Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Wydobycie i obróbka kamienia
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-2-204-KA-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Rock Construction Materials
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. nadzw. dr hab. inż. Stryszewski Marek (mstrysz@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. nadzw. dr hab. inż. Stryszewski Marek (mstrysz@agh.edu.pl)
dr inż. Łochańska Dorota (lochan@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania wiedzy z zakresu metod eksploatacji surowców blocznych oraz nowości z branży obróbki kamienia. Activity during classes
Skills
M_U001 Student potrafi dostosować odpowiednią metodę urabiania do rodzaju skał blocznych oraz dobrać odpowiednie maszyny i urządzenia wraz z określeniem ich wydajności Test,
Execution of exercises
M_U002 Student potrafi dobrać maszyny i urządzenia do obróbki kamienia, obliczyć straty technologiczne oraz określić zdolności produkcyjne linii obróbczych Test,
Execution of exercises
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę na temat: bazy surowcowej złóż blocznych krajowych, obowiązujących norm dotyczących kamieni blocznych oraz zastosowania kamienia blocznego w budownictwie i drogownictwie GG2A_W05, GG2A_W02, GG2A_W03, GG2A_W09, GG2A_W08 Examination
M_W002 Student ma podstawową wiedzę dotyczącą metod urabiania złóż na bloki foremne GG2A_W05, GG2A_W02, GG2A_W03 Examination
M_W003 Student ma uporządkowaną wiedzę na temat maszyn i urządzeń stosowanych przy eksploatacji skał blocznych GG2A_W02, GG2A_W03, GG2A_W08 Examination
M_W004 Student posiada wiedzę na temat organizacji zakładów obróbki kamienia, układów technologicznych oraz stosowanych maszyn i urządzeń obróbczych GG2A_W02, GG2A_W03, GG2A_W04, GG2A_W09, GG2A_W08 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania wiedzy z zakresu metod eksploatacji surowców blocznych oraz nowości z branży obróbki kamienia. + + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi dostosować odpowiednią metodę urabiania do rodzaju skał blocznych oraz dobrać odpowiednie maszyny i urządzenia wraz z określeniem ich wydajności - + - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi dobrać maszyny i urządzenia do obróbki kamienia, obliczyć straty technologiczne oraz określić zdolności produkcyjne linii obróbczych - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę na temat: bazy surowcowej złóż blocznych krajowych, obowiązujących norm dotyczących kamieni blocznych oraz zastosowania kamienia blocznego w budownictwie i drogownictwie + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma podstawową wiedzę dotyczącą metod urabiania złóż na bloki foremne + - - - - - - - - - -
M_W003 Student ma uporządkowaną wiedzę na temat maszyn i urządzeń stosowanych przy eksploatacji skał blocznych + - - - - - - - - - -
M_W004 Student posiada wiedzę na temat organizacji zakładów obróbki kamienia, układów technologicznych oraz stosowanych maszyn i urządzeń obróbczych + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Złoża kamienia budowlanego (blocznego). Własności, normy, ocena jakości i zastosowanie kamienia w budownictwie i drogownictwie. Metody urabiania złóż na bloki foremne. Urabianie na bloki przy użyciu MW. Urabianie ręczne. Urabianie mechaniczne przy użyciu rozłupiarek hydraulicznych, wrębiarek, perforatorów, diamentowych pił linowych i innych urządzeń.
Urabianie wysokociśnieniową strugą wody. Urabianie termiczne. Załadunek, transport i składowanie bloków. Kamienne elementy budowlane. Faktury obróbcze. Obróbka ręczna. Organizacja i układy technologiczne zakładów obróbki kamienia. Linie obróbcze. Obróbka mechaniczna. Cięcie bloków kamienia na płyty surowe i stosowane narzędzia. Obróbka kamienia na frezarkach. Szlifowanie i polerowanie kamienia. Inne czynności obróbcze i pomocnicze.

