Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Modeling of hydrogeochemical processes
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-2-306-HG-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Hydrogeology and Engineering Geology
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Kania Jarosław (jkania@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Kania Jarosław (jkania@agh.edu.pl)
prof. dr hab. Rapantova Nada (rapantova@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Ma świadomość konieczności dalszego samokształcenia GG2A_K01 Activity during classes
Skills
M_U001 Potrafi modelować wybrane typowe reakcje fizykochemiczne zachodzące w środowisku wodnym GG2A_U09 Report,
Activity during classes
M_U002 Potrafi modelować zmiany składu chemicznego wody w czasie przepływu w warstwie wodonośnej GG2A_U09 Report,
Activity during classes
Knowledge
M_W001 Ma podstawową wiedzę o zasadach tworzenia hydrogeochemicznych modeli konceptualnych GG2A_W11 Test
M_W002 Ma podstawową wiedzę o możliwości wykorzystania modelowania hydrogeochemicznego do rozwiązywania zagadnień związanych z kształtowaniem się składu chemicznego wód podziemnych GG2A_W11, GG2A_W03 Test
M_W003 Zna możliwości i ograniczenia typowych programów komputerowych wykorzystywanych do modelowania hydrogeochemicznego GG2A_W03 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Ma świadomość konieczności dalszego samokształcenia + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi modelować wybrane typowe reakcje fizykochemiczne zachodzące w środowisku wodnym - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi modelować zmiany składu chemicznego wody w czasie przepływu w warstwie wodonośnej - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma podstawową wiedzę o zasadach tworzenia hydrogeochemicznych modeli konceptualnych + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma podstawową wiedzę o możliwości wykorzystania modelowania hydrogeochemicznego do rozwiązywania zagadnień związanych z kształtowaniem się składu chemicznego wód podziemnych + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna możliwości i ograniczenia typowych programów komputerowych wykorzystywanych do modelowania hydrogeochemicznego + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Opis procesów hydrogeochemicznych zachodzących w układzie wieloskładnikowym
woda–faza stała–faza gazowa przy użyciu modelowania hydrogeochemicznego.
Rodzaje modeli hydrogeochemicznych. Zasady tworzenia hydrogeochemicznych
modeli konceptualnych. Możliwości i ograniczenia typowych programów
komputerowych wykorzystywanych do modelowania hydrogeochemicznego. Przykłady
modelowania oddziaływania woda-skała.
Hydrogeochemiczne przeobrażenia środowiska wodnego związane z górniczą eksploatacją kopalin i surowców energetycznych, zmiany wywołane zaprzestaniem odwadniania kopalń – kwaśne i zanieczyszczone wody kopalniane. Możliwości, instrumenty i metody przeciwdziałania zagrożeniom tego typu.
Hydrodynamiczne przeobrażenia warunków hydrogeologicznych i hydrologicznych związane z górniczą eksploatacją kopalin i surowców energetycznych; zmiany wywołane zaprzestaniem odwadniania kopalń. Możliwości, instrumenty i metody przeciwdziałania zagrożeniom tego typu.

Laboratory classes:

Modelowanie wybranych typowych reakcji fizykochemicznych zachodzących w
środowisku wodnym. Modelowanie zmian składu chemicznego wody w czasie
przepływu w warstwie wodonośnej. Źródła niepewności w modelowaniu
hydrogeochemicznym.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 88 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 42 h
Participation in laboratory classes 14 h
Realization of independently performed tasks 8 h
Preparation for classes 8 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 14 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena z kolokwium z wykładów (50%), ocena ze sprawozdań z ćwiczeń (30%), ocena z aktywności na
ćwiczeniach (20%)

Prerequisites and additional requirements:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych

Recommended literature and teaching resources:

Parkhurst D.L., Appelo C.A.J., 2013, Description of input and examples for PHREEQC version 3—A
computer program for speciation, batch-reaction, one-dimensional transport, and inverse geochemical
calculations. U.S. Geological Survey Techniques and Methods, book 6, chap. A43.
Appelo C.A.J., Postma D., 2005, Geochemistry, groundwater and pollution . A.A. Balkema, Rotterdam.
Zhu Ch., Anderson G., 2002, Environmental applications of geochemical modeling. Cambridge
University Press.
Macioszczyk A., Dobrzyński D., 2007 – Hydrogeochemia strefy aktywnej wymiany wód podziemnych.
Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Harat A., Rapantova N., Grmela A., Adamczyk Z., 2015, Impact of mining activities in the Upper Silesian coal basin on surface water and possibilities of its reduction. Journal of Ecological Engineering 16(3): 61–69. DOI: 10.12911/22998993/2806.
Rapantova N., Licbinska M, Babka O., Grmela A., Pospisil P., 2012, Impact of uranium mines closure and abandonment on groundwater quality. Environmental Science and Pollution Research 20(11), DOI: 10.1007/s11356-012-1340-z.
Rapantova N., Grmela A., Michalek B., Unucka J., Vojtek D., 2010 – NonTraditional Utilization of Uranium Deposits After Underground Mining Completion.
Witczak S., Kania J., Kmiecik E., 2013, Katalog wybranych fizycznych i chemicznych wskaźników
zanieczyszczeń wód podziemnych i metod ich oznaczania. Biblioteka Monitoringu Środowiska. Inspekcja
Ochrony Środowiska, Warszawa. 717 s.
Kępińska B., Kania J., 2011, Wytrącanie substancji mineralnych w systemach i instalacjach
geotermalnych. W: Atlas zasobów wód i energii geotermalnej Karpat Zachodnich (red. W. Górecki).
Ministerstwo Środowiska; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Katedra
Surowców Energetycznych, 713-718.
Kania J., 2003, Geochemical interpretation of thermal fluids from low-temperature wells in
Stykkishólmur, W-Iceland, and Pyrzyce, NW-Poland. W: Geothermal Training in Iceland 2003. Reports of
the United Nations University Geothermal Training Programme (ed. L. S. Georgsson): 305-336,
Reykjavik.

Additional information:

Student ma prawo do trzykrotnego przystąpienia do kolokwium zaliczeniowego z wykładów, w tym
jeden raz w terminie podstawowym i dwa razy w terminie poprawkowym.
Podstawowym terminem uzyskania zaliczenia z ćwiczeń laboratoryjnych jest koniec zajęć w danym semestrze. Studentowi przysługują dwa terminy poprawkowe zaliczenia zajęć.