Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Diploma seminar
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-2-302-HG-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Hydrogeology and Engineering Geology
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Duda Robert (duda@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Duda Robert (duda@agh.edu.pl)
Module summary

Nabycie umiejętności omówienia własnej pracy magisterskiej, przygotowania i przedstawienia prezentacji dot. pracy oraz dyskusji dot. omawianych zagadnień naukowych, metod badań, rozwiązań i wniosków

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 opracowując pracę magisterską myśli i działa kreatywnie oraz właściwie określa priorytety służące realizacji nakreślonego zadania GG2A_K01 Presentation,
Participation in a discussion
Skills
M_U001 potrafi pozyskiwać niezbędne do pracy magisterskiej informacje i dane z różnych źródeł, właściwie je integrować oraz wyciągać uzasadnione wnioski GG2A_U01 Presentation,
Participation in a discussion
M_U002 ma umiejętność samokształcenia i rozumie potrzebę dalszego dokształcania GG2A_U02 Presentation,
Participation in a discussion
M_U003 Ma umiejętność opracowania prezentacji o wykowywanej pracy magisterskiej oraz jej publicznego przestawienia GG2A_U04 Presentation
M_U004 potrafi wykonując pracę magisterską dostrzegać złożoność i interdyscyplinarność zagadnień z nią związanych, a także wzajemne związki realizowanego tematu badawczego ze środowiskiem naturalnym; ma świadomość ważności pozatechnicznych aspektów realizowanej pracy badawczej oraz właściwie postrzega związane z tym dylematy i odpowiedzialność za podjęte decyzje na etapie wykonywania pracy, jak i przyjmowania wniosków GG2A_U13 Presentation,
Participation in a discussion
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 opracowując pracę magisterską myśli i działa kreatywnie oraz właściwie określa priorytety służące realizacji nakreślonego zadania - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 potrafi pozyskiwać niezbędne do pracy magisterskiej informacje i dane z różnych źródeł, właściwie je integrować oraz wyciągać uzasadnione wnioski - - - - - + - - - - -
M_U002 ma umiejętność samokształcenia i rozumie potrzebę dalszego dokształcania - - - - - + - - - - -
M_U003 Ma umiejętność opracowania prezentacji o wykowywanej pracy magisterskiej oraz jej publicznego przestawienia - - - - - + - - - - -
M_U004 potrafi wykonując pracę magisterską dostrzegać złożoność i interdyscyplinarność zagadnień z nią związanych, a także wzajemne związki realizowanego tematu badawczego ze środowiskiem naturalnym; ma świadomość ważności pozatechnicznych aspektów realizowanej pracy badawczej oraz właściwie postrzega związane z tym dylematy i odpowiedzialność za podjęte decyzje na etapie wykonywania pracy, jak i przyjmowania wniosków - - - - - + - - - - -
Module content
Seminar classes:

W ramach zajęć studenci zapoznają się z obowiązującymi na wydziale wytycznymi dotyczącymi przygotowania dyplomowej pracy magisterskiej. Przygotowują krótką pisemną pracę/esej związaną ze swoją pracą magisterską, prezentację oraz ją publicznie przestawiają. Dyskutują na temat proponowanych przez prelegenta tez, metod i innych rozwiązań badawczych zastosowanych w celu rozwiązania omawianego problemu badawczego.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 53 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in seminar classes 28 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 20 h
Realization of independently performed tasks 5 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

ocena pracy pisemnej/eseju (60%) + ocena prezentacji i dyskusji (40%)

Prerequisites and additional requirements:

Brak

Recommended literature and teaching resources:

Okulewicz M., Ziółkowska M., Bogdanowicz. P., Kochanowska M., Krawczyk Z. (red) – Poradnik pisania pracy dyplomowej. Wydawca: Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej, Warszawa: http://bcpw.bg.pw.edu.pl/Content/1524/PoradnikPisaniaPracyDyplomowej.pdf
Zabielski R., 2008 – Przewodnik pisania prac magisterskich i dysertacji doktorskich dla studentów SGGW. Wydział Medycyny Weterynaryjnej, SGGW, Warszawa: http://agrobiol.sggw.waw.pl/agrobiol/media/Przewodnik%20pisania%20prac%20mgr%20i%20dr%20w%20SGGW.pdf
Opoka E., 2003 – Uwagi o pisaniu i redagowaniu prac dyplomowych na studiach technicznych. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice
Bielcowie E., J., 2007 – Podręcznik pisania prac albo technika pisania po polsku. Wyd. EJB i Arkadiusz Wingert, Kraków
Weiner J., 2009 – Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa
PN-ISO 690:2002 – Dokumentacja – Przypisy bibliograficzne – Zawartość, forma i struktura. PKN, Warszawa
PN-ISO 690:2002 – Informacja i dokumentacja — Przypisy bibliograficzne — Dokumenty elektroniczne i ich części. PKN, Warszawa

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Ogólne zasady obecności na zajęciach i ich zaliczenia określa Regulamin studiów AGH.
Wyrównanie zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach – nieobecność na zajęciach wymaga od studenta samodzielnego opanowania materiału realizowanego na tych zajęciach.
Zasada i termin zaliczenia przedmiotu:
- podstawowym terminem uzyskania zaliczenia seminarium są ostatnie zajęcia w danym semestrze,
- podstawą zaliczenia są pozytywne oceny z pracy/eseju i przedstawienia prezentacji