Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Mechanics of soils and rocks
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-2-203-HG-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Hydrogeology and Engineering Geology
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Woźniak Henryk (hwozniak@geolog.geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Woźniak Henryk (hwozniak@geolog.geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Rozumie istotę i zasady pracy w grupie; potrafi ja współorganizować i pracować w niej GG2A_K01 Report,
Execution of laboratory classes
M_K002 Rozumie skutki działalności inżynierskiej na środowisko naturalne oraz ma świadomość odpowiedzialności za skutki działań i decyzji w tym zakresie GG2A_K02 Examination,
Test
Skills
M_U001 Umie przeprowadzić analizę prostych stanów naprężenia i odkształcenia GG2A_U15, GG2A_U01, GG2A_U10 Report
M_U002 Posiada umiejętność geomechanicznej oceny jakości masywu skalnego GG2A_U03, GG2A_U04, GG2A_U01 Examination,
Test,
Report
M_U003 Potrafi obliczyć stan naprężenia w podłożu w różnych warunkach gruntowo-wodnych GG2A_U03, GG2A_U01 Report,
Execution of laboratory classes
Knowledge
M_W001 Posiada podstawową wiedzę z zakresu stanów naprężenia i odkształcenia oraz zależności pomiędzy ich składowymi w odniesieniu do ośrodka sprężystego GG2A_W01 Examination
M_W002 Ma wiedzę z zakresu mechanicznych właściwości gruntów oraz wytrzymałościowych i deformacyjnych właściwości skał i masywów skalnych GG2A_W11, GG2A_W10 Examination,
Test,
Execution of laboratory classes
M_W003 Ma podstawową wiedzę z zakresu rozkładu naprężeń w podłożu gruntowym i masywach skalnych GG2A_W05, GG2A_W11, GG2A_W10, GG2A_W02 Examination,
Test,
Execution of laboratory classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Rozumie istotę i zasady pracy w grupie; potrafi ja współorganizować i pracować w niej - - - - - - - - - - -
M_K002 Rozumie skutki działalności inżynierskiej na środowisko naturalne oraz ma świadomość odpowiedzialności za skutki działań i decyzji w tym zakresie + + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Umie przeprowadzić analizę prostych stanów naprężenia i odkształcenia + + - - - - - - - - -
M_U002 Posiada umiejętność geomechanicznej oceny jakości masywu skalnego + + - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi obliczyć stan naprężenia w podłożu w różnych warunkach gruntowo-wodnych + + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada podstawową wiedzę z zakresu stanów naprężenia i odkształcenia oraz zależności pomiędzy ich składowymi w odniesieniu do ośrodka sprężystego + + - - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę z zakresu mechanicznych właściwości gruntów oraz wytrzymałościowych i deformacyjnych właściwości skał i masywów skalnych + + - - - - - - - - -
M_W003 Ma podstawową wiedzę z zakresu rozkładu naprężeń w podłożu gruntowym i masywach skalnych + + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Stan naprężenia
2. Stan odkształcenia
3. Zależności pomiędzy składowymi stanu naprężenia i odkształcenia w ośrodku sprężystym
4. Statyczne i dynamiczne oddziaływanie wody gruntowej na stan naprężenia
5. Mechaniczne właściwości gruntów i skał
6. Rozkład naprężeń od obciążeń zewnętrznych w masywach gruntowo-skalnych

Auditorium classes:

1. Analiza prostych i złożonych stanów naprężenia i odkształcenia
2. Obliczanie naprężeń całkowitych i efektywnych w różnych warunkach gruntowo-wodnych.
3. Deformacje hydrauliczne w gruntach.
4. Metody wyznaczania parametrów wytrzymałościowych i deformacyjnych w gruntach
5. Właściwości wytrzymałościowe i deformacyjne skał
6. Ocena jakości masywów skalnych

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 117 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 28 h
Participation in laboratory classes 28 h
Contact hours 5 h
Preparation for classes 20 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 10 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Examination or Final test 4 h
Contact hours 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena ze sprawozdań (35%), oceny z kolokwiów z ćwiczeń (35%), ocena z egzaminu z wykładu (30%)

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość tematyki z zakresu szeroko pojętej geologii inżynierskiej

Recommended literature and teaching resources:

Pisarczyk S. 2004, Grunty nasypowe. Właściwości geotechniczne i metody ich badania. Oficyna Wyd. Politechniki Warszawskiej
Borys M. 2006. Metody modernizacji obwałowań przeciwpowodziowych z zastosowaniem nowych technik i technologii., IMiUZ, Falenty.
Borys M., Mosiej K., Topolnicki M., 2006. Projektowanie i wykonawstwo pionowych przegród przeciwfiltracyjnych z zawiesin twardniejących w korpusach i podłożu wałów przeciwpowodziowych., IMiUZ, Falenty.
Borys M., 2007. Przepisy i wymogi oraz aktualny stan obwałowań przeciwpowodziowych w Polsce., Woda – Środowisko – Obszary Wiejskie, t.7, z.2a (20), IMiUZ, Falenty.
Borys M., 2008. Wytyczne wykonawstwa pionowych przegród przeciwfiltracyjnych z zawiesin twardniejących w korpusach i podłożu wałów przeciwpowodziowych., IMiUZ, Falenty
Grabowska-Olszewska B., 1998. Geologia stosowana. Właściwości gruntów nienasyconych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
Kledyński Z., Rafalski L., 2009. Zawiesiny twardniejące., PAN, KILiW, IPPT, Warszawa
Wiłun Z. 2005. Zarys geotechniki, WKiŁ.
Gąsiorowski S., 2011 Stabilizacja gruntów przy modernizacji szlaków kolejowych Budujemy z głową, 4/2011
Geoinżynieria – drogi, mosty, tunele. Czasopismo.
Akty prawne, Rozporządzenia, Normy, Specyfikacje techniczne

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Woźniak H., Wójcik A. (1998): Całkowite osiadanie warstwy spoistego gruntu zwałowego z uwzględnieniem odbudowy zwierciadła wody gruntowej. XXI ZSMG, Kraków-Zakopane, 467-477.

Woźniak H. (2001): Zastosowanie konsolidometru hydraulicznego Rowe’a do badania odkształceń objętościowych gruntów nasypowych w wyniku zawodnienia. Kwartalnik AGH, Geologia, tom 27, z. 2-4, 513 – 525.

Woźniak H. (2004): Interpretacja procesu konsolidacji w oparciu o pomiary ciśnienia porowego. XXVII ZSMG, Kraków-Zakopane, 251-259.

Additional information:

Program przewiduje przeprowadzenie trzech testów

1. Test 1.:Stan naprężenia. Stan odkształcenia. Zależności pomiędzy składowymi stanu naprężenia i odkształcenia

2. Test 2.: Statyczne i dynamiczne oddziaływanie wody na stan naprężenia w gruncie

3. Test 3.: Geomechaniczna ocena jakości masywu skalnego