Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Geologia złóż surowców skalnych
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-2-101-KA-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Rock Construction Materials
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. Rembiś Marek (rembis@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. Rembiś Marek (rembis@agh.edu.pl)
dr inż. Stańczak Grażyna (gstanczak@geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K010 Student ma świadomość i rozumie ekonomiczne, społeczne i ekologiczne skutki działalności inżyniera w zakresie rozpoznania i eksploatacji złóż surowców skalnych GG2A_K02 Examination,
Test
Skills
M_U001 Student umie przygotować materiały źródłowe dla badań złóż i potrafi dokonać waloryzacji złóż GG2A_U03, GG2A_U01 Examination,
Test
M_U006 Student umie rozpoznać zmienność skał magmowych w obrębie złóż i ocenić ich jakość oraz potrafi dokonać stosownego wyboru złoża warunkującego odpowiednią jakość surowca GG2A_U13, GG2A_U09 Examination,
Test
M_U007 Student umie ocenić i wskazać optymalny sposób wykorzystania skał osadowych oraz potrafi dokonać stosownego wyboru złoża tych skał warunkującego odpowiednią jakość surowca GG2A_U13, GG2A_U09 Examination,
Test
M_U008 Student umie opiniować jakość skał ilastych i potrafi wskazać miejsce ich występowania GG2A_U13, GG2A_U09 Examination,
Test
M_U009 Student umie rozpoznać zmienność skał metamorficznych oraz potrafi wybrać złoże, w którym kopalina spełnia założone warunki GG2A_U13, GG2A_U09 Examination,
Test
Knowledge
M_W001 Student wie co to są surowce skalne i jaka jest ich specyfika GG2A_W05, GG2A_W07, GG2A_W06, GG2A_W08, GG2A_W01 Examination,
Test
M_W002 Student wie jakie są czynniki warunkujące możliwości wykorzystania skał magmowych GG2A_W05, GG2A_W07, GG2A_W06, GG2A_W04, GG2A_W08 Examination,
Test
M_W003 Student wie, jaki jest związek pomiędzy warunkami sedymentacji i rozwojem diagenezy, a możliwościami wykorzystania skał osadowych GG2A_W05, GG2A_W07, GG2A_W06, GG2A_W04, GG2A_W08 Examination,
Test
M_W004 Student wie jakie czynniki wpływają na ocenę złóż skał ilastych oraz krzemionkowych GG2A_W05, GG2A_W07, GG2A_W06, GG2A_W04, GG2A_W08 Examination,
Test
M_W005 Student wie jakie są możliwości wykorzystania złóż skał metamorficznych GG2A_W05, GG2A_W07, GG2A_W06, GG2A_W04, GG2A_W08 Examination,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K010 Student ma świadomość i rozumie ekonomiczne, społeczne i ekologiczne skutki działalności inżyniera w zakresie rozpoznania i eksploatacji złóż surowców skalnych + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student umie przygotować materiały źródłowe dla badań złóż i potrafi dokonać waloryzacji złóż + - - - - - + - - - -
M_U006 Student umie rozpoznać zmienność skał magmowych w obrębie złóż i ocenić ich jakość oraz potrafi dokonać stosownego wyboru złoża warunkującego odpowiednią jakość surowca + - - - - - - - - - -
M_U007 Student umie ocenić i wskazać optymalny sposób wykorzystania skał osadowych oraz potrafi dokonać stosownego wyboru złoża tych skał warunkującego odpowiednią jakość surowca + - - - - - - - - - -
M_U008 Student umie opiniować jakość skał ilastych i potrafi wskazać miejsce ich występowania + - - - - - - - - - -
M_U009 Student umie rozpoznać zmienność skał metamorficznych oraz potrafi wybrać złoże, w którym kopalina spełnia założone warunki + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student wie co to są surowce skalne i jaka jest ich specyfika + - - - - - - - - - -
M_W002 Student wie jakie są czynniki warunkujące możliwości wykorzystania skał magmowych + - - - - - + - - - -
M_W003 Student wie, jaki jest związek pomiędzy warunkami sedymentacji i rozwojem diagenezy, a możliwościami wykorzystania skał osadowych + - - - - - + - - - -
M_W004 Student wie jakie czynniki wpływają na ocenę złóż skał ilastych oraz krzemionkowych + - - - - - + - - - -
M_W005 Student wie jakie są możliwości wykorzystania złóż skał metamorficznych + - - - - - + - - - -
Module content
Lectures:

1. Definicja surowców skalnych, ich znaczenie gospodarcze, klasyfikacje, literatura przedmiotu, źródła informacji złożowych, elementy określające wartość i przydatność złóż.

2. Zagadnienia złożowe i możliwości wykorzystania skał magmowych głębinowych na tle zmienności składu mineralnego i chemicznego, struktur, tekstur, spękań i procesów wietrzenia na przykładzie polskich masywów granitoidowych, gabrowych i perydotytowych. Przegląd wybranych złóż skał magmowych świata.

3. Formy występowania, zmienność składu mineralnego, struktury oraz tekstury skał magmowych wylewnych i ich złożowe znaczenie na przykładach krajowych złóż porfirów, melafirów, diabazów i bazaltów. Zmienność składu chemicznego, zjawiska pomagmowe, kontaktowe i ich znaczenie złożowe. Tufy i tufity.

4. Środowiska sedymentacji piaskowców, cechy charakterystyczne i ich wpływ na problematykę złożową. Przebieg i wpływ procesów diagenezy na wykształcenie serii złożowych, przykłady z polskich złóż. Zmienność osadów klastycznych środowiska płytkomorskiego, rzecznego i eolicznego na przykładzie złóż piaskowców permu i kredy Sudetów oraz triasu, jury i kredy obrzeżenia Gór Świętokrzyskich. Środowisko sedymentacji fliszowej, zmiany facjalne w basenach sedymentacyjnych kształtujące różnorodność profili, zróżnicowanie tak petrograficzne jak i właściwości fizyczno-mechanicznych piaskowców na przykładach z wybranych ogniw litostratygraficznych fliszu Karpat Zewnętrznych i kulmu Dolnego Śląska.

5. Środowisko płytkowodnej sedymentacji węglanowej, jego wpływ na zróżnicowanie strukturalne i teksturalne osadów. Wapienie środowisk głębokomorskich. Wpływ warunków sedymentacji na zróżnicowanie składu chemicznego skał węglanowych i wynikające stąd możliwości ich surowcowego wykorzystania. Diageneza skał węglanowych i jej wpływ na własności i walory dekoracyjne. Przegląd złóż wapieni i dolomitów dewonu, triasu i jury monokliny śląsko-krakowskiej oraz trzonu paleozoicznego i obrzeżenia Gór Świętokrzyskich jak i kredy z trzeciorzędem Roztocza i Lubelszczyzny. Przegląd wybranych złóż skał węglanowych Świata stosowanych jako kamienie budowlane i dekoracyjne.

6. Skały ilaste, klasyfikacje: genetyczna, mineralna i przemysłowa. Geneza i forma złóż na przykładach polskich wystąpień.

7. Surowcowe znaczenie skał krzemionkowych i ich polskie złoża.

8. Możliwości wykorzystania skał metamorficznych na tle ich polskich wystąpień. Związek metamorfizmu ze strukturami, teksturami, składem mineralnym i własnościami skał przeobrażonych. Geologia złóż skał metamorficznych na przykładach polskich złóż fyllitów, gnejsów, amfibolitów, hornfelsów i serpentynitów. Marmury, problemy złożowe na przykładzie polskich złóż, przegląd wybranych złóż światowych.

9. Surowce skalne w gospodarce, stan aktualny, perspektywy i ograniczenia, przyszłość na tle światowej koniunktury

Practical classes:

Petrograficzne kryteria badań jakościowych surowców skalnych: diagnostyka jakościowa głównych minerałów skałotwórczych, makroteksturalne i mikroteksturalne przesłanki jakości. Sposób makro- i mikroskopowej analizy jakościowej surowców skalnych. Makro- i mikroskopowa analiza porównawcza wybranych: – skał magmowych głębinowych – skał magmowych wylewnych – piaskowców ze zwróceniem uwagi na rozwój szkieletu ziarnowego i spoiwa w porównywanych formacjach geologiczno-złożowych – skał węglanowych, ze szczególnym uwzględnieniem wykształcenia składników terygenicznych, allochemicznych i ortochemicznych – surowców pochodzenia metamorficznego (gnejsy, amfibolity, serpentynity, marmury, łupki fyllitowe). Surowce krzemionkowe w ocenie makro- i mikroskopowej. Surowce skaleniowe w ocenie makro- i mikroskopowej.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 120 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Contact hours 60 h
Realization of independently performed tasks 40 h
Preparation for classes 20 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,6*ocena z egzaminu + 0,4 * średnia ocena z 4 kolokwiów

Prerequisites and additional requirements:

• znajomość podstaw petrografii,
• znajomość podstaw sedymentologii,
• znajomość geologii regionalnej Polski

Recommended literature and teaching resources:

AWDANKIEWICZ M. (1999) – Volcanizma in a late Variscan intramontane trough: Carboniferous and Permian volcanic centres of the Intra-Sudetic Basin, SW Poland. Geol. Sudetica vol. 32, 1, 13-47.
BROMOWICZ J., FIGARSKA-WARCHOŁ B., A. KARWACKI, A. KOLASA, J. MAGIERA, M. REMBIŚ, A. SMOLEŃSKA, G. STAŃCZAK (2005) – Waloryzacja polskich złóż kamieni budowlanych i drogowych na tle przepisów Unii Europejskiej. AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków.
KARWACKI A. (1980) – Petrograficzne podstawy zróżnicowania własności technicznych granitoidów masywu Strzegom-Sobótka. Zesz. Nauk. AGH, Geologia, T.6, z.1., 79-105.
KOZŁOWSKI S. (1986) – Surowce skalne Polski. Wyd. Geol. Warszawa
NEY R. (redaktor naukowy) (2002) – Kamienie budowlane i drogowe. W: Surowce Mineralne Polski. Wyd. Inst. GSMiE PAN
NEY R. (redaktor naukowy) (2007) – Kruszywa mineralne. W: Surowce Mineralne Polski. Wyd. Inst. GSMiE PAN
NEY R. (redaktor naukowy) (2000 ) –Surowce węglanowe. W: Surowce Mineralne Polski. Wyd. Inst. GSMiE PAN
PESZAT C. (1973) – Własności techniczne piaskowców Gór Świętokrzyskich. Zesz. Nauk. AGH. Geologia z. 18.
PESZAT C. (1976) – Własności techniczne i przydatność przemysłowa piaskowców karpackich. Górn. Odkr. 5-6.
PESZAT C. (1980) – Własności fizyczno-mechaniczne skał węglanowych dewonu Gór Świętokrzyskich. Biul. I.G. 324
PRIMAVORI P. (1999) – Planet stone. Ed. Giorgio Zusi, Verona. 326 pp.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None