Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Fieldwork on geology and exploitation of raw rock deposits
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-2-111-KA-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Rock Construction Materials
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Stańczak Grażyna (gstanczak@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Figarska-Warchoł Beata (figarska@agh.edu.pl)
dr hab. Rembiś Marek (rembis@agh.edu.pl)
dr inż. Stańczak Grażyna (gstanczak@geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student ma świadomość skutków działalności geologiczno-górniczej na środowisko oraz znaczenia bezpieczeństwa i higieny pracy GG2A_K02 Test,
Activity during classes
Skills
M_U001 Student potrafi dla obserwowanej działalności geologiczno-górniczej znaleźć rozwiązania systemowe, uwzględniające reguły bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska GG2A_U13 Test,
Activity during classes
M_U002 Student potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić istniejące rozwiązania techniczne, a w szczególności urządzenia, obiekty, systemy i procesy wykorzystywane podczas eksploatacji kopalin, przeróbki lub obróbki surowców mineralnych GG2A_U16 Test,
Activity during classes
Knowledge
M_W001 Student ma pogłębioną wiedzę z zakresu geologii złóż surowców skalnych oraz zagadnień związanych z górniczymi warunkami ich eksploatacji, umożliwiającą dostrzeganie związków i zależności w przyrodzie oraz możliwości zastosowania ich w działaniach praktycznych GG2A_W05 Activity during classes,
Test
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie możliwości wydobycia kopalin oraz kompleksowego ich wykorzystania, sposobów przeróbki lub obróbki surowców mineralnych, a także metod ochrony kopalin GG2A_W07 Test,
Activity during classes
M_W003 Student ma podstawową wiedzę na temat wpływu działalności geologiczno-górniczej oraz procesów geologicznych na środowisko oraz metod rekultywacji i zagospodarowania terenów poeksploatacyjnych GG2A_W08 Test,
Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student ma świadomość skutków działalności geologiczno-górniczej na środowisko oraz znaczenia bezpieczeństwa i higieny pracy - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi dla obserwowanej działalności geologiczno-górniczej znaleźć rozwiązania systemowe, uwzględniające reguły bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska - - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić istniejące rozwiązania techniczne, a w szczególności urządzenia, obiekty, systemy i procesy wykorzystywane podczas eksploatacji kopalin, przeróbki lub obróbki surowców mineralnych - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma pogłębioną wiedzę z zakresu geologii złóż surowców skalnych oraz zagadnień związanych z górniczymi warunkami ich eksploatacji, umożliwiającą dostrzeganie związków i zależności w przyrodzie oraz możliwości zastosowania ich w działaniach praktycznych - - - - - - - + - - -
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie możliwości wydobycia kopalin oraz kompleksowego ich wykorzystania, sposobów przeróbki lub obróbki surowców mineralnych, a także metod ochrony kopalin - - - - - - - + - - -
M_W003 Student ma podstawową wiedzę na temat wpływu działalności geologiczno-górniczej oraz procesów geologicznych na środowisko oraz metod rekultywacji i zagospodarowania terenów poeksploatacyjnych - - - - - - - + - - -
Module content
Fieldwork classes:
-
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 90 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in fieldworks 88 h
Realization of independently performed tasks 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,8 * ocena z kolokwium + 0,2 * ocena z aktywności na zajęciach

Prerequisites and additional requirements:

Wymaga się aby student uzyskał zaliczenie ćwiczeń z geologii złóż surowców skalnych

Recommended literature and teaching resources:

Zgodnie z zaleceniami przedmiotu Geologia złóż surowców skalnych

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None