Auditorium classes:

Własności i zastosowanie kamienia w budownictwie i drogownictwie. Metody ręcznego urabiania skał – klinowanie – obliczenia. Określenie wydajności i dobór urządzeń do mechanicznego urabiania złóż na bloki foremne – rozłupiarki hydrauliczne, piły linowe diamentowe oraz palnik termiczny. Dobór urządzeń do załadunku i transportu bloków. Obróbka ręczna i mechaniczna kamienia. Określenie wydajności i dobór urządzeń obróbczych (traków, frezarek, szlifierek, polerek). Faktury kamieniarskie. Określenie zdolności produkcyjnej linii obróbczej beztrakowej. Obliczanie wychodu geometrycznego i strat technologicznych.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 108 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Examination or Final test 2 h
Participation in lectures 30 h
Participation in auditorium classes 30 h
Preparation for classes 15 h
Realization of independently performed tasks 30 h
Contact hours 1 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = ocena z egzaminu x 0,7 + ocena z ćwiczeń audytoryjnych x 0,3. Obecność i aktywność na wykładach mogą być premiowane przez podniesienie oceny.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstawowych zagadnień związanych z górnictwem odkrywkowym

Recommended literature and teaching resources:

1. Adam Czeżowski et al.: Zarys górnictwa kamiennego, Komisja Mechanizacji Kamieniołomów, 1955.
2. Wykorzystać kamień : geneza – przygotowanie – stosowanie / Marek W. Lorenc, Sławomir Mazurek, 2007.
3. Technologia robót kamieniarskich / Jarosław Rajczyk, Marlena Rajczyk, 1997.
4. Kamieniarstwo / Horst Wilcke, Wolfgang Thunig ; przetłum. z jęz. niem. Andrzej Machalski, 1987.
5. Bęben A., Maszyny i urządzenia do wybranych technologii urabiania surowców skalnych. Katowice 1998.
6. Chulist R., Własności techniczne skał. Świat kamienia nr 6 (25). Opole 2003.
7. Czeżowski A., Obróbka kamienia. PWN. Łódź – Kraków 1955.
8. Kamieński M. i inni, Kamienie budowlane i drogowe. Wydawnictwo Geologiczne. Warszawa 1957
9. Kozioł W., Szlagowski A., Uberman R., Zych S., Górnictwo odkrywkowe złóż surowców skalnych. Eksploatacja odkrywkowa złóż surowców skalnych. Część II. Wyd. IMBiGS. Warszawa 1993.
10. Kukiałka S., Obrabialność kamienia budowlanego piłami diamentowymi z uwzględnieniem własności surowca skalnego na przykładzie cięcia piaskowców. Górnictwo. Zeszyt 158. Kraków 1990.
11. Kukiałka S., Wybrane zagadnienia z urabiania na bloki foremne i obróbki kamienia. Górnictwo Odkrywkowe nr 3-4. Wrocław 2006.
12. Kukiałka S., Chulist R., Wybrane zagadnienia z urabiania na bloki foremne przy użyciu diamentowej piły linowej część I i II. Górnictwo Odkrywkowe nr 4-5, 6. Wrocław 2005.
13. Ney R. i inni, Surowce mineralne Polski. Surowce skalne. Kamienie budowlane i drogowe. Wydawnictwo Instytutu GSMiE PAN. Kraków 2002.
14. Stryszewski M. (red.),Innowacyjne technologie wydobycia i obróbki skał blocznych. Kraków. Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, 2012.
15. Tyrowicz T., Kamieniarstwo. Poradnik. Warszawa 1970.
16. Tyrowicz T., Kamieniarstwo – obróbka maszynowa. Wydawnictwo Arkady. Warszawa 1958.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń audytoryjnych. Obecność na wykładach jest zalecana i może być premiowana. Liczba przewidzianych terminów zaliczenia ćwiczeń to: 1 termin podstawowy i 2 poprawkowe. Nie ma możliwości poprawy oceny pozytywnej na wyższą. W przypadku zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na ćwiczeniach audytoryjnych – student jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach innej grupy (tzw. odrobienie zajęć, ale tylko za zgodą obu prowadzących i pod warunkiem, że realizowana jest ta sama tematyka) lub wykonania dodatkowego opracowania w formie pisemnej na temat związany z opuszczonymi zajęciami.