Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Groundwater monitoring
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-2-110-HG-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Hydrogeology and Engineering Geology
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab, prof. AGH Kmiecik Ewa (ek@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab, prof. AGH Kmiecik Ewa (ek@agh.edu.pl)
dr Wątor Katarzyna (wator@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 potrafi ocenić przydatność metod analitycznych do badania składu chemicznego wód oraz wybrać właściwą metodę GG2A_U15 Project
M_U002 Potrafi opracować dokumentację dotyczącą wyników realizacji zadania projektowego dotyczącego badania składu chemicznego wód podziemnych i przygotować opracowanie zawierające omówienie wyników tego zadania. GG2A_U03 Project
Knowledge
M_W001 ma pogłębioną wiedzę z zakresu podstawowych metod analitycznych stosowanych w badaniu składu chemicznego wód podziemnych GG2A_W05 Test
M_W002 ma wiedzę w zakresie zasad i metod planowania badań składu chemicznego wód podziemnych w zależności od planowanego celu i zakresu badań GG2A_W04 Project
M_W003 ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania jakością w laboratorium wykonującym badania składu chemicznego wód podziemnych GG2A_W09 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 potrafi ocenić przydatność metod analitycznych do badania składu chemicznego wód oraz wybrać właściwą metodę - - + - - - + - - - -
M_U002 Potrafi opracować dokumentację dotyczącą wyników realizacji zadania projektowego dotyczącego badania składu chemicznego wód podziemnych i przygotować opracowanie zawierające omówienie wyników tego zadania. - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 ma pogłębioną wiedzę z zakresu podstawowych metod analitycznych stosowanych w badaniu składu chemicznego wód podziemnych + - + - - - - - - - -
M_W002 ma wiedzę w zakresie zasad i metod planowania badań składu chemicznego wód podziemnych w zależności od planowanego celu i zakresu badań - - + - - - - - - - -
M_W003 ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania jakością w laboratorium wykonującym badania składu chemicznego wód podziemnych + - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Monitoring wód podziemnych – wprowadzenie, terminologia, baza danych. Monitoring wód podziemnych w świetle przepisów prawnych polskich i UE. Klasyfikacja jakości wód podziemnych, zasady organizacji i funkcjonowania monitoringu, ocena stanu wód podziemnych, prezentacja danych i sprawozdanie. Systemy i struktura monitoringu wód podziemnych w Polsce.
Monitoring w sieciach krajowych, regionalnych i lokalnych. Kryterium doboru punktów monitoringowych, struktura punktów, opróbowanie, zakres badań wskaźników fizykochemicznych, klasyfikacja jakości, ocena zmienności w układzie przestrzennym i czasowym. Opróbowanie sieci monitoringowej, terenowe i laboratoryjne badania składu chemicznego wód podziemnych. Kontrola jakości danych w zakresie makro i mikroskładników w monitoringu wód podziemnych.

Laboratory classes:

Pobór próbek wód podziemnych (normalnych i kontrolnych), opracowanie protokołu poboru, analiza metodami klasycznymi i instrumentalnymi w akredytowanym Laboratorium Hydrogeochemicznym KHGI, ocena jakości analiz chemicznych wód na podstawie błędu wg bilansu jonowego.

Monitoring lokalny wód podziemnych wokół składowiska odpadów. Pobór próbek, pomiar parametrów nietrwałych i opracowanie danych (10).

Practical classes:

Wprowadzenie do monitoringu wód podziemnych, terminologia, bazy danych (hydrogeologicznych i bibliograficznych). Przepisy prawne UE i PL dotyczące oceny stanu wód podziemnych. Zakres analiz chemicznych (monitoring diagnostyczny, operacyjny, badawczy). Laboratoryjny i terenowy program kontroli jakości/zapewnienia jakości QA/QC. Rodzaje próbek kontrolnych. Parametry metod analitycznych: granica wykrywalności, oznaczalności, precyzja, poprawność, stabilność, niepewność. Ocena stabilności składu chemicznego wód podziemnych, trendy zmian jakości wód w układzie czasowym. Ocena stanu chemicznego wód podziemnych w układzie punktowym i obszarowym metodą deterministyczną i probabilistyczną.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 82 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 14 h
Participation in practical classes 14 h
Completion of a project 20 h
Preparation for classes 10 h
Examination or Final test 2 h
Realization of independently performed tasks 8 h
Participation in laboratory classes 14 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia ocen z projektów i kolokwium zaliczeniowego. Podstawowym terminem uzyskania zaliczenia z przedmiotu jest koniec zajęć. Wszystkie projekty i kolokwium (w terminie podstawowym lub poprawkowym) muszą być zaliczone na ocenę pozytywną.

Prerequisites and additional requirements:

Wpis na semestr I

Recommended literature and teaching resources:

Aktualne przepisy prawne (polskie i UE) dotyczące stanu chemicznego wód podziemnych i powierzchniowych (isap.sejm.gov.pl)
Polskie i unijne przepisy prawne dotyczące oceny stanu wód podziemnych
Artykuły i publikacje ze stron: www.psh.gov.pl, www.gios.gov.pl w zakresie monitoringu wód podziemnych i powierzchniowych
Szczepańska J., Kmiecik E., 1998: Statystyczna kontrola jakości danych w monitoringu wód podziemnych. Wyd. AGH, Kraków
Szczepańska J., Kmiecik E., 2005: Ocena stanu chemicznego wód podziemnych z wykorzystaniem badań monitoringowych. Wyd. AGH, Kraków
Kmiecik E. – Metodyczne aspekty oceny stanu chemicznego wód podziemnych. Wyd. AGH, Kraków, 2011
Witczak S., Kania J., Kmiecik E., 2013: Katalog wybranych fizycznych i chemicznych wskaźników zanieczyszczeń wód podziemnych i metod ich oznaczania. GIOŚ, Warszawa

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Szczepańska J., Kmiecik E., 1998: Statystyczna kontrola jakości danych w monitoringu wód podziemnych. Wyd. AGH, Kraków
Szczepańska J., Kmiecik E., 2005: Ocena stanu chemicznego wód podziemnych z wykorzystaniem badań monitoringowych. Wyd. AGH, Kraków
Kmiecik E. – Metodyczne aspekty oceny stanu chemicznego wód podziemnych. Wyd. AGH, Kraków, 2011
Witczak S., Kania J., Kmiecik E., 2013: Katalog wybranych fizycznych i chemicznych wskaźników zanieczyszczeń wód podziemnych i metod ich oznaczania. GIOŚ, Warszawa
Wątor K., Kmiecik E., 2015: Analiza trendów zmian składu chemicznego wód leczniczych z ujęcia B-13 w Busku-Zdroju z wykorzystaniem programu GWSDAT. Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2015 t. 63 nr 10/2, s. 1125–1130. — Bibliogr. s. 1130, Abstr.. — WPH 2015 : XVII Sympozjum Współczesne Problemy Hydrogeologii : Ustka, 20–23.10.2015 r.

Additional information:

Brak