Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Prospection of building and road stone deposits
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-2-103-KA-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Rock Construction Materials
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Magiera Janusz (magiera@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi pracować w zespole dla optymalizacji projektu prospekcji złożowej. GG2A_K01, GG2A_K02 Project
Skills
M_U001 Zna geologiczne i niegeologiczne przesłanki występowania i prospekcji złóż kamieni budowlanych i drogowych;zna metody prospekcji kamieni budowlanych i drogowych; GG2A_W06 Project
M_U002 Umie zaprojektować poszukiwania oraz stworzyć program i plan prospekcji kamieni budowlanych i drogowych; GG2A_W06, GG2A_W04, GG2A_W08 Project
Knowledge
M_W001 Wie, jaka jest specyfika kamieni budowlanych i drogowych wśród surowców mineralnych, zna ogólny bilans ich zasobów rozpoznanych i perspektywicznych;wie, jakie są związki między poszczególnymi rodzajami kamieni budowlanych i drogowych a genetycznymi domenami skał i osadów GG2A_W05 Test
M_W002 Zna geologiczne i niegeologiczne przesłanki występowania i prospekcji złóż kamieni budowlanych i drogowych;zna metody prospekcji kamieni budowlanych i drogowych GG2A_W11, GG2A_W06 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi pracować w zespole dla optymalizacji projektu prospekcji złożowej. - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Zna geologiczne i niegeologiczne przesłanki występowania i prospekcji złóż kamieni budowlanych i drogowych;zna metody prospekcji kamieni budowlanych i drogowych; - + - - - - - - - - -
M_U002 Umie zaprojektować poszukiwania oraz stworzyć program i plan prospekcji kamieni budowlanych i drogowych; - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Wie, jaka jest specyfika kamieni budowlanych i drogowych wśród surowców mineralnych, zna ogólny bilans ich zasobów rozpoznanych i perspektywicznych;wie, jakie są związki między poszczególnymi rodzajami kamieni budowlanych i drogowych a genetycznymi domenami skał i osadów + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna geologiczne i niegeologiczne przesłanki występowania i prospekcji złóż kamieni budowlanych i drogowych;zna metody prospekcji kamieni budowlanych i drogowych + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. (1 godz.) Wprowadzenie:Kamienie budowlane i drogowe wśród surowców skalnych: specyfika, znaczenie gospodarcze, „surowce pospolite”, liczba złóż, wielkość zasobów i wydobycia, rozmieszczenie złóż w Polsce.
2. (4 godz.) Genetyczne uwarunkowania występowania kamieni budowlanych i drogowych: skały magmowe (głębinowe i wylewne) i metamorficzne; skały osadowe zwięzłe; skały osadowe nieskonsolidowane (głazy, żwiry); geologiczne procesy endo- i egzogeniczne.
3. (4 godz.) Geologiczne przesłanki występowania i prospekcji kamieni budowlanych i drogowych: genetyczne, strukturalne, stratygraficzne, litologiczne, facjalne.
4. (2 godz.) Niegeologiczne przesłanki występowania i prospekcji kamieni budowlanych i drogowych: geomorfologiczne, paleogeograficzne, paleoklimatyczne, historyczne, topograficzne.
5. (3 godz.) Metody prospekcji kamieni budowlanych i drogowych:geologiczne (zwiad geologiczny, kartografia powierzchniowa, kartografia wgłębna), geofizyczne, geomorfologiczne (kartograficzne, analizy przestrzennej), teledetekcyjne (naziemne, lotnicze, satelitarne; obrazowe, wysokościowe, termalne), Data Mining (kwerenda archiwalna, przetwarzanie i analiza informacji i danych archiwalnych, systemy informacji przestrzennej – GIS).
6. (1 godz.) Prognozowanie i planowanie poszukiwań prognozowanie, perspektywy i zasoby perspektywiczne, programy i plany prospekcji.

Auditorium classes:

1. (4 godz.) Typy i odmiany genetyczne kamieni budowlanych i drogowych: skały magmowe i metamorficzne; skały osadowe zwięzłe i nieskonsolidowane – charakterystyka petrograficzna, rozpoznawanie.
2. (4 godz.) Przegląd i analiza struktur geologicznych, wydzieleń stratygraficznych, facji i litofacji perspektywicznych dla prospekcji kamieni budowlanych i drogowych – analiza dokumentacyjnych danych złożowych i kartograficznych.
3. (4 godz.) Przegląd i analiza form geomorfologicznych oraz danych paleogeograficznych, paleoklimatycznych, historycznych i topograficznych istotnych dla prospekcji kamieni budowlanych i drogowych – analiza opublikowanych i archiwalnych danych tekstowych i kartograficznych.
4. (3 godz.) Projekt zespołowy: program prospekcji wybranego kamienia budowlanego lub drogowego.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 55 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in auditorium classes 15 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Preparation for classes 5 h
Completion of a project 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = ocena projektu * waga 0.4 + ocena kolokwium „teoretycznego” * waga 0.6.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość geologii strukturalnej, geomorfologii, petrografii oraz zagadnień geologii złóż kopalin stałych na poziomie I stopnia studiów na kierunku Górnictwo i geologia.

Recommended literature and teaching resources:

Gruszczyk H., 1986 – Metodyka poszukiwań złóż kopalin stałych. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa
Kozłowski S., 1986 – Surowce Skalne Polski. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa
Govett, G.J.S (ed.), 1983 – Handbook of exploration geochemistry. Elsevier.
Skowroński A., 2007 – Zarys geochemii poszukiwawczej. Skrypt Uczelniany AGH nr 1693

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None