Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Rozpoznanie i dokumentowanie geologiczne złóż kamienia
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-2-104-KA-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Rock Construction Materials
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Sermet Edyta (sermet@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Kokesz Zbigniew (kokesz@geol.agh.edu.pl)
dr inż. Sermet Edyta (sermet@agh.edu.pl)
dr inż. Wasilewska-Błaszczyk Monika (mwasilewska@geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Ma świadomość i rozumie ekonomiczne, społeczne i ekologiczne skutki działalności geologa w zakresie dokumentowania złóż GG2A_K03, GG2A_K02 Activity during classes,
Examination,
Test,
Project,
Report
M_K002 Rozumie potrzebę ciągłego kształcenia się, podnoszenia swoich umiejętniści i kwalifikacji GG2A_K03, GG2A_K02 Activity during classes,
Examination,
Test,
Oral answer,
Project,
Report
Skills
M_U001 Umie obliczyć i rozliczyć zasoby złoża GG2A_U03, GG2A_U07, GG2A_U13 Activity during classes,
Examination,
Test,
Report
M_U002 Potrafi rozwiązywac podstawowe zadania geologiczno-górnicze GG2A_U03, GG2A_U18, GG2A_U01, GG2A_U07, GG2A_U13 Activity during classes,
Test,
Project,
Report
Knowledge
M_W001 Zna zasady dokumentowania złóż kopalin GG2A_W05, GG2A_W06 Activity during classes,
Examination,
Test,
Report
M_W002 Zna metody i sposoby obliczania i rozliczania zasobów złóż GG2A_W06, GG2A_W02 Activity during classes,
Examination,
Test,
Report
M_W003 Orintuje się w zakresie problemów geologicznego dokumentowania złóż kopalin GG2A_W05, GG2A_W06, GG2A_W04, GG2A_W08 Examination,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Ma świadomość i rozumie ekonomiczne, społeczne i ekologiczne skutki działalności geologa w zakresie dokumentowania złóż + - - - - - + - - - -
M_K002 Rozumie potrzebę ciągłego kształcenia się, podnoszenia swoich umiejętniści i kwalifikacji + - - - - - + - - - -
Skills
M_U001 Umie obliczyć i rozliczyć zasoby złoża - - - - - - + - - - -
M_U002 Potrafi rozwiązywac podstawowe zadania geologiczno-górnicze - - - - - - + - - - -
Knowledge
M_W001 Zna zasady dokumentowania złóż kopalin + - - - - - + - - - -
M_W002 Zna metody i sposoby obliczania i rozliczania zasobów złóż + - - - - - + - - - -
M_W003 Orintuje się w zakresie problemów geologicznego dokumentowania złóż kopalin + - - - - - + - - - -
Module content
Lectures:

1.Podstawy prawne dokumentowania geologicznego złóż
2.Etapowość rozpoznawania złóż
3.Kartowanie geologiczne złóż
4.Opróbowanie złóż
5.Szacowanie zasobów
6.Dokumentacja geologiczna jako podstawa gospodarki złożem

Practical classes:

Student wykonuje mapy strukturalne i izoliniowe, opisuje mapy pokładowe, sporządza przekroje geologiczne, wyznacza granice złoża, przeprowadza klasyfikacje i oblicza zasoby złoża

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 77 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Examination or Final test 5 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Participation in lectures 28 h
Participation in practical classes 14 h
Completion of a project 15 h
Preparation for classes 5 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia ocen z kolokwium i oceny końcowej z ćwiczeń

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Nieć M., Geologia kopalniana, Wyd. Geol., Warszawa, 1982
Nieć M., Problemy geologicznego dokumentowania złóż kopalin stałych. Wyd. IGSMiE PAN, Kraków, 2011
Nieć M. [red.] Metodyka dokumentowania złóż kopalin stałych. MŚ, Warszawa 2012

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Ryszard MYSZKA, Jerzy GÓRECKI, Edyta SERMET – Pospolita kopalnia i jej „niepospolite” dokumetowanie. Górnictwo Odkrywkowe; 2015 R. 56 nr 2, s. 15–25.
Marek NIEĆ, Jerzy GÓRECKI, Edyta SERMET – Dokumentowanie złóż węgla kamiennego na potrzeby podziemnego zgazowania. Górnictwo Odkrywkowe; 2015 R. 56 nr 2, s. 47–52.
Marek NIEĆ [red.] – Metodyka dokumentowania złóż kopalin stałych; cz II Kartowanie geologiczne złóż. Wyd. IGSMiE PAN, Kraków 2012

Additional information:

None