Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Construction of groundwater intakes
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-2-107-HG-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Hydrogeology and Engineering Geology
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Zdechlik Robert (zdechlik@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Haładus Andrzej (aha@agh.edu.pl)
dr inż. Zdechlik Robert (zdechlik@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Rozumie wpływ działalności techniczno-inżynierskiej na środowisko naturalne i ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane w tym zakresie decyzje GG2A_K02 Project
Skills
M_U001 Wykorzystując metody analityczne potrafi obliczać dopływy do studni i urządzeń drenażowych GG2A_U18, GG2A_U08 Project
M_U002 Potrafi określić dopuszczalne dopływy wód podziemnych do studni GG2A_U16 Project
M_U003 Dla prostych warunków hydrogeologicznych potrafi zaprojektować głębinowe ujęcie wód podziemnych GG2A_U15, GG2A_U08, GG2A_U07 Project
M_U004 Potrafi współdziałać i pracować w zespole GG2A_U02 Project
Knowledge
M_W001 Ma podstawową wiedzę o rodzajach ujęć wód podziemnych GG2A_W01, GG2A_W02 Examination
M_W002 Zna przepisy prawne związane z projektowaniem i wykonawstwem ujęć wód podziemnych GG2A_W04 Examination
M_W003 Zna metody wykonywania studni głębinowych GG2A_W07, GG2A_W11 Project,
Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Rozumie wpływ działalności techniczno-inżynierskiej na środowisko naturalne i ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane w tym zakresie decyzje - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Wykorzystując metody analityczne potrafi obliczać dopływy do studni i urządzeń drenażowych - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi określić dopuszczalne dopływy wód podziemnych do studni - - - + - - - - - - -
M_U003 Dla prostych warunków hydrogeologicznych potrafi zaprojektować głębinowe ujęcie wód podziemnych + - - + - - - - - - -
M_U004 Potrafi współdziałać i pracować w zespole + - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma podstawową wiedzę o rodzajach ujęć wód podziemnych + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna przepisy prawne związane z projektowaniem i wykonawstwem ujęć wód podziemnych + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna metody wykonywania studni głębinowych + - - + - - - - - - -
Module content
Lectures:

Obowiązujące przepisy prawne i normy związane z projektowaniem, wykonywaniem i eksploatacją ujęć wód podziemnych. Dokumentowanie zasobów wód podziemnych. Rodzaje ujęć wód podziemnych. Dopływy do studni i urządzeń drenażowych. Zasady projektowania ujęć wód podziemnych. Projektowanie ujęć wierconych i kopanych. Zarurowanie otworów. Zasady doboru filtrów i obsypki. Charakterystyka poziomych i promienistych ujęć wód podziemnych. Charakterystyka ujęć infiltracyjnych i ujęć źródeł. Ujęcia wód powierzchniowych. Infrastruktura ujęć wód podziemnych. Budowa i eksploatacja stacji uzdatniania wód. Metody wyznaczania stref ochronnych ujęć wód podziemnych.

Project classes:

Obliczanie zasobów wód podziemnych. Obliczanie zapotrzebowania na wodę. Obliczanie dopływów do studni i urządzeń drenażowych. Budowa ujęć wierconych i kopanych. Metody i narzędzia wykorzystywane podczas wykonywania studni głębinowych. Obliczanie dopływów dopuszczalnych do studni. Obliczanie zarurowania i zafiltrowania otworów. Budowa ujęć drenażowych i promienistych. Budowa i eksploatacja ujęć infiltracyjnych i ujęć ze źródeł. Kryteria i zasady doboru pomp dla eksploatacji wód podziemnych. Określanie stref ochronnych ujęć wód podziemnych. Realizacja kompleksowego projektu ujęcia wód podziemnych.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 104 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 14 h
Participation in project classes 28 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Preparation for classes 15 h
Completion of a project 25 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią z ocen z projektu i z egzaminu

Prerequisites and additional requirements:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych

Recommended literature and teaching resources:

Gonet A., Macuda J., 1995, 2004 – Wiertnictwo hydrogeologiczne. Wyd. AGH, Kraków
Gonet A., Macuda J., Zawisza L., Duda R., Porwisz J., 2011 – Instrukcja obsługi wierceń hydrogeologicznych. Wyd. AGH, Kraków
Szczepański A. (red.), 2004 – Metodyka określania zasobów eksploatacyjnych ujęć zwykłych wód podziemnych. Ministerstwo Środowiska, Warszawa.
Kulma R., 1995 – Podstawy obliczeń filtracji wód podziemnych. Wyd. AGH, Kraków
Pazdro Z., Kozerski B. (1990) Hydrogeologia ogólna. Wyd. Geol. Warszawa.
Macioszczyk A. (red.), 2006 – Podstawy hydrogeologii stosowanej. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
Turek St. (red.), 1971 – Poradnik hydrogeologa. Wyd. Geologiczne, Warszawa
Duda R., Winid B., Zdechlik R., Stępień M., 2013 – Metodyka wyboru optymalnej metody
wyznaczania zasięgu stref ochronnych ujęć zwykłych wód podziemnych z uwzględnieniem
warunków hydrogeologicznych obszaru RZGW w Krakowie. AGH WGGiOŚ, Kraków.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Haładus A., Kulma R., 2012 – Dynamika wód podziemnych. Przykłady obliczeń. Część I. Przepływy filtracyjne jednowymiarowe. Wyd. AGH, Kraków
Haładus A., Kulma R., 2014 – Dynamika wód podziemnych. Przykłady obliczeń. Część 2. Dopływy do ujęć wodnych. Wyd. AGH, Kraków

Additional information:

Terminy zaliczenia: jeden podstawowy i dwa poprawkowe