Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Modelowanie migracji zanieczyszczeń w wodach podziemnych
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-2-206-HG-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Hydrogeology and Engineering Geology
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Czop Mariusz (mariucz@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Czop Mariusz (mariucz@agh.edu.pl)
dr inż. Żurek Anna (zurek@agh.edu.pl)
dr inż. Kret Ewa (ekret@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę ciągłego pogłębiania wiedzy z zakresu hydrogeologii oraz nauk pokrewnych oraz uaktualniania wiadomości z literatury naukowej, czasopism fachowych (krajowych i zagranicznych). GG2A_K01, GG2A_K03 Activity during classes,
Examination,
Oral answer
M_K002 Ma świadomość odpowiedzialności za rzetelność i wiarygodność wykonanych opracowań oraz rozumie możliwe konsekwencje decyzji podejmowanych na ich podstawie. GG2A_K01, GG2A_K02, GG2A_K03 Activity during classes,
Test,
Oral answer
Skills
M_U001 Potrafi samodzielnie pozyskać dane geologiczne i hydrogeologiczne konieczne dla wykonania modelu numerycznego migracji zanieczyszczeń. Potrafi zaprojektować badania geologiczne konieczne dla uzyskania danych do tworzenia modelu numerycznego. GG2A_U03, GG2A_U05, GG2A_U01, GG2A_U07, GG2A_U04, GG2A_U06, GG2A_U02 Examination,
Test,
Report
M_U002 Potrafi samodzielnie stworzyć numeryczny model migracji zanieczyszczeń, w tym dla złożonych warunków hydrogeologicznych. Ma umiejetności w zakresie tworzenia modeli prognostycznych migracji zanieczyszczeń i remediacji środowiska wodnego. Potrafi dokonać weryfikacji modeli numerycznych. GG2A_U18, GG2A_U07, GG2A_U16, GG2A_U15, GG2A_U11, GG2A_U08, GG2A_U13, GG2A_U19, GG2A_U17, GG2A_U14 Examination,
Test,
Report,
Execution of laboratory classes
Knowledge
M_W001 Ma szczegółową i ugruntowana wiedzę w zakresie skomplikowanych uwarunkowań związnych z migracją zanieczyszczeń w wodach podziemnych. Ma wiedzę z zakresu matematyki, chemii i fizyki umożliwiającą zrozumienie złożonych procesów fizykochemicznych związanych z migracją zanieczyszczeń oraz rozumie zasady ich matematycznego opisu. GG2A_W04, GG2A_W02, GG2A_W05, GG2A_W01 Activity during classes,
Examination,
Test,
Report,
Execution of laboratory classes
M_W002 Ma wiedzę umożliwiającą zrozumienie i stosowanie metod anlitycznych i numerycznych w rozwiązywaniu zagadnień z zakresu migracji zanieczyszczeń w wodach podziemnych. Zna możliwości i ograniczenia oprogramowania specjalistycznego umożliwiającego tworzenie numerycznych modeli migracji zanieczyszczeń. GG2A_W03, GG2A_W02, GG2A_W08, GG2A_W01 Activity during classes,
Examination,
Test,
Oral answer,
Report,
Execution of laboratory classes
M_W003 Ma wiedzę w zakresie nowoczesnych metod ochrony i remediacji środowiska wodnego oraz ograniczania niekorzystnego wpływu działalności człowieka na środowisko wodne, w tym w szczególności przeciwdziałania niekorzystnym skutkom działalności górniczej. GG2A_W09, GG2A_W08, GG2A_W11, GG2A_W10 Activity during classes,
Examination,
Test,
Oral answer,
Report
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę ciągłego pogłębiania wiedzy z zakresu hydrogeologii oraz nauk pokrewnych oraz uaktualniania wiadomości z literatury naukowej, czasopism fachowych (krajowych i zagranicznych). + - + - - - - - - - -
M_K002 Ma świadomość odpowiedzialności za rzetelność i wiarygodność wykonanych opracowań oraz rozumie możliwe konsekwencje decyzji podejmowanych na ich podstawie. + - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi samodzielnie pozyskać dane geologiczne i hydrogeologiczne konieczne dla wykonania modelu numerycznego migracji zanieczyszczeń. Potrafi zaprojektować badania geologiczne konieczne dla uzyskania danych do tworzenia modelu numerycznego. - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi samodzielnie stworzyć numeryczny model migracji zanieczyszczeń, w tym dla złożonych warunków hydrogeologicznych. Ma umiejetności w zakresie tworzenia modeli prognostycznych migracji zanieczyszczeń i remediacji środowiska wodnego. Potrafi dokonać weryfikacji modeli numerycznych. - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma szczegółową i ugruntowana wiedzę w zakresie skomplikowanych uwarunkowań związnych z migracją zanieczyszczeń w wodach podziemnych. Ma wiedzę z zakresu matematyki, chemii i fizyki umożliwiającą zrozumienie złożonych procesów fizykochemicznych związanych z migracją zanieczyszczeń oraz rozumie zasady ich matematycznego opisu. + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę umożliwiającą zrozumienie i stosowanie metod anlitycznych i numerycznych w rozwiązywaniu zagadnień z zakresu migracji zanieczyszczeń w wodach podziemnych. Zna możliwości i ograniczenia oprogramowania specjalistycznego umożliwiającego tworzenie numerycznych modeli migracji zanieczyszczeń. + - - - - - - - - - -
M_W003 Ma wiedzę w zakresie nowoczesnych metod ochrony i remediacji środowiska wodnego oraz ograniczania niekorzystnego wpływu działalności człowieka na środowisko wodne, w tym w szczególności przeciwdziałania niekorzystnym skutkom działalności górniczej. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1) Charakterystyka zanieczyszczeń wód podziemnych. Parametry fizykochemiczne substancji.
2) Główne typy ognisk zanieczyszczeń wód podziemnych. Matematyczny opis funkcjonowania ognisk zanieczyszczeń.
4) Matematyczny opis procesu transportu zanieczyszczeń w wodach podziemnych.
5) Fizykochemiczne uwarunkowania migracji zanieczyszczeń. Adwekcja, dyspersja, dyfuzja i sorpcja. Reakcje chemiczne.
6) Uwarunkowania związne z oddziaływaniem wód podziemnych z powierzchniowymi.
7) Metody analityczne w modelowaniu migracji zanieczyszczeń.
8) Metody numeryczne w modelowaniu migracji zanieczyszczeń.
9) Zastosowanie oprogramowania specjalistycznego w modelowaniu migracji zanieczyszczeń.
10) Model konceptualny rejonu badań modelowych. Synteza danych geologicznych i hydrogeologicznych.
11) Główne etapy tworzenia numerycznego modelu migracji zanieczyszczeń. Parametry hydrogeologiczne. Warunki brzegowe i początkowe.
12) Kalibracja numerycznego modelu migracji zanieczyszczeń. Parametry dopasowania modelu numerycznego do warunków rzeczywistych.
13) Modele prognostyczne i zasady oceny ich wiarygodności. 14) Modelowanie systemów remediacji wód podziemnych.
15) Zaawansowane zagadnienia migracji zanieczyszczeń. Przepływy wielofazowe. Przepływy wód o różnej gęstości.

Laboratory classes:

1) Przykłady zastosowań metod analitycznych w modelowaniu migracji zanieczyszczeń.
2) Konstrukcja numerycznego modelu migracji zanieczyszczeń z ogniska zanieczyszczeń, w złożonych warunkach hydrogeologicznych.
3) Konstrukcja numerycznego modelu funcjonowania systemu remediacji wód podziemnych.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 135 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Examination or Final test 3 h
Realization of independently performed tasks 25 h
Participation in lectures 36 h
Participation in laboratory classes 36 h
Preparation for classes 10 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 25 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia ważona z oceny z egzaminu (60%) oraz średniej arytmetycznej z ocen z kolokwium zaliczeniowego oraz ocen za sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych (40%)

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Fetter C.W., 2000 – Applied Hydrogeology. 4th edition. Prentice Hall.
Fetter C.W., 2008 – Contaminant Hydrogeology. 2nd edition. Waveland Press.
Schwartz F.W., Zhang H., 2003 – Fundamentals of Groundwater. John Wiley.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None