Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Design of the open pit mines and the processing plants
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-2-201-KA-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Rock Construction Materials
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Naworyta Wojciech (naworyta@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Machniak Łukasz (machniak@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Naworyta Wojciech (naworyta@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student ma świadomość znaczenia zakładu górniczego dla szeroko pojętego otoczenia oraz jego wpływu na środowisko GG2A_K01, GG2A_K02, GG2A_K03 Activity during classes,
Project
Skills
M_U001 Student potrafi zaprojektować zakład górniczy na podstawie analizy danych geologicznych, wielkości zasobów przy odpowiednim doborze miejsca udostępnienia złoża, lokalizacji zwałowiska. Potrafi dobrać odpowiednie podstawowe maszyny górnicze. GG2A_U03, GG2A_U11, GG2A_U08, GG2A_U07, GG2A_U16, GG2A_U09 Activity during classes,
Project
M_U002 Student potrafi zaprojektować układ technologiczny przeróbki surowców skalnych zapewniający określoną jakość i różnorodność asortymentu kruszyw GG2A_U12, GG2A_U13, GG2A_U19 Activity during classes,
Project
M_U003 Student potrafi zaprojektować układ technologiczny przeróbki surowców skalnych w odniesieniu do struktury popytu na surowiec GG2A_U11, GG2A_U13 Activity during classes,
Project
Knowledge
M_W001 Student zna podstawowe dokumentacje projektowe ich zawartość merytoryczną i znaczenie w procesie koncesyjnym oraz dla ruchu zakładu górniczego GG2A_W06, GG2A_W04, GG2A_W02, GG2A_W07 Activity during classes
M_W002 Student zna pojęcia związane z eksploatacją odkrywkową kopalin GG2A_W10, GG2A_W07 Activity during classes
M_W003 Student zna uwarunkowania geologiczne, techniczne, środowiskowe społeczne oraz ich znaczenie dla prowadzenia działalności górniczej w kopalni odkrywkowej GG2A_W07, GG2A_W08, GG2A_W05 Activity during classes,
Project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student ma świadomość znaczenia zakładu górniczego dla szeroko pojętego otoczenia oraz jego wpływu na środowisko + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi zaprojektować zakład górniczy na podstawie analizy danych geologicznych, wielkości zasobów przy odpowiednim doborze miejsca udostępnienia złoża, lokalizacji zwałowiska. Potrafi dobrać odpowiednie podstawowe maszyny górnicze. - - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi zaprojektować układ technologiczny przeróbki surowców skalnych zapewniający określoną jakość i różnorodność asortymentu kruszyw - - - + - - - - - - -
M_U003 Student potrafi zaprojektować układ technologiczny przeróbki surowców skalnych w odniesieniu do struktury popytu na surowiec - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna podstawowe dokumentacje projektowe ich zawartość merytoryczną i znaczenie w procesie koncesyjnym oraz dla ruchu zakładu górniczego + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna pojęcia związane z eksploatacją odkrywkową kopalin + - - - - - - - - - -
M_W003 Student zna uwarunkowania geologiczne, techniczne, środowiskowe społeczne oraz ich znaczenie dla prowadzenia działalności górniczej w kopalni odkrywkowej + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Cel projektowania przedsięwzięcia górniczego, podstawowe pojęcia
Metody projektowania
Dokumentacje związane z górniczym zagospodarowaniem złoża
Założenia techniczno-ekonomiczne, koncepcje, projekty techniczne, biznesplan
Analiza złoża
Określenie wielkości wydobycia, harmonogram eksploatacji
Zasoby geologiczne, bilansowe, przemysłowe, operatywne
Pojęcia obszar górniczy i teren górniczy
Uwarunkowania przestrzenne i ograniczenia zewnętrzne (środowiskowe, społeczne) dla realizacji przedsięwzięcia górniczego
Projektowanie udostępnienia złoża
Geometria wyrobiska
Zasady lokalizacji zwałowiska zewnętrznego
Organizacja transportu w zakładzie górniczym
Proces przeróbki surowców skalnych, elementy składowe zakładu przeróbczego, zasady doboru, sposób połączeń elementów zakładu przeróbczego

Project classes:

Część górnicza
Analiza danych geologicznych przykładowego złoża;
Określenie wielkości zasobów geologicznych, bilansowych i operatywnych zadanego złoża;
Określenie miejsca udostępnienia złoża, lokalizacji zwałowiska zewnętrznego;
Określenie parametrów wyrobiska górniczego;
Dobór maszyn podstawowych;
Zaprojektowanie infrastruktury kopalni;

Część przeróbcza
Projektowanie układu technologicznego przeróbki surowców skalnych w ujęciu jakościowym i ilościowym w dostosowaniu do własności złoża i wymagań; odbiorców. Projekt obejmuje dobór elementów układu przeróbczego tj. kruszarki i przesiewacze. Studenci określają rodzaje i wielkości współpracujących ze sobą elementów układu technologicznego przeróbki, sposób połączeń oraz wyznaczają stopnie kruszenia dla zadanych frakcji kruszyw. Student projektuje schemat jakościowo-ilościowy układu technologicznego.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 76 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 15 h
Contact hours 1 h
Participation in project classes 30 h
Completion of a project 25 h
Realization of independently performed tasks 5 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest równa ocenie z projektu.
Obecność i aktywność na wykładach mogą być premiowane przez podniesienie oceny końcowej.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Kozioł W., Szlagowski A., Uberman R., Zych St. (1993): Górnictwo odkrywkowe surowców skalnych, Eksploatacja odkrywkowa złóż surowców skalnych, IMBiGS, Warszawa
Burnat B., Korzeniowski J.I (2003): Kopaliny Pospolite, Prowadzenie ruchu zakładu górniczego, Wyd. Burnat i Korzeniowski, Wrocław
Glapa W., Korzeniowski J.I (2005): Mały leksykon górnictwa odkrywkowego, Wyd. Burnat i Korzeniowski, Wrocław
Strzodka K. – red. (1985): Górnictwo Odkrywkowe, Wyd. Śląsk, Katowice
Wiśniewski S. (1971): Projektowanie kopalń odkrywkowych, Wydawnictwo Śląsk, Katowice
Korzeniowski J. (1974): Elementy projektowania kamieniołomów drogowych, Skrypt Politechniki Wrocławskiej
Blaschke S. (1972): Przeróbka mechaniczna kopalin. Wyd. Śląsk
Grzelak E. (1995): Kruszywa mineralne. Poradnik. Centralny Ośrodek Informacji Budownictwa. Warszawa
Metso Minerals Basics In Minerals Processing Sandvik Rock processing manual, 2007
Sztaba K. (1993): Przesiewanie. Śląskie Wydawnictwo Techniczne. Katowice

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

W przypadku zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach projektowych student jest zobowiązany do wykonania dodatkowego opracowania w formie pisemnej na temat związany z opuszczonymi zajęciami