Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Niszczenie kamienia w budowlach
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-2-109-KA-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Rock Construction Materials
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. Rembiś Marek (rembis@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. Rembiś Marek (rembis@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student ma świadomość pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżyniera w zakresie badania procesów niszczenia kamienia oraz wpływu tych prac na środowisko GG2A_K02 Report
M_K002 Student rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu między innymi poprzez środki masowego przekazu - informacji i opinii - dotyczących przyczyn i skutków postępującej deterioracji kamienia w budowlach; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały, przedstawiając różne punkty widzenia. GG2A_K03 Report
Skills
M_U001 Student stosuje zaawansowane techniki i narzędzia badawcze w zakresie identyfikacji przyczyn niszczenia kamienia i potrafi zastosować je w praktyce inżynierskiej GG2A_U09 Report
M_U002 Student potrafi formułować hipotezy związane z przyczynami niszczenia kamienia i oceniać skutki działania tych procesów GG2A_U10 Report
M_U003 Student potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań dotyczących niszczenia kamienia - integrować wiedzę z zakresu chemii, fizyki, górnictwa i geologii oraz zastosować podejście systemowe, uwzględniając także aspekty pozatechniczne GG2A_U13, GG2A_U15 Examination,
Report
Knowledge
M_W001 Student ma podstawową wiedzę na temat wpływu procesów geologicznych i antropogenicznych na kamień zastosowany w budowlach GG2A_W08 Examination
M_W002 Student zna podstawowe metody badawcze i techniki wykorzystywane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich z zakresu oceny charakteru niszczenia materiału kamiennego GG2A_W11 Examination,
Report
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student ma świadomość pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżyniera w zakresie badania procesów niszczenia kamienia oraz wpływu tych prac na środowisko + - + - - - - - - - -
M_K002 Student rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu między innymi poprzez środki masowego przekazu - informacji i opinii - dotyczących przyczyn i skutków postępującej deterioracji kamienia w budowlach; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały, przedstawiając różne punkty widzenia. - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student stosuje zaawansowane techniki i narzędzia badawcze w zakresie identyfikacji przyczyn niszczenia kamienia i potrafi zastosować je w praktyce inżynierskiej - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi formułować hipotezy związane z przyczynami niszczenia kamienia i oceniać skutki działania tych procesów + - + - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań dotyczących niszczenia kamienia - integrować wiedzę z zakresu chemii, fizyki, górnictwa i geologii oraz zastosować podejście systemowe, uwzględniając także aspekty pozatechniczne + - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma podstawową wiedzę na temat wpływu procesów geologicznych i antropogenicznych na kamień zastosowany w budowlach + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna podstawowe metody badawcze i techniki wykorzystywane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich z zakresu oceny charakteru niszczenia materiału kamiennego + - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1.Fizyczne, chemiczne, biologiczne i techniczne przyczyny niszczenia kamieni budowlanych
2.Sole rozpuszczalne w wodzie w procesach niszczenia kamiennych obiektów zabytkowych
3.Wykształcenie litologiczne skał zastosowanych w budowlach a ich odporność na działanie czynników niszczących
4.Przejawy i klasyfikacje zniszczeń kamienia budowlanego

Laboratory classes:

1.Makroskopowa ocena stanu zachowania kamienia pochodzącego z zabytkowego obiektu
2.Mikroskopowa identyfikacja stopnia i charakteru zniszczeń materiału kamiennego

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 90 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 15 h
Realization of independently performed tasks 35 h
Participation in laboratory classes 30 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,6*ocena z egzaminu + 0,4* ocena ze sprawozdania z zajęć laboratoryjnych

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość mineralogii i petrografii
Umiejętność wykonywania analizy mikroskopowej skał

Recommended literature and teaching resources:

Carroll D.(1970) – Rock Weathering (Plenum Press, New York, 1970).
B., Heinrichs, K. & La Bouchardiere, D. (2002): Damage index for stone monuments.- in: Galan, E. & Zezza, F. (ed.): Protection and Conservation of the Cultural Heritage of the Mediterranean Cities, Proceedings of the 5th International Symposium on the Conservation of Monuments in the Mediterranean Basin, Sevilla, Spain, 5-8 April 2000: 315-326, Swets & Zeitlinger, Lisse, The Netherlands.
Haber J., Haber H., Kozłowski R., Magiera J., Płuska I. (1988) – Air Pollution and Decay of Architectural Monuments in the City of Cracow. Durability of Building Materials 5, Amsterdam, 499-547.
Labus M., 2008; Metody geologiczne w ocenie stanu zachowania kamiennych elementów budowlanych, Wyd. Politechniki Śl., Gliwice
Marszałek M. 2000 – Chemiczno-mineralogiczna charakterystyka rozpuszczalnych soli migrujących w murach zabytkowych budowli wykonanych z piaskowców i wapieni – badania porównawcze. W: Mineralogia i geochemia środowiska [red] A. Manecki. Prace Mineralogiczne, 87: 53–63.
Marszałek M. 2003 – Deterioration of stone in some monuments exposed to air pollution: a Cracow case study. W: Air pollution and cultural heritage: proceedings of the international workshop on Air pollution and cultural heritage, 1–3 December 2003, Seville, Spain/ ed. C. Saiz-Jimenez. – Leiden. A. A. Balkema Publishers: 151–154.
Rembiś M., Smoleńska A. 1997 – Microstructural changes of sandstones from selected, historical buildings of Cracow as effects of anthropogenic pollution of the atmosphere. 2nd Conference of the IGCP Project #405 „Anthropogenic impact on weathering processes”. Bratislava 24-26.XI.1997: 42–43.
Rembiś M., Smoleńska A. 1998 – Wpływ antropogenicznych zanieczyszczeń atmosfery na zmiany skał użytych do budowy wybranych obiektów zabytkowych Krakowa, Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki, 9, 3, (34): 30–37.
Rembiś M., Smoleńska A. 2003 – Charakterystyka i przejawy zniszczeń piaskowców zastosowanych w Kaplicy Zygmuntowskiej przy Katedrze Wawelskiej. Materiały Konferencji Naukowej: „Kamień architektoniczny i dekoracyjny”, Kraków 23–24 września; 149–158.
Wilczyńska-Michalik W. (2004) – Influence of atmospheric pollution on the weathering of stones in Cracow monuments and rock outcrops in Cracow, Cracow-Częstochowa Upland and the Carpathians, Wyd. Nauk. Akademii Pedagogicznej, Kraków 2004
Wilczyńska – Michalik W., Michalik M. (1995) – Deterioracja materiałów skalnych w budowlach Krakowa. Przegl. Geol. vol.43, nr.3. Warszawa.
Winkler E. M. ed. (1978) – Decay and Preservation of Stone, Engineering Geology Case Histories No. 11, The Geological Society of America, Boulder, 1978.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None