, municipal authorities and environment agencies. GWMATE, The World Bank, Washington, D.C., 103 p., www.worldbank.org
- Morris BL, Lawrence ARL, Chilton PJC, Adams B, Calow RC and Klinck BA., 2003 – Groundwater and its Susceptibility to Degradation: A Global Assessment of the Problem and Options for Management. Early Warning and Assessment Report Series, RS. 03-3. United Nations Environment Programme, Nairobi, Kenya., 126 p., www.unep.org
- Jankowski A. (red.), 1998 – Hydrogeologia obszarów zurbanizowanych i uprzemysłowionych. Prace naukowe Uniwersytetu Śląskiego, nr. 1718, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice
- Kodeks dobrej praktyki rolniczej, 2004, Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Min. Środowiska, Wyd. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, Warszawa. http://www.kzgw.gov.pl/files/file/Materialy_i_Informacje/Dyrektywy_Unijne/ Azotowa/kodeks_dobrej_praktyki_rolniczej.pdf
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150, z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019)
- Rozporządzenia branżowe wydane w związku z powyższymi Ustawami
- Współczesne problemy hydrogeologii, 1995–2013, seria z publikacjami materiałów cyklicznej konferencji
- Kleczkowski A.S. (red.), 1994 – Metodyczne podstawy ochrony wód podziemnych. Projekt badawczy KBN nr. 9.0615.91.01., Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Duda R., Zdechlik R., Paszkiewicz M., 2005 – Ocena antropogenicznych oddziaływań na stan jakości wód podziemnych i ich skutków w kontekście RDW – przykład zlewni Raby. [w:] Współczesne problemy hydrogeologii Tom XII [red.] A. Sadurski, A. Krawiec, p.181-188, Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, ISBN 83-231-1859-0
2. Witczak S., Duda R., Żurek A., 2007 – The Polish concept of groundwater vulnerability mapping [w:] Groundwater Vulnerability Assessment and Mapping [eds.] A.J. Witkowski, A. Kowalczyk & J. Vrba, International Association of Hydrogeologists Selected Papers on Hydrogeology Series, 11:45-59, Taylor & Francis, ISBN 13: 978-0-415-44561-0
3. Duda R., Witczak S., Żurek A., 2011 – Mapa wrażliwości wód podziemnych Polski na zanieczyszczenie 1:500 000. Metodyka i objaśnienia tekstowe. Ministerstwo Środowiska, Wyd. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Kraków, 138 p., ISBN 978-83-88927-24-9
4. Duda R., Winid B., Zdechlik R., Stępień M., 2013 – Metodyka wyboru optymalnej metody wyznaczania zasięgu stref ochronnych ujęć zwykłych wód podziemnych, z uwzględnieniem warunków hydrogeologicznych obszaru RZGW w Krakowie. Wyd. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Kraków, 154 p. ISBN 978-83-88927-29-4
5. Duda R., 2014 – The influence of drainage wells barrier on reducing the amount of major contaminants migrating from a very large mine tailings disposal site. Archives of Environmental Protection, 40(4):87–99.
6. Duda R., 2014 – Assessment of disposable groundwater resources for hydraulic fracturing of gas shales in the Lublin Basin (eastern Poland). Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management, 30(4):79–96.
7. Duda R., Paszkiewicz M., Stach-Kalarus M., Szczepańska J., Szczepański A., Witczak S., Zdechlik R., 2006 – Wody podziemne i ich współdziałanie z wodami powierzchniowymi. [w:] Identyfikacja i ocena oddziaływań antropogenicznych na zasoby wodne zlewni Raby wraz z oszacowaniem ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych [red.] E. Nachlik, Wyd. Politechniki Krakowskiej, Ser. Inżynieria Środowiska, Monografia nr 340, p.108-166

Additional information:

Ogólne zasady obecności na zajęciach i ich zaliczenia określa Regulamin studiów AGH.
Wyrównanie zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach – nieobecność na zajęciach wymaga od studenta samodzielnego opanowania materiału realizowanego na tych zajęciach.
Zasada zaliczenia przedmiotu:
a) zaliczenie ćwiczeń: podstawowym terminem uzyskania zaliczenia z ćwiczeń są ostatnie zajęcia w danym semestrze,
b) pozytywnie zaliczone wszystkie prace i projekty wykonywane w ramach przedmiotu,
c) kolokwium zaliczeniowe – termin podstawowy; a w przypadku uzyskania oceny negatywnej dwa terminy poprawkowe; oceny pozytywnej nie poprawia się.
d) z uwagi na konieczność udokumentowania osiągniętych efektów kształcenia kolokwium jest w formie pisemnej.
e) uzyskanie pozytywnej oceny zaliczenia ćwiczeń wymaga uzyskania pozytywnych ocen z kolokwium zaliczeniowego i wszystkich prac/projektów przewidzianych programem.