Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Kamień budowlany w świecie
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-2-203-KA-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Rock Construction Materials
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. Rembiś Marek (rembis@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. Rembiś Marek (rembis@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student ma świadomość i rozumie ekonomiczne, społeczne i ekologiczne skutki działalności inżyniera w zakresie eksploatacji złóż kamieni budowlanych oraz wykorzystania kamienia w budownictwie GG2A_K02 Test,
Project
Skills
M_U001 Student potrafi opracować dokumentację dotyczącą wyników realizacji zadania projektowego lub badawczego i przygotować opracowanie zawierające omówienie wyników tego zadania. GG2A_U03 Test,
Project
M_U002 Student potrafi zaprojektować i zorganizować prace geologiczne, obejmujące identyfikację kamienia i ocenę możliwości jego wykorzystania, a także przygotować i przedstawić prezentację na temat realizacji zadania projektowego GG2A_U07, GG2A_U04 Test,
Project
Knowledge
M_W001 Student ma pogłębioną wiedzę z zakresu geologii regionalnej i potrafi zastosować ją w działaniach praktycznych GG2A_W05 Test,
Project
M_W002 Student ma pogłębioną wiedzę z zakresu geologii regionalnej i potrafi zastosować ją w działaniach praktycznych GG2A_W05 Test,
Project
M_W003 Student ma wiedzę w zakresie możliwości wydobycia, przeróbki i wykorzystania kamieni budowlanych pochodzących z różnych regionów geologicznych świata GG2A_W07 Test,
Project
M_W004 Student zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały wykorzystywane przy eksploatacji i przeróbce kopalin GG2A_W11 Test,
Project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student ma świadomość i rozumie ekonomiczne, społeczne i ekologiczne skutki działalności inżyniera w zakresie eksploatacji złóż kamieni budowlanych oraz wykorzystania kamienia w budownictwie + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi opracować dokumentację dotyczącą wyników realizacji zadania projektowego lub badawczego i przygotować opracowanie zawierające omówienie wyników tego zadania. - - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi zaprojektować i zorganizować prace geologiczne, obejmujące identyfikację kamienia i ocenę możliwości jego wykorzystania, a także przygotować i przedstawić prezentację na temat realizacji zadania projektowego - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma pogłębioną wiedzę z zakresu geologii regionalnej i potrafi zastosować ją w działaniach praktycznych + - - + - - - - - - -
M_W002 Student ma pogłębioną wiedzę z zakresu geologii regionalnej i potrafi zastosować ją w działaniach praktycznych + - - - - - - - - - -
M_W003 Student ma wiedzę w zakresie możliwości wydobycia, przeróbki i wykorzystania kamieni budowlanych pochodzących z różnych regionów geologicznych świata + - - - - - - - - - -
M_W004 Student zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały wykorzystywane przy eksploatacji i przeróbce kopalin + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1.Podstawowa charakterystyka i klasyfikacja kamiennych materiałów budowlanych. Walory dekoracyjne kamienia naturalnego. Główny podział i przykłady podstawowych powierzchni (faktur) kamienia budowlanego. Zmienność fizyczno-mechanicznych parametrów głównych typów kamienia blocznego. Europejskie zasady dopuszczania wyrobów z kamienia naturalnego do obrotu i stosowania. Procedury systemów atestacji zgodności dla kamieni naturalnych w zależności od ich przeznaczenia.
2.Światowe centra eksploatacji kamienia budowlanego.
Charakterystyka geologiczna wybranych regionów eksploatacji kamienia. Najważniejsze ośrodki wydobywcze świata, stosowane metody wydobycia i obróbki kamienia. Charakterystyka petrograficzna skał, ocena ich walorów dekoracyjnych i właściwości fizyczno-mechanicznych.
3.Światowy potencjał kamieni naturalnych. Tendencje w zakresie gospodarki kamieniami budowlanymi. Trendy na światowym rynku kamienia naturalnego.

Project classes:

1. Prezentacja i makroskopowy opis kamieni budowlanych pochodzących z wybranych złóż europejskich, azjatyckich, południowo- i północnoamerykańskich oraz afrykańskich.
2. Indywidualna identyfikacja i charakterystyka kamieni importowanych zastosowanych w wybranych budynkach Krakowa

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 180 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 30 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Participation in project classes 60 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 70 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,5*ocena z kolokwium + 0,5* ocena ze sprawozdania

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość petrografii
Znajomość geologii regionalnej
Znajomość metod badań skał

Recommended literature and teaching resources:

Badera J., Kozyra J. (2004) – Zmienność fizyczno – mechanicznych parametrów jakości głównych typów kamienia blocznego. Górnictwo Odkrywkowe, 3-4: 31-35
Börner K., Hill D. (2003) – Natural Stones Worldwide, Abraxas Verlag
Bromowicz J., Figarska-Warchoł B., Karwacki A., Kolasa A., Magiera J., Rembiś M., Smoleńska A., Stańczak G. (2005) Waloryzacja polskich złóż kamieni budowlanych i drogowych na tle przepisów unii europejskiej. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH,
ICONS 2000 – Interactive Catalogue of Natural Stones. Variograma, Lisbona
Stupnicka E. (1978) Zarys geologii regionalnej świata. Wyd. Geologiczne, Warszawa

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None