Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Economic Geology
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-2-205-KA-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Rock Construction Materials
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Krzak Mariusz (krzak@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Gałaś Andrzej (pollux@geol.agh.edu.pl)
dr hab. inż. Krzak Mariusz (krzak@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania i uaktualniania posiadanych kompetencji. GG2A_K03 Participation in a discussion
Skills
M_U001 Rozumie znaczenie i konieczność oceny projektów surowcowych według różnych kryteriów: geograficznego, prawno-własnościowego, geologiczno-górniczego, rynkowego, ekonomicznego i środowiskowego. Zna dochodowe miary oceny rentowności projektów surowcowych oparte o zdyskontowane przepływy pieniężne jak i metody wyceny opcji realnych. GG2A_U11, GG2A_U10 Activity during classes,
Participation in a discussion,
Execution of a project,
Test results
M_U002 Sprosta zadaniu przełożenia informacje geologiczno-górniczej w stosowną informację ekonomiczną. Potrafi ocenić wartość kopaliny i surowca mineralnego. Umie zastosować podstawowe matematyczne techniki zarządzania w gospodarce złożem jako obiektem rozpoznanym i zakwalifikowanym do eksploatacji; złożami jako ogółem zasobów w odpowiednim ujęciu administracyjnym, przyrodni¬czym (np. zagłębia), technologicznym (np. kruszywa) oraz gospodarce surowcami mineralnymi. GG2A_U11, GG2A_W07, GG2A_U17, GG2A_U10, GG2A_W10 Activity during classes,
Participation in a discussion,
Execution of a project
Knowledge
M_W001 Docenia znaczenie złóż kopalin i ich rolę w gospodarce. Jest świadom nieodnawialności zdecydowanej większości zasobów mineralnych i zna podstawowe pojęcia związane z racjonalną gospodarką zasobami kopalin. Odróżnia pojęcia kopaliny i surowca mineralnego, zna mechanizmy tworzenia i bilansowania krajowego rynku w celu zapewnienia bezpieczeństwa surowcowego. Zna uwarunkowania ekonomiczne działalności geologicznej i wydobycia kopalin. GG2A_W06, GG2A_W08 Participation in a discussion,
Test results
M_W002 Dostrzega ryzyko i niepewność projektów surowcowych od faz poszukiwawczych do operacyjnych, będąc przy okazji obeznanym ze sposobami klasyfikacji zasobów. Potrafi kwantyfikować ryzyko/niepewność inwestycji surowcowych oraz umie zastosować odpowiednie techniki zarządzania nimi. GG2A_W05, GG2A_U11, GG2A_W06 Activity during classes,
Participation in a discussion,
Test results
M_W003 Potrafi dokonać waloryzacji złóż pod kątem ich ochrony, oraz sprosta zadaniu oceny perspektyw surowcowych. Rozumie potrzebę współpracy na polu surowcowym różnych dziedzin wiedzy (geologii, górnictwa, technologii przeróbki i przetwórstwa, ekonomii, transportu). GG2A_W07, GG2A_W06, GG2A_W09 Activity during classes,
Participation in a discussion,
Test results
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania i uaktualniania posiadanych kompetencji. - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Rozumie znaczenie i konieczność oceny projektów surowcowych według różnych kryteriów: geograficznego, prawno-własnościowego, geologiczno-górniczego, rynkowego, ekonomicznego i środowiskowego. Zna dochodowe miary oceny rentowności projektów surowcowych oparte o zdyskontowane przepływy pieniężne jak i metody wyceny opcji realnych. - + - - - - - - - - -
M_U002 Sprosta zadaniu przełożenia informacje geologiczno-górniczej w stosowną informację ekonomiczną. Potrafi ocenić wartość kopaliny i surowca mineralnego. Umie zastosować podstawowe matematyczne techniki zarządzania w gospodarce złożem jako obiektem rozpoznanym i zakwalifikowanym do eksploatacji; złożami jako ogółem zasobów w odpowiednim ujęciu administracyjnym, przyrodni¬czym (np. zagłębia), technologicznym (np. kruszywa) oraz gospodarce surowcami mineralnymi. - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Docenia znaczenie złóż kopalin i ich rolę w gospodarce. Jest świadom nieodnawialności zdecydowanej większości zasobów mineralnych i zna podstawowe pojęcia związane z racjonalną gospodarką zasobami kopalin. Odróżnia pojęcia kopaliny i surowca mineralnego, zna mechanizmy tworzenia i bilansowania krajowego rynku w celu zapewnienia bezpieczeństwa surowcowego. Zna uwarunkowania ekonomiczne działalności geologicznej i wydobycia kopalin. + + - - - - - - - - -
M_W002 Dostrzega ryzyko i niepewność projektów surowcowych od faz poszukiwawczych do operacyjnych, będąc przy okazji obeznanym ze sposobami klasyfikacji zasobów. Potrafi kwantyfikować ryzyko/niepewność inwestycji surowcowych oraz umie zastosować odpowiednie techniki zarządzania nimi. + + - - - - - - - - -
M_W003 Potrafi dokonać waloryzacji złóż pod kątem ich ochrony, oraz sprosta zadaniu oceny perspektyw surowcowych. Rozumie potrzebę współpracy na polu surowcowym różnych dziedzin wiedzy (geologii, górnictwa, technologii przeróbki i przetwórstwa, ekonomii, transportu). + + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Zadania geologii gospodarczej, związki z innymi przedmiotami. Złoża kopalin na tle innych zasobów przyrody i ich wpływ na gospodarkę. Ochrona i waloryzacja złóż, własność złóż kopalin, koncesje.
Zapotrzebowanie i zużycie surowców. Bilans surowcowy. Klasyfikacje zasobów (polskie i międzynarodowe).
Cykl projektu inwestycyjnego i rola geologa. Faza przedinwestycyjna: etap celowości, etap możliwości, etap wykonalności. Granice złóż, kryteria bilansowości, dokumentacja geologiczna złoża, kryteria złoża przemysłowego, PZZ. Plan ruchu zakładu górniczego.
Czynniki oceny złóż. Przekształcanie parametrów geologiczno-górniczych w strumienie finansowe. Ocena wydatków projektu geologiczno-górniczego. Ocena przychodów ze sprzedaży surowca mineralnego. Podstawy rachunku dyskontowego i podstawowe miary rentowności (NPV, ROR). Opcje realne.
Podstawy teorii decyzji. Analiza ryzyka i niepewności: wartość oczekiwana, analiza wrażliwości, symulacja Monte Carlo, drzewa decyzyjne i teoria gier.
Matematyczne techniki zarządzania w geologii gospodarczej i gospodarce surowcami mineralnymi.

