Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Applied hydrogeology and geotechnics - fieldwork
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-2-113-HG-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Hydrogeology and Engineering Geology
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Duda Robert (duda@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Duda Robert (duda@agh.edu.pl)
dr inż. Kaczmarczyk Robert (rkaczmar@op.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Rozumie skutki działalności techniczno-inżynierskiej w środowisku naturalnym oraz ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje w tym zakresie. GG2A_K02 Report on completion of a practical placement
M_K002 Rozumie istotę i zasady pracy w grupie; potrafi ją współorganizować i pracować w niej. Aktywnie i kreatywnie organizuje i przeprowadza prace terenowe. GG2A_K01 Potwierdzenie realizacji programu praktyki
Skills
M_U001 Potrafi zaprojektować i zorganizować prace geologiczno-inżynierskie i geotechniczne oraz przygotować projekt takich badań GG2A_U12, GG2A_K01, GG2A_U09 Report on completion of a practical placement
M_U002 Stosuje zaawansowane techniki i narzędzia badawcze w zakresie geotechniki i potrafi zastosować je w praktyce inżynierskiej. Potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi służących do rozwiązywania zadań inżynierskich z zakresu geotechniki, a także wybrać oraz zastosować właściwą metodę i narzędzia GG2A_U12, GG2A_K01, GG2A_U09 Report
M_U003 Potrafi wykonać powierzchniowe zdjęcie hydrogeologiczne wraz z inwentaryzacją potencjalnych ognisk zanieczyszczeń i obiektów stanowiących zagrożenie dla środowiska wodnego GG2A_U12, GG2A_K01, GG2A_U09 Report
M_U004 Potrafi wykonać interpretację pomiarów hydrogeologicznych i opracować mapę hydroizohips GG2A_U12, GG2A_K01, GG2A_U09 Report
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę o trendach rozwojowych oraz najistotniejszych nowych osiągnięciach w zakresie wiedzy, techniki, technologii oraz metodyki rozwiązywania zagadnień związanych z geotechniką GG2A_W10, GG2A_W04, GG2A_W08 Report on completion of a practical placement
M_W002 Ma wiedzę w zakresie zasad i metod planowania badań geotechnicznych z wykorzystaniem odpowiednich technik i narzędzi badawczych GG2A_W05, GG2A_W04, GG2A_W11 Report on completion of a practical placement
M_W003 Posiada wiedzę w zakresie praktycznych zagadnień dopływu wód podziemnych do kopalń podziemnych i odkrywkowych, podstawowych sposobów odwadniania kopalń i urządzeń stosowanych w tym celu. GG2A_W05, GG2A_W07, GG2A_W08, GG2A_W11 Report on completion of a practical placement
M_W004 Posiada wiedzę z zakresu praktycznych zagadnień wpływu górnictwa odkrywkowego na środowisko (szczególnie na środowisko wodne) i sposobów ograniczania negatywnego oddziaływania. GG2A_W05, GG2A_W08, GG2A_W11 Report on completion of a practical placement
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Rozumie skutki działalności techniczno-inżynierskiej w środowisku naturalnym oraz ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje w tym zakresie. - - - - - - - + - - -
M_K002 Rozumie istotę i zasady pracy w grupie; potrafi ją współorganizować i pracować w niej. Aktywnie i kreatywnie organizuje i przeprowadza prace terenowe. - - - - - - - + - - -
Skills
M_U001 Potrafi zaprojektować i zorganizować prace geologiczno-inżynierskie i geotechniczne oraz przygotować projekt takich badań - - - - - - - + - - -
M_U002 Stosuje zaawansowane techniki i narzędzia badawcze w zakresie geotechniki i potrafi zastosować je w praktyce inżynierskiej. Potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi służących do rozwiązywania zadań inżynierskich z zakresu geotechniki, a także wybrać oraz zastosować właściwą metodę i narzędzia - - - - - - - + - - -
M_U003 Potrafi wykonać powierzchniowe zdjęcie hydrogeologiczne wraz z inwentaryzacją potencjalnych ognisk zanieczyszczeń i obiektów stanowiących zagrożenie dla środowiska wodnego - - - - - - - + - - -
M_U004 Potrafi wykonać interpretację pomiarów hydrogeologicznych i opracować mapę hydroizohips - - - - - - - + - - -
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę o trendach rozwojowych oraz najistotniejszych nowych osiągnięciach w zakresie wiedzy, techniki, technologii oraz metodyki rozwiązywania zagadnień związanych z geotechniką - - - - - - - + - - -
M_W002 Ma wiedzę w zakresie zasad i metod planowania badań geotechnicznych z wykorzystaniem odpowiednich technik i narzędzi badawczych - - - - - - - + - - -
M_W003 Posiada wiedzę w zakresie praktycznych zagadnień dopływu wód podziemnych do kopalń podziemnych i odkrywkowych, podstawowych sposobów odwadniania kopalń i urządzeń stosowanych w tym celu. - - - - - - - + - - -
M_W004 Posiada wiedzę z zakresu praktycznych zagadnień wpływu górnictwa odkrywkowego na środowisko (szczególnie na środowisko wodne) i sposobów ograniczania negatywnego oddziaływania. - - - - - - - + - - -
Module content
Fieldwork classes:

1. Praktyczne zapoznanie się zagadnieniami dopływu wód podziemnych do kopalni podziemnej, sposoby odwadniania kopalń i stosowane urządzenia (komora pomp), geotechniczne problemy związane z naciskiem górotworu na wyrobiska podziemne, sposoby przeciwdziałania ciśnieniu górotworu, sposoby obudowy wyrobisk podziemnych, obudowy wodoszczelne. Miejsce: Kopalnia Węgla Kamiennego „Guido” (Zabrze )
2. Praktyczne zapoznanie się zagadnieniami dopływu wód podziemnych do kopalni odkrywkowej, sposoby odwadniania kopalni odkrywkowej i stosowane urządzenia – studnie odwadniające, sposoby przeciwdziałania oddziaływaniu górnictwa odkrywkowego na środowisko. Miejsce: Kopalnia Węgla Brunatnego „Bełchatów”
3.Wykonanie powierzchniowego zdjęcia hydrogeologicznego i sozologicznego potencjalnych i rzeczywistych ognisk zanieczyszczeń wód podziemnych.
4. Praktyczne aspekty zabezpieczeń przeciwosuwiskowych skarp i zboczy.
5. Geotechniczne sposoby wzmacniania podłoża gruntowego.
6. Budowle geotechniczne w ochronie środowiska.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in fieldworks 40 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 20 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = ocena średnia z 2 sprawozdań (z części hydrogeologicznej i części geotechnicznej)

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu hydrogeologii, hydrogeologii górniczej i geotechniki.
Warunek konieczny zaliczenia – udział w zajęciach terenowych.

Recommended literature and teaching resources:

Macioszczyk A., Dobrzyński D. (2002) Hydrogeochemia strefy aktywnej wymiany wód podziemnych. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa
Pazdro Z., Kozerski B. (1990) Hydrogeologia ogólna. Wyd. Geol. Warszawa.
Witczak S., Adamczyk A. (1995) Katalog wybranych fizycznych i chemicznych wskaźników zanieczyszczeń wód podziemnych i metod ich oznaczania. Biblioteka Monitoringu Środowiska Wyd. PIOŚ Warszawa.
Haładus A., Kulma R. (2012) Dynamika wód podziemnych. Wyd. AGH Kraków
Fetter C. W. (2000) Applied Hydrogeology (4th Edition). Prentice Hall.
Wiłun Z. Zarys Geotechniki.
Polska norma PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie
Eurokod 7, Projektowanie geotechniczne PN – EN 1997-1:2008
Pisarczyk S. Mechanika Gruntów. Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2005
Pisarczyk S. Geoinżynieria. Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2005
Puła O. Projektowanie fundamentów bezpośrednich wg. Eurokodu 7. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne. Wrocław 2011

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Duda R., 2014 – Methods of determining rock mass freezing depth for shaft sinking in difficult hydrogeological and geotechnical conditions. Archives of Mining Sciences, 59(2):517–528
2. Duda R., 2014 – The influence of drainage wells barrier on reducing the amount of major contaminants migrating from a very large mine tailings disposal site. Archives of Environmental Protection, 40(4):87–99.

Additional information:

Ogólne zasady obecności na zajęciach i ich zaliczenia określa Regulamin studiów AGH.
Warunek konieczny zaliczenia – udział w zajęciach terenowych.
Z uwagi na terenowy charakter zajęć niezbędne jest zachowanie szczególnej rozwagi, ostrożności i zasad BHP w terenie.
Zasada zaliczenia przedmiotu:
a) podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze w planie studiów,
b) pozytywnie zaliczone sprawozdania wykonywane w ramach przedmiotu terminowo przekazane prowadzącemu zajęcia.