Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Zasady bezpieczeństwa w robotach geologicznych i górniczych
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-2-107-KA-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Rock Construction Materials
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Kapusta Mariusz (kapustam@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Kapusta Mariusz (kapustam@agh.edu.pl)
prof. nadzw. dr hab. inż. Nawrat Stanisław (nawstan@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student zna przepisy prawa geologiczno górniczego i praw pokrewnych w celu kształtowania bezpiecznych warunkówna stanowiskach pracy GG2A_K02 Activity during classes,
Test
M_K002 Student zna przepisy kwalifikacji górniczych GG2A_K02 Activity during classes,
Test
Skills
M_U001 Student potrafi korzystać z aktów prawnych regulujących poszukiwanie i eksploatację kopalin GG2A_U13 Activity during classes,
Test
M_U002 Student potrafi dobrać środki ochrony indywidualnej i zbiorowej dla pracowników GG2A_U13 Activity during classes,
Test
Knowledge
M_W001 Student posiada wiedze w zakresie obowiązujących aktów prawnych pozwalających na eksploatację kopalin GG2A_W10, GG2A_W08, GG2A_W06 Activity during classes,
Test
M_W002 Student posiada wiedzę na temat zagrożeń zwiąnych z robotami górniczymi GG2A_W08, GG2A_W06 Activity during classes,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student zna przepisy prawa geologiczno górniczego i praw pokrewnych w celu kształtowania bezpiecznych warunkówna stanowiskach pracy + - - - - - - - - - -
M_K002 Student zna przepisy kwalifikacji górniczych + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi korzystać z aktów prawnych regulujących poszukiwanie i eksploatację kopalin + - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi dobrać środki ochrony indywidualnej i zbiorowej dla pracowników + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student posiada wiedze w zakresie obowiązujących aktów prawnych pozwalających na eksploatację kopalin + - - - - - - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę na temat zagrożeń zwiąnych z robotami górniczymi + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Prawo geologiczne i górnicze – aspekty formalno prawne, kwalifikacje zawodowe, wymagania dla osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych, bezpieczeństwo i higiena pracy w podziemnych i odkrywkowych zakładach górniczych, zagrożenia naturalne w zakładach
2. Prawo wodne – formy i sposoby prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych, wprowadzenie ścieków do wód i do ziemi oraz substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego
3. Prawo ochrony środowiska – kryteria oceny wystąpienia szkód w środowisku, działania naprawcze i sposób i prowadzenia bezpiecznej pracy
4. Prawo Budowlane – obowiązki i prawa uczestników procesu budowlanego, organy nadzoru budowlanego
5. Ustawa o odpadach – wymagania dotyczące budowy, eksploatacji i zamknięcia, katalog odpadów, kryteria oraz procedury dopuszczania do składowania na składowisku odpadów danego typu
6. Ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie
7. Ustawa o samorządzie terytorialnym – zakres działania, prawa i obowiązki z tytułu działalności górniczej.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 30 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Participation in lectures 15 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = ocena z zaliczenia wykładów

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. Prawo geologiczne i górnicze – ustawa z dnia 9 czerwca 2011
2. Kwalifikacje górnicze i geologiczne – ustawa z dnia 15 grudnia 2011
3. Prawo Budowlane – ustawa z dnia 7 lipca 1994
4. Prawo wodne – ustawa z dnia 18 lipca 2001
5. Prawo ochrony środowiska – ustawa z dnia 27 kwietnia 2001
6. Ustawa o odpadach – z dnia 27 kwietnia 2001
7. Ustawa o odpadach wydobywczych – z dnia 10 lipca 2008

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Zaliczenie wykładów w formie pisemnej – 5 pytań opisowych lub test wyboru (1 termin podstawowy i 1 termin poprawkowy)