Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Environmental risk assessment at contaminated areas
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-2-106-HG-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Hydrogeology and Engineering Geology
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
English
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. Thornton Steve (s.f.thornton@sheffield.ac.uk)
Academic teachers:
dr inż. Kret Ewa (ekret@agh.edu.pl)
prof. Thornton Steve (s.f.thornton@sheffield.ac.uk)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Rozumie możliwe konsekwencje decyzji środowiskowych podejmowanych na podstawie oceny procesów przepływu i transportu w strefie aeracji. GG2A_K02 Test,
Report,
Examination
Skills
M_U001 Potrafi metodą uproszczoną oszacować prędkość przesączania wody przez strefę aeracji. Umie dobrać odpowiednie wzory empiryczne. GG2A_U01, GG2A_U10 Report
M_U002 Potrafi interpretować wyniki terenowych pomiarów znacznikowych w strefie aeracji wykorzystując dostępne programy komputerowe. GG2A_U18, GG2A_U09 Report
M_U003 Rozumie co wpływa na niepewność oszacowań czasu przesączania i transportu przez strefę aeracji. GG2A_U15, GG2A_U13 Test,
Report,
Examination
M_U004 Rozumie retencyjną rolę strefy aeracji w stosunku do zbiorników wodonośnych, której miarą jest czas przesączania przez tą strefę. GG2A_U18, GG2A_U10 Test,
Examination
Knowledge
M_W001 Ma pogłębioną wiedzę na temat form wody w strefie aeracji, procesu infiltracji, rozkładu ciśnień i zasad przepływu pionowego w strefie nienasyconej. Rozumie zależności pomiędzy wilgotnością a współczynnikiem filtracji. GG2A_W01, GG2A_W02 Test,
Examination
M_W002 Rozumie przyczyny niestacjonarności przepływu w strefie aeracji i zmienności w czasie wielkości parametrów hydrogeologicznych. Rozumie różnice pomiędzy procesami przepływu wody a transportem zanieczyszczeń. GG2A_W05, GG2A_W02 Test,
Examination
M_W003 Zna techniki i metody badawcze stosowane do oceny przepływu i transportu w strefie aeracji. GG2A_W03, GG2A_W10 Test,
Report,
Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Rozumie możliwe konsekwencje decyzji środowiskowych podejmowanych na podstawie oceny procesów przepływu i transportu w strefie aeracji. + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi metodą uproszczoną oszacować prędkość przesączania wody przez strefę aeracji. Umie dobrać odpowiednie wzory empiryczne. - - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi interpretować wyniki terenowych pomiarów znacznikowych w strefie aeracji wykorzystując dostępne programy komputerowe. - - - - - - - - - - -
M_U003 Rozumie co wpływa na niepewność oszacowań czasu przesączania i transportu przez strefę aeracji. + - - - - - - - - - -
M_U004 Rozumie retencyjną rolę strefy aeracji w stosunku do zbiorników wodonośnych, której miarą jest czas przesączania przez tą strefę. + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma pogłębioną wiedzę na temat form wody w strefie aeracji, procesu infiltracji, rozkładu ciśnień i zasad przepływu pionowego w strefie nienasyconej. Rozumie zależności pomiędzy wilgotnością a współczynnikiem filtracji. + - - - - - - - - - -
M_W002 Rozumie przyczyny niestacjonarności przepływu w strefie aeracji i zmienności w czasie wielkości parametrów hydrogeologicznych. Rozumie różnice pomiędzy procesami przepływu wody a transportem zanieczyszczeń. + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna techniki i metody badawcze stosowane do oceny przepływu i transportu w strefie aeracji. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Principles of soil and groundwater remediation. Remediation methods, technologies and strategies. Isolation vs. clean-up technologies. Technologies for free phase (LNAPL) recovery from groundwater table. Contaminants’ immobilisation in soil and groundwater. Treatment technologies in situ and ex-situ (on site or off-site). Physical-chemical and biological remediation technologies. Passive vs. active technologies. Intensive vs. extensive technologies. Sustainable remediation of contaminated soil and groundwater. Remediation technologies based on natural attenuation. Combination of remediation methods – treatment trains. Examples of application

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 77 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 30 h
Realization of independently performed tasks 30 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 15 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

aa

Prerequisites and additional requirements:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych

Recommended literature and teaching resources:

Recommended literature and teaching resources not specified

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Brak