Auditorium classes:

Źródła informacji surowcowej, ocena złożowego potencjału zasobowego i kreowanie przykładowego bilansu najważniejszych grup surowcowych.
Straty zasobów w cyklu gospodarczym, zubożenie.
Formuła NSR, wyliczenie zawartości ekwiwalentnej.
Analiza przepływów strumieni finansowych (cash flow) projektów surowcowych. Wyliczenie miar rentowności w oparciu o rachunek dyskontowy.
Rachunek prawdopodobieństwa w metodyce poszukiwań i prac geologicznych, analiza drzew decyzyjnych.
Programowanie matematyczne i teoria gier z naturą w gospodarce zasobami mineralnymi.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in auditorium classes 15 h
Realization of independently performed tasks 5 h
Completion of a project 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena jako średnia z kolokwium (waga 40%) oraz realizowanych ćwiczeń i dyskusji (60%)

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Bolewski A., Gruszczyk H. – Geologia gospodarcza.
Bolewski A., Gruszczyk H., Gruszczyk E. – Zarys gospodarki surowcami mineralnymi.
Inst. Gosp. Sur. Min. i Energ. PAN – Bilans gospodarki surowcami mineralnymi Polski i świata.
Newendorp, P. D., Schuyler, J. R. – Decision Analysis for Petroleum Exploration.
Państw. Inst. Geol. – Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych Polski.
Rudavsky O. – Mineral economics. Development and management of natural resources.
Stermole F. J., Stermole J. M. – Economic Evaluation and Investment Decision Methods.
Strzelska-Smakowska B. – Ocena ekonomiczna złóż rud.
USGS – Minerals Yearbook
Wellmer F. W. – Statistical Evaluations in Exploration for Mineral Deposits.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None