Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Mineral water, curative and thermal
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-2-209-HG-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Hydrogeology and Engineering Geology
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Kania Jarosław (jkania@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Rajchel Lucyna (rajchel@geolog.geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu w sposób zrozumiały informacji w zakresie wód mineralnych i leczniczych oraz wód termalnych GG2A_K03 Presentation,
Participation in a discussion
Skills
M_U001 Potrafi dokonać charakterystyki wód leczniczych dla wybranych uzdrowisk Polski oraz dokonać charakterystyki wybranych naturalnych wód mineralnych GG2A_U01 Presentation
M_U002 Student potrafi zebrać i przeanalizować przykłady z zakresu technologii pozyskania i możliwości wykorzystania wód mineralnych, leczniczych oraz termalnych. GG2A_U01 Presentation
M_U004 Potrafi opracować koncepcję eksploatacji wody mineralnej lub przeznaczonej do celów leczniczych oraz jej wykorzystania do celów leczniczych. GG2A_U04 Presentation
Knowledge
M_W001 Zna ogólną charakterystykę wód mineralnych, leczniczych i termalnych GG2A_W01, GG2A_W05 Test
M_W002 Ma wiedzę o genezie wód leczniczych i wód o właściwościach leczniczych GG2A_W01, GG2A_W05 Test
M_W003 Student ma wiedzę o związku pomiędzy budową geologiczną a występowaniem wód mineralnych i leczniczych. Ma wiedzę o uwarunkowaniach geologicznych pozyskania energii geotermalnej z pomocą ujęć wód termalnych GG2A_W01, GG2A_W05 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu w sposób zrozumiały informacji w zakresie wód mineralnych i leczniczych oraz wód termalnych - - - - - - + - - - -
Skills
M_U001 Potrafi dokonać charakterystyki wód leczniczych dla wybranych uzdrowisk Polski oraz dokonać charakterystyki wybranych naturalnych wód mineralnych - - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi zebrać i przeanalizować przykłady z zakresu technologii pozyskania i możliwości wykorzystania wód mineralnych, leczniczych oraz termalnych. - - - - - - - - - - -
M_U004 Potrafi opracować koncepcję eksploatacji wody mineralnej lub przeznaczonej do celów leczniczych oraz jej wykorzystania do celów leczniczych. - - - - - - + - - - -
Knowledge
M_W001 Zna ogólną charakterystykę wód mineralnych, leczniczych i termalnych + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę o genezie wód leczniczych i wód o właściwościach leczniczych + - - - - - - - - - -
M_W003 Student ma wiedzę o związku pomiędzy budową geologiczną a występowaniem wód mineralnych i leczniczych. Ma wiedzę o uwarunkowaniach geologicznych pozyskania energii geotermalnej z pomocą ujęć wód termalnych + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Wody mineralne, lecznicze i termalne – definicje, klasyfikacje, uwarunkowania formalne. Przegląd regionalny wód zmineralizowanych oraz uznanych za lecznicze. Geneza wód leczniczych i wód o właściwościach leczniczych.
Wykorzystanie wód mineralnych, leczniczych i termalnych w balneoterapii, rekreacji i profilaktyce oraz przemyśle rozlewniczym. Uzdrowiska polskie i ich wody.
Rozlewnictwo wód mineralnych. Obowiązujące akty prawne.

Practical classes:

Zajecia terenowe w rejonie doliny Popradu. Wody mineralne typu szczaw i wody kwasowęglowe w miejscowościach: Krynica, Muszyna, Jastrzebik, Złockie, Wierchomla, Łomnica, Piwniczna i Rytro. Budowa geologiczna, warunki hydrogeologiczne. Źródła i odwierty udostępniające wody mineralne i lecznicze. Metody eksploatacji. Unikatowe wody typu Zuber. Wykorzystanie wód typu szczaw w balneoterapii (kąpiele lecznicze, suche kąpiele gazowe i krenoterapia), oraz do produkcji CO2. Historia i teraźniejszość uzdrowiska, oraz zagrożenia geogeniczne i antropogeniczne wód termalnych, mineralnych i leczniczych.
Rozlewnictwo naturalnych wód mineralnych i wód źródlanych-zwiedzanie najnowocześniejszej rozlewni wód mineralnych „Muszynianka” w Muszynie.
Mofeta w Złockiem-pomnik przyrody nieożywionej im. Prof. H. Świdzińskiego.
Zapoznanie się i wykonanie badań aparaturą do mierzenia parametrów fizyko-chemicznch w terenie z wykorzystaniem konduktometru, pehametru oraz karatu-zajęcia praktyczne w Łomnicy.
Wody siarczkowe w dolinie Roztoki Rycerskiej.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in project classes 7 h
Participation in practical classes 8 h
Preparation for classes 10 h
Realization of independently performed tasks 6 h
Examination or Final test 2 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 12 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena z kolokwium (75%), ocena ze sprawozdania i dyskusji (25%)

Prerequisites and additional requirements:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych

Recommended literature and teaching resources:

1.Dowgiałło J., Karski A., Potocki I. (1969) Geologia surowców balneologicznych WG. Warszawa.
2.Franczukowski Z. (red.) (2008): Zdrowie i wypoczynek. Wielka Księga Polskich Uzdrowisk, Kąpielisk Nadmorskich i miejscowości o walorach klimatyczno-zdrojowych. Wyd. Mirex, Bydgoszcz.
3.Macioszczyk A. (1987) Hydrogeochemia. WG Warszawa.
4.Paczyński B., Płochniewski Z. (1996) Wody mineralne i lecznicze Polski.PIG Warszawa.
5.Paczyński B., Sadurski A. (2007) Hydrogeologia regionalna Polski. Wody mineralne, lecznicze i termalne termalne oraz kopalniane. PIG Warszawa.
6.Pazdro Z., Kozerski B. (1990) Hydrogeologia ogólna. WG.Warszawa
7.Ponikowska I. (2002) Kompendium balneologii. Wyd. A. Marszałek Toruń.
8.Ponikowska I., Ferson D. (2009) Nowoczesna medycyna uzdrowiskowa.
9.Rajchel L. (2000) Wody siarczkowe Karpat polskich. Geologia Wyd. AGH.
10.Rajchel L.(2012) Szczawy i wody kwasowęglowe Karpat polskich. Wyd. AGH.
11. Paczyński B., Sadurski A. (red.), 2007 – Hydrogeologia regionalna Polski, tom II: Wody mineralne, lecznicze i termalne oraz kopalniane. Wyd. PIG, Warszawa

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

L. Rajchel , 2012 – Szczawy i wody kwasowęglowe Karpat polskich, Wydawnictwa AGH, (KU 0469). Kraków
M. Duliński, L. Rajchel, M. Czop, J. Motyka, J. Rajchel, 2013 – Badania izotopowe wód mineralnych rejonu Iwonicz–Rymanów. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego nr 456. Hydrogeologia z. XIV/1: Współczesne problemy hydrogeologii, s. 127–132.
J. Rajchel, L.Rajchel, J. Cisek, 2013 – Mofeta z Tylicza w płaszczowinie magurskiej Karpat zewnętrznych. Przegląd Geologiczny, t. 61, nr 9, s. 541–546.
N. Dinh Chau, M.Duliński, L. Rajchel, J. Nowak, 2013 – Naturalna promieniotwórczość wybranych wód butelkowanych w Polsce. Przegląd Geologiczny, t. 61, nr 2, s. 140–144.
L. Rajchel, 2013 – Składniki swoiste szczaw i wód kwasowęglowych Karpat polskich. Acta Balneologica, t. 55 nr 3, s. 216.
L. Rajchel, 2013 – Występowanie, chemizm oraz geneza szczaw i wód kwasowęglowych Karpat polskich. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego nr 456, Hydrogeologia z. XIV/2: Współczesne problemy hydrogeologii, s. 501–505.
M. Czop, N.Chau Dihn, L. Rajchel, J. Rajchel, J. Motyka, 2013 – Występowanie izotopów uranu i radu w karpackich wodach chlorkowych. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego nr 456. Hydrogeologia z. XIV/1: Współczesne problemy hydrogeologii, s. 89–95.

Additional information:

Brak