Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Metody geostatystyczne w ocenie surowcowej złóż
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-2-102-KA-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Rock Construction Materials
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Kokesz Zbigniew (kokesz@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Kokesz Zbigniew (kokesz@geol.agh.edu.pl)
dr hab. inż. Mucha Jacek (mucha@geol.agh.edu.pl)
dr inż. Wasilewska-Błaszczyk Monika (mwasilewska@geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy. GG2A_K01 Report
Skills
M_U001 potrafi wykorzystać poznaną metodykę prognozowania cech jakościowych oraz własności technologicznych kopaliny do oceny surowcowej złoża GG2A_U09, GG2A_U01, GG2A_U18 Test,
Report
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie geostatystycznego modelowania zmienności cech jakościowych oraz własności technologicznych koplin GG2A_W11, GG2A_W03 Test,
Report
M_W002 zna zasady geostatystycznego prognozowania jakości kopaliny dla potrzeb oceny surowcowej złoża GG2A_W11, GG2A_W03 Test,
Report
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy. - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 potrafi wykorzystać poznaną metodykę prognozowania cech jakościowych oraz własności technologicznych kopaliny do oceny surowcowej złoża - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie geostatystycznego modelowania zmienności cech jakościowych oraz własności technologicznych koplin - - + - - - - - - - -
M_W002 zna zasady geostatystycznego prognozowania jakości kopaliny dla potrzeb oceny surowcowej złoża - - + - - - - - - - -
Module content
Laboratory classes:

Wykorzystanie statystyki klasycznej do opisu zmienności i oceny surowcowej złóż. Geostatystyczne modelowanie struktury zmienności cech jakościowych oraz własności technologicznych kopaliny. Opis i interpretacja zmienności parametrów jakościowych na podstawie wariogramów. Aproksymacja wariogramów modelami teoretycznymi. Badanie poprawności modelowania zmienności za pomocą kross-walidacji. Prognoza cech jakościowych kopaliny przy zastosowaniu klasycznych algorytmów interpolacyjnych. Zastosowanie krigingu punktowego i blokowego do oceny jakości kopaliny. Analiza wiarygodności szacowania cech jakościowych i własności technologicznych kopaliny procedurą krigingu. Zastosowanie krigingu wskaźnikowego do oceny surowcowej złóż.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 80 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in practical classes 45 h
Preparation for classes 25 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

ocena= 0.5 ocena z kolokwium + 0.5 średnia ocen ze sprawozdań

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Namysłowska-Wilczyńska B. 2006 Geostatystyka. Teoria i zastosowanie. Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław
Mucha J. 1994 Metody geostatystyczne w dokumentowaniu złóż .Wyd. AGH, Kraków
Nieć M. 1992 Geologia kopalniana Wyd. Geologiczne, Warszawa

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None