Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Graduation practice
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-2-111-HG-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Hydrogeology and Engineering Geology
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Duda Robert (duda@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Moduł zapewnia studentowi udział w badaniach naukowych zespołu lub prowadzenie samodzielnych badań naukowych związanych z wybranym przez siebie tematem pracy magisterskiej

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student podczas realizacji praktyk potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy i kreatywny. GG2A_K01, GG2A_K02 Work done within the framework of a practical placement
Skills
M_U001 Student potrafi przeprowadzić samodzielnie niektóre z takich prac i elementów badań naukowych, jak: - badania terenowe związane z poborem próbek, kartowaniem hydrogeologicznym i geologiczno-inżynierskim lub pomiarami terenowymi wybranych właściwości fizyko-chemicznych wody czy gruntów, - badania laboratoryjne pobranych próbek, - modelowanie numeryczne, - modelowanie w środowisku GIS GG2A_U15, GG2A_U07, GG2A_U02 Work done within the framework of a practical placement,
Report on completion of a practical placement
M_U002 Student potrafi odpowiednio przygotować materiały i dane źródłowe lub próbki uzyskane podczas badań terenowych do dalszych prac badawczych, np. badań laboratoryjnych, modelowania numerycznego, modelowania w środowisku GIS GG2A_U03, GG2A_U15, GG2A_U13, GG2A_U09, GG2A_U14 Report on completion of a practical placement,
Work done within the framework of a practical placement
M_U003 Student umie zastosować narzędzia i metody badań naukowych z zakresu dyscypliny naukowej Górnictwo i Geologia; a szczególnie z zakresu Hydrogeologii oraz Geologii inżynierskiej, właściwe dla wybranego tematu pracy naukowej, jaką jest praca magisterska GG2A_U01, GG2A_U07, GG2A_U09, GG2A_U02, GG2A_U14 Report on completion of a practical placement,
Work done within the framework of a practical placement
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student podczas realizacji praktyk potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy i kreatywny. - - - - - - + - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi przeprowadzić samodzielnie niektóre z takich prac i elementów badań naukowych, jak: - badania terenowe związane z poborem próbek, kartowaniem hydrogeologicznym i geologiczno-inżynierskim lub pomiarami terenowymi wybranych właściwości fizyko-chemicznych wody czy gruntów, - badania laboratoryjne pobranych próbek, - modelowanie numeryczne, - modelowanie w środowisku GIS - - - - - - + - - - -
M_U002 Student potrafi odpowiednio przygotować materiały i dane źródłowe lub próbki uzyskane podczas badań terenowych do dalszych prac badawczych, np. badań laboratoryjnych, modelowania numerycznego, modelowania w środowisku GIS - - - - - - + - - - -
M_U003 Student umie zastosować narzędzia i metody badań naukowych z zakresu dyscypliny naukowej Górnictwo i Geologia; a szczególnie z zakresu Hydrogeologii oraz Geologii inżynierskiej, właściwe dla wybranego tematu pracy naukowej, jaką jest praca magisterska - - - - - - + - - - -
Module content
Practical classes:

Podczas praktyki dyplomowej dyplomant samodzielnie zbiera dane, pobiera próbki i inne źródłowe materiały badawcze niezbędne do realizacji tematu pracy magisterskiej.
Praktyka dyplomowa może mieć formę badań laboratoryjnych, w tym także w jednostkach organizacyjnych AGH, badań terenowych w obszarze wybranego poligonu badawczego, pobytów studialnych w krajowych i zagranicznych zakładach przemysłowych, instytucjach i urzędach administracji państwowej i samorządowej.
Nadzór naukowy nad praktyką sprawuje promotor pracy magisterskiej, z którym przed
rozpoczęciem praktyki dyplomant konsultuje ramowy program praktyki. Podczas praktyki, dane i inne materiały badawcze dyplomant uzyskuje metodami naukowymi, które poznał w trakcie studiów oraz potrafi odpowiednio wybrać i je zastosować, zgodnie ze specyfiką tematu pracy.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Completion of practical placements 60 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocenę końcową wystawia promotor pracy magisterskiej na podstawie przedłożonego przez dyplomanta sprawozdania z przebiegu praktyki dyplomowej

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Recommended literature and teaching resources not specified

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None