Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Metody badań kruszyw mineralnych
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-2-206-KA-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Rock Construction Materials
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. Rembiś Marek (rembis@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. Rembiś Marek (rembis@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student ma świadomość pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżyniera w zakresie produkcji kruszyw mineralnych oraz wpływu tych prac na środowisko GG2A_K02 Report
Skills
M_U001 Student potrafi opracować dokumentację dotyczącą wyników realizacji zadania projektowego dotyczącego określenia właściwości fizyczno-mechanicznych kruszyw mineralnych GG2A_U03 Report
Knowledge
M_W001 Student ma pogłębioną wiedzę niezbędną do wykonywania specjalistycznych obliczeń z zakresu właściwości fizyczno-mechanicznych skał GG2A_W02 Report
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie metodyki badań kruszyw mineralnych GG2A_W11, GG2A_W06 Report
M_W003 Student ma wiedzę w zakresie możliwości wykorzystania kopalin do produkcji kruszyw GG2A_W07 Report
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student ma świadomość pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżyniera w zakresie produkcji kruszyw mineralnych oraz wpływu tych prac na środowisko - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi opracować dokumentację dotyczącą wyników realizacji zadania projektowego dotyczącego określenia właściwości fizyczno-mechanicznych kruszyw mineralnych - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma pogłębioną wiedzę niezbędną do wykonywania specjalistycznych obliczeń z zakresu właściwości fizyczno-mechanicznych skał - - + - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie metodyki badań kruszyw mineralnych - - + - - - - - - - -
M_W003 Student ma wiedzę w zakresie możliwości wykorzystania kopalin do produkcji kruszyw - - + - - - - - - - -
Module content
Laboratory classes:

1. Charakterystyka kruszywa według uproszczonego opisu petrograficznego (na podstawie normy PN-EN 932-3)
3. Oznaczenie ścieralności kruszywa w bębnie Devala (norma PN-78/B-06714) na podstawie otrzymanych danych. Przedstawienie charakterystyki metody.
4. Oznaczenie ścieralności kruszywa w bębnie Los Angeles (norma PN-79/B-06714) na podstawie otrzymanych danych. Przedstawienie charakterystyki metody.
5. Charakterystyka kruszywa w zakresie ścieralności poprzez odniesienie do normy PN-84/B-01080. Kwalifikacja kruszywa według normy PN-B-11112:1996. Możliwości zastosowania kruszywa na podstawie norm: PN-84/B-01080, PN-B-11112:1996.
6. Oznaczenie odporności kruszywa na rozdrabnianie (współczynnik Los Angeles – LA) według normy PN-EN 1097-2:2000, na podstawie otrzymanych danych. Przedstawienie charakterystyki metodyki. Porównanie metodyki i wyników uzyskanych według norm: PN-79/B-06714 oraz PN-EN 1097-2:2000.
7. Oznaczenie odporności kruszywa na ścieranie (współczynnik mikro-Devala – MDE) według normy PN-EN 1097-1:2000, na podstawie otrzymanych danych. Przedstawienie charakterystyki metodyki. Porównanie metodyki i wyników uzyskanych według norm: PN-78/B-06714 oraz PN-EN 1097-1:2000.
8. Oznaczenie polerowalności kruszywa (wskaźnik polerowalności – PSV) według normy PN-EN 1097-8:2002, na podstawie otrzymanych danych. Przedstawienie charakterystyki metodyki.
9. Kwalifikacja kruszywa do odpowiedniej kategorii (LA, MDE i PSV)
10. Wykonanie sprawozdania zawierającego wnioski odnośnie przydatności badanego kruszywa

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 90 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in laboratory classes 45 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 45 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 1,0 * ocena ze sprawozdania

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość petrologii surowców skalnych
Znajomość podstawowych zasad obliczeń statystycznych

Recommended literature and teaching resources:

Normy PN i PN-EN dotyczące metodyki badań kruszyw

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None