Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Konserwacja i renowacja kamienia
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-2-202-KA-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Rock Construction Materials
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. Rembiś Marek (rembis@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. Rembiś Marek (rembis@agh.edu.pl)
dr inż. Smoleńska Anna (smolensk@geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student ma świadomość pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżyniera oraz wpływu prac geologicznych na środowisko GG2A_K02 Test,
Presentation
Skills
M_U001 Student potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - integrować wiedzę z zakresu geologii i konserwacji zabytków oraz zastosować podejście systemowe, uwzględniając także aspekty pozatechniczne GG2A_U13 Test,
Presentation
M_U002 Student potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi służących do rozwiązywania zadań inżynierskich z zakresu geologii stosowanej, a także wybrać oraz zastosować właściwą metodę i narzędzia GG2A_U15 Test,
Presentation
M_U003 Student potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć technicznych i technologicznych z zakresu ochrony kamienia GG2A_U19 Test,
Presentation
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie zasad i metod planowania badań kamienia naturalnego z wykorzystaniem odpowiednich technik i narzędzi badawczych GG2A_W04 Test,
Presentation
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie metodyki badań kamienia naturalnego GG2A_W06 Test,
Presentation
M_W003 Student ma wiedzę w zakresie możliwości i metod ochrony kamienia w budowlach GG2A_W07 Test,
Presentation
M_W004 Student zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały wykorzystywane przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich z zakresu ochrony kamienia GG2A_W11 Test,
Presentation
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student ma świadomość pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżyniera oraz wpływu prac geologicznych na środowisko + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - integrować wiedzę z zakresu geologii i konserwacji zabytków oraz zastosować podejście systemowe, uwzględniając także aspekty pozatechniczne + - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi służących do rozwiązywania zadań inżynierskich z zakresu geologii stosowanej, a także wybrać oraz zastosować właściwą metodę i narzędzia + - - + - - - - - - -
M_U003 Student potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć technicznych i technologicznych z zakresu ochrony kamienia + - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie zasad i metod planowania badań kamienia naturalnego z wykorzystaniem odpowiednich technik i narzędzi badawczych + - - + - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie metodyki badań kamienia naturalnego + - - + - - - - - - -
M_W003 Student ma wiedzę w zakresie możliwości i metod ochrony kamienia w budowlach + - - + - - - - - - -
M_W004 Student zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały wykorzystywane przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich z zakresu ochrony kamienia + - - + - - - - - - -
Module content
Lectures:

1.Konserwacja obiektów kamiennych jako działanie interdyscyplinarne. Obowiązki prawne przy konserwacji budowli zabytkowych
2.Historyczne metody konserwacji kamienia. Karta Krakowska 2000 – pryncypia konserwacji i restauracji dziedzictwa architektoniczno-urbanistycznego
3.Metody diagnostyki zabytkowych obiektów kamiennych
4.Metody unieruchamiania soli w przestrzeni porowej skał. Metody odsalania kamiennych obiektów zabytkowych. Skuteczność odsalania skał w zależności od ich litologii oraz zastosowanej metody.
5.Wady i zalety metod oczyszczania elewacji kamiennych
6.Rekonstrukcje i uzupełnianie ubytków w kamieniu
7.Charakterystyka środków przeznaczonych do hydrofobizacji i wzmacniania strukturalnego skał. Wpływ wykształcenia mikrostrukturalnego skał na skuteczność ich hydrofobizacji i wzmacniania strukturalnego

Project classes:

Prowadzenie badań terenowych oraz studyjnych w zakresie identyfikacji kamienia zastosowanego w zabytkowych obiektach oraz stopnia jego deterioracji. Wybór optymalnej metodyki dotyczącej prac konserwatorskich i rewaloryzacyjnych. Wykonanie sprawozdania i prezentacja wyników badań.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in project classes 15 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 20 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,5 * ocena z kolokwium + 0,5 * ocena ze sprawozdania

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Ciabach J., 1998. Żywice i tworzywa sztuczne stosowane w konserwacji zabytków, Wydawnictwa UMK, Toruń: 237.
Clifton J. R., 1980. Stone Consolidating Materials: A Status Report, US Department of Commerce, National Bureau of Standards, NBS technical note, 1118:46.
Domasłowski W. & Łukaszewicz J. W., 1988. Possibilites of silica Application in Consolidation of Stone monuments. VI International Congress on Deterioration and Conservation of Stone, Toruń: 563–576.
Łukaszewicz J. W., 2002. Badania i zastosowanie związków krzemoorganicznych w konserwacji zabytków kamiennych. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń: 265.
Płuska I., 2005. Konserwacja kamienia w architekturze i rzeźbie. Renowacje, 1: 119–129.
Rembiś M. 2010. Piaskowce modyfikowane związkami krzemoorganicznymi oraz zmiany ich porowatości i wytrzymałości na zginanie pod działaniem siły skupionej, Geologia: kwartalnik AGH, t. 36 z. 1 s. 67–108.
Wheeler G., 2005. Alkoxysilanes and the Consolidation of Stone. Getty Conservation Institute, Los Angeles: 196.
Zielecka M., 2000. Środki hydrofobizujące i wzmacniające. Renowacje, 2: 70–73.